Semestre

BMNHB2030 Natur, helse og bevegelse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Natur, helse og rørsle
Kursnavn på engelsk: 
Nature, Health and Movement
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Anne Berg
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BMPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi studentene grunnlag for å ivareta barns helse og behov for bevegelse, mat og omsorg. Videre skal studentene lære hvordan de kan legge til rette for barns undring, utforsking og utfordrende lek i ulike miljø, slik at de får et grunnlag for å kunne ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Sentralt i dette arbeidet er naturopplevelse og bevegelsesglede, og blant annet kjennskap til samisk naturforståelse.

Kunnskapsområdet tematiserer kunnskap om barns kroppslighet og opplevelser av naturelement, naturfenomen og organismer i naturen som sentrale element i barns danningsprosesser i barnehagen.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag, fysisk fostring og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse har tre overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om hvordan ulike kulturer forholder seg til og bruker naturen
 • har kunnskap om naturen rundt oss, om årstidsskiftninger, om den fysiske verden og om hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen 
 • kan gjøre enkle naturfaglige eksperimenter og forsøk sammen med barn og kan bruke teknikk i lek og hverdagslivet
 • kan planlegge og gjennomføre turer i nærmiljøet og naturen for fysisk aktivitet, lek og utforsking sammen med barn
 • har innsikt i sammenhengene i naturen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet og kan medvirke i og inspirere til barns bevegelseslek
 • kan legge til rette for kreativ bevegelse til musikk
 • kan legge til rette for barns kroppslige lek og risikomestring for alle barn i barnehagen uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn og ulike forutsetninger, samt vurdere risiko i lekemiljø
 • har kunnskap om kropp, helse og helsefremmende arbeid i barnehagen og kan sørge for varierte måltid og god hygiene for barn i barnehagen
 • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen og utføre førstehjelp
 • har kunnskap om og kan legge til rette for barn med særskilte behov
 • Har kunnskap om måltidet som sosial og kulturell læringsarena
 • Har kunnskap om sosial kompetanse knyttet til vennskap og mobbing
 • Har kunnskap om trygghet, trivsel og omsorg for barn og voksne
 • har kunnskap om og ferdigheter i foreldresamarbeid og kan legge til rette for foreldremedvirkning i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N-FH1: Observasjon av barns motorikkSkriftlig oppgaveIndividuell
N-FH2: Deltagelse på vinterkursDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N-FH3: Kreativ lek i uterommetPraktisk arbeidGruppe
N-FH4: Sirkus. Gruppe, praktisk i barnehage.Praktisk arbeidGruppe
N-FH5: Deltagelse på førstehjelpskursDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N-NA1: Natur og undring. Planlegge, gjennomføre og dokumentere en tur sammen med barnehagen. Praktisk og skriftlig.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
N-NA2: Barns utforskning av naturenPraktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH1: Observasjon av barns motorikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH2: Deltagelse på vinterkurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH3: Kreativ lek i uterommet
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH4: Sirkus. Gruppe, praktisk i barnehage.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH5: Deltagelse på førstehjelpskurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA1: Natur og undring. Planlegge, gjennomføre og dokumentere en tur sammen med barnehagen. Praktisk og skriftlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA2: Barns utforskning av naturen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %InternRammeplan for barnehagen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumliste studieåret 2018 - 2019

Bakke, H.H. K., (2013). Natur 1 – Barn opplever naturen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Bakke, H. H. K., (2013). Natur 2 – Barn utforsker naturfenomener. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Birkeland, Å. & Carson, N. (2013). Veiledning for barnehagelærere. (3. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap 1, 3 og 4. (36 s.)

Kibsgaard, S., Kanstad, M. (2015). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv.   Bergen : Fagbokforlaget s 117-130, 137-153.

Kjær, A. (2016). Prosjektarbeid barnehagen: fra fascinasjon til fordypelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Kolle, T., Larsen A.S. & Bente U. (2010). Pedagogisk dokumentasjon - inspirasjon til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-8, s. 11-114 (104 s.)

Lundheim, R., (2013). Helse – Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Sandseter, E.B., Hagen, T. L. og Moser, T.(red) (2013). Barnehage 3 Kroppslighet i barnehagen, pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal. Kap. 1-4, 6-9, 11, 16-19, 20, 21 og 24 (Ped. 91 s.)

Skogen, E. (red.) (2013). Å være leder i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler: 1,4,6

Skaaden, H. (2013). Den to-partiske tolken. Lærebok i tolking. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.1 (s. 17-31), 3 (s.58-81) og 4 (s. 83-96). (50 s.)

Sæther, M. & Hagen, T.L. (red.) (2014). Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1 (s.13-27)og 11 (s.210-222) (36 s.)

Tholin, K R (2015). Profesjonsetikk for barnehagelærere. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 3 (7s).

 

Digitalt kompendium

Alvestad, T. (2015). Forhandling, relasjon og interaksjon i yngre barns vennskap. I Øksnes, M. & Greve, A. (red.) (2015) Vennskap.  s.82-99. (17 s.)

Bae, B. (2009). Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring?  Nordisk Barnehageforskning. VOL 2 NR 1, s. 3-15 (12 s.)

Bjørgen, K. (2009). 5 åringer om mat, måltid og medvirkning. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 1. 2009. Årgang 93, s. 4-15.(11 s)

Odegaard, N. & Rossholt, N. (2008) Barna i byen - former i Brevik. I Moser, T. & Pettersvold, M. (red.) (2008) En verden av muligheter - fagområdene i barnehage.  Oslo: Universitetsforlaget. s.137-153. (16 s.)

 

Temahefter, veiledere o.l.:

Lysklett, O.B. (2016) Temahefte om natur og miljø. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Mørland, B. (2006) Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Helsedirektoratet, (2011). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen/Sider/default.aspx