BMNHB2033 Natur, helse og bevegelse

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Emneansvarlig
   Anna Maria Billing
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Emnet Natur, helse og rørsle omfattar natur, berekraft, mat, rørsle og helse i vid forstand. Undring og førstehandserfaringar med ulike naturfenomen og mangfaldet i naturen vil vere sentralt, samt barn si livsmeistring og danning.

Barn er sanselege og kroppslege i sin veremåte, og dette dannar utgangspunkt for utforsking, undring, samtale, utvikling, leik og læring. Sosiale relasjonar mellom barn, og mellom barn og vaksne i barnehagen, heng mellom anna saman med leik, utforsking og rørslemessige erfaringar.

Ein viktig del av profesjonskompetansen er å forstå barns utvikling og å kunne bruke dette til å inspirere og motivere barn. Emnet skal gjere studenten i stand til å legge til rette for allsidige naturopplevingar, rørsleleik og kunst- og handverksskapande aktivitet  for barn i ulike miljø. Emnet skal vektlegge verdien av å lære om og ferdast i naturen til alle årstider for at studenten skal bli trygg i naturen, bli medvetne rollemodellar og sjå og meistre dei moglegheitene som ligg i pedagogisk arbeid utandørs. Emnet vil ivareta korleis ein kan få til gode møte mellom ulike kulturar.

Studenten skal kjenne til folkehelseutfordringar og kunne bidra til at barns helse blir godt ivaretatt. Vidare omfattar emnet korleis barn gjennom eksperimentering, undring og leik i ulike miljø kan ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen, slik at dei får eit godt utgangspunkt for å vere bidragsytarar til berekraftig utvikling. Ein viktig del av profesjonskompetansen omfattar å kunne observere, analysere og forstå barns utvikling og kroppslege leikekulturar, og å bruke dette til å inspirere og motivere barn.

Undervisninga skal vere forskingsbasert og profesjonsretta der praksis inngår som ein integrert del. Arbeidet med læringsutbytta vil skje gjennom undervisning i både inne- og utemiljø, gjennom teoretiske og praktiske tilnærmingar. Studentaktive læringsformer og naturen som læringsarena vil bli vektlagt.

Kunnskapsbasen bygger på lærarutdanningsfaga naturfag, fysisk fostring og kunst & handverk.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne.

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om barns utvikling, leik og læring, og om forskjellige didaktiske tilnærmingar i ulike fysiske miljø og årstider, for barn i ulike aldre. 
 • har kunnskap om korleis barn opplever verda og seg sjølv gjennom kroppsleg aktivitet og sansar
 • har kunnskap om verdien av friluftsliv og naturopplevingar for barn 
 • har kunnskap om utemiljøet sine moglegheiter for kunst- og håndverksfaglig aktivitet
 • har kunnskap om fysiske fenomen, teknologi, biologisk mangfald, organismar i barn sitt nærmiljø og samanhengane i naturen
 • har kunnskap om berekraftig utviking og korleis barnehagen kan bidra til auka miljømedvit
 • har kunnskap om menneskekroppen, motorikk, sansar, helse og livsmeistring
 • har kunnskap om mat, kosthald og måltid som pedagogisk ressurs
 • har kunnskap om nasjonale føringar for helsefremjande og førebyggande tiltak og rutinar for tryggleik i barnehagen

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan leggje til rette for barn si utforsking og eksperimentering i og med naturen, berekraftig utvikling og fysiske fenomen, samt undre seg og reflektere over desse tema saman med barn, til ulike årstider
 • kan utforske og bruke kvardagsteknologi saman med barn
 • kan leggje til rette for god hygiene, kvile og varierte måltid i barnehagen
 • kan skape og tilrettelegge for barns fysiske aktivitet og rørsleleik i ulike fysiske miljø
 • kan vurdere risiko og samstundes leggje til rette for barns risikovurdering og meistring i barnehagekvardagen
 • har byrjande ferdigheiter i observasjon som verkty for didaktisk tilrettelegging for barns leike- og læringsmiljø

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan sjå og bruke nærmiljøet sine mogelegheiter for naturfagleg utforsking, skapande aktivitet, leik og rørsle
 • er medverkande og inspirerande saman med barn i deira rørsleleik, naturopplevingar og utforskning
 • kan ta hensyn til berekraftig utvikling på ulike måtar i barnehagekvardagen 
 • kan drøfte etiske problemstillingar knytt til emnet
 • kan reflektere over og ta omsyn til ulike kulturelle perspektiv, i arbeidet med natur, helse, og rørsle

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N2-FH1: VinterkursPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
N2-TF1: HelseprosjektFramføring/presentasjonGruppe
N2-NA1: Barn sin utforsking av natur og naturfenomen (P)Framføring/presentasjonIndividuell
N2-KH1: Kunst & handverksfagleg arbeid med naturmaterialerFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-FH1: Vinterkurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF1: Helseprosjekt
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-NA1: Barn sin utforsking av natur og naturfenomen (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-KH1: Kunst & handverksfagleg arbeid med naturmaterialer
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell3timer40%InternIngen
HjemmeeksamenHEMIndividuell51timer60%InternAlle 3800 ord

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:timer
Vekting:40%
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:60%
Merknader: 3800 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å få gå opp til eksamen:

SEK: ingen

HEM: N2-FH1, N2-TF1, N2-NA1 og N2-KH1, OBLTS

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet.

Arbeidskrav er ekvivalente med tidlegare arbeidskrav på BKNHB1030:

N2-FH1 ekvivalent med N-FH1 

N2-NA1 ekvivalent med N-NA1

N2-KH1 ekvivalent med N-KH1

Øvrig informasjon

Studenten må ha utstyr til aktiviteter ute til alle årstider, inkludert skiutstyr på vinterkurs.