Semestre

BMNKKK1013 Kunst, kultur og kreativitet

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Beate Elena Monstad

Emneinnhold

Emnet Kunst, kultur og kreativitet består av fagene musikk, drama og kunst & håndverk (heretter kunstfagene). Kunstfagene er sentrale for skaperkraft, kulturforståelse og identitetsutvikling og ivaretar og stimulerer uttrykksevne og behov. Kunstfagene er en integrert del av barnas lek og en naturlig del av barnehagehverdagen. Fagene har lange tradisjoner i barnehagens historie. Bruk av kunstfagene åpner for rike samspill mellom barn og voksne.

Barnehagelæreren har ansvar for at alle barn utvikler et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek og eksperimentering, refleksjon og kommunikasjon. Kunstfagene skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser, og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Emnet bygger på en forståelse av å se, forstå og verdsette barns estetiske uttrykksformer. Ved å invitere barnehagebarn til deler av undervisningen, fremmes studentens bevissthet rundt sin egen rolle som medskaper av en levende barnehagekultur gjennom kunstfagene.

Emnet bidrar til at studenten tilegner seg praktiske ferdigheter, skapende evner og kunstpedagogisk profesjonskompetanse. Dette bidrar til at studenten skal være i stand til å planlegge og gjennomføre kunstfaglige og håndverksbaserte aktiviteter sammen med barn. I undervisningen vil studenten møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Videre vektlegges innsikt i kunstfagenes egenverdi og muligheter for tverrfaglig samarbeid og profesjonsutøvelse.

Undervisningen vil foregå i ulike gruppestørrelser og er både praktisk og teoretisk. DMMH har egne verksteder i alle fagene i KKK, i tillegg brukes uterommet.

Emnet Kunst, kultur og kreativitet gjelder for to profiler, både Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv og Barmehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse. Det faglige fokus vil preges av profilenes overordnede tema/ Enkelte undervisningsøkter vil kunne preges av profilenes overordnede tema.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om hvordan kunstfagene bidrar til barns lek, estetiske opplevelser, uttrykksformer, læring og danning
 • har kunnskap om barnekultur, kunst- og kulturuttrykk og kulturelt mangfold
 • har kunnskap om kommunikasjon, kreativitet, dramatisk lek, samspill og formidling i kunstpedagogisk arbeid
 • har kunnskap om virkemidler, arbeidsmåter, materialer, instrumenter, verktøy og teknologi i musikk, drama og kunst & håndverk

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende materialer, redskaper, instrumenter og teknikker i eget skapende arbeid, og utforske disse sammen med barn i planlagte og spontane situasjoner
 • kan bruke sin faglighet i musikk, drama og kunst & håndverk til improvisasjon i lek og skapende prosesser
 • kan legge til rette for barns møter med et mangfold av kunst- og kulturuttrykk fra fortid og nåtid
 • kan lede kunstpedagogiske prosesser med og for barn og medarbeidere samt ivareta etisk refleksjon i dokumentasjon og vurdering
 • kan skape inne- og uterom som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, fordypning, utforsking, skaperglede og lek

Generell kompetanse

Studenten:

 • ser barn som kompetente deltakere på samfunnets kulturarena og sikrer barns ytringer og demokratiske rettigheter ved å fremme deres estetiske språkformer
 • kjenner barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns estetiske læringsprosesser
 • kan stimulere barns estetiske uttrykk og livsmestring 
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid i kunst og kulturfaglig arbeid i barnehagen
 • anerkjenner barn som skapende mennesker

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K-DR Fortelling og fysisk uttrykk (praktisk med skriftlig innlevering)Praktisk arbeid og skriftlig innleveringGruppe, med individuell vurdering
K-MU Praktisk musikkarbeidPraktisk arbeidGruppe, med individuell vurdering
K-KH Praktisk arbeid i K&H (praktisk arbeid med skriftlig refleksjon)Praktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
K-TF Kunstfagene i praksis (P) (observasjon i praksis, innlevering av skjema på ITL og fremlegg i etterkant)Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-DR Fortelling og fysisk uttrykk (praktisk med skriftlig innlevering)
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-MU Praktisk musikkarbeid
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-KH Praktisk arbeid i K&H (praktisk arbeid med skriftlig refleksjon)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-TF Kunstfagene i praksis (P) (observasjon i praksis, innlevering av skjema på ITL og fremlegg i etterkant)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEKGruppe, med individuell vurdering7dager60Intern og eksternAlleFremføring med barn. Gruppevis samtale i etterkant. Dagene inneholder følgende obligatoriske aktiviteter: - oppstart - konseptveiledning - forberedelser i gruppe - hovedveiledning - visning 15 minutter - gruppesamtale med sensor (20 minutter)
HjemmeeksamenHEMIndividuell54timer40InternAlle2000 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:7
Enhet:dager
Vekting:60
Merknader:Fremføring med barn. Gruppevis samtale i etterkant. Dagene inneholder følgende obligatoriske aktiviteter: - oppstart - konseptveiledning - forberedelser i gruppe - hovedveiledning - visning 15 minutter - gruppesamtale med sensor (20 minutter)
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting:40
Merknader:2000 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver som gjøres i praksisstudiet

Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres innen kl.15:00 tredje dag. 

Arbeidskrav som må være bestått for å få gå opp til eksamen:

PEK: K-MU, K-TF, OBLTS

HEM: K-DR,  K-KH

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav i BNKKK1010

 • K-DR1 ekvivalent til K-DR
 • K-TF2 ekvivalent til K-MU
 • K-TF2 ekvivalent til K-KH
 • OBLTS ekvivalent til OBLTS

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav i BMKKK1010

 • K-DR1 ekvivalent til K-DR
 • K-KH1 ekvivalent til K-KH
 • K-MU1 ekvivalent til K-MU
 • OBLTS ekvivalent til OBLST

 

Pensum