Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BMPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

gif, på vegne av prorektor BLU

Læringsutbytte

Studenten:

 1. viser evne til omsorg i lek og samspill med barn
 2. viser innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen og planlegger ut fra didaktiske forutsetninger
 3. viser innsikt i hvordan barnehagen skaper miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek
 4. har erfaring med rammeplanens betydning for barnehagens virksomhet
 5. kan anvende ulike observasjonsmetoder for å utvikle forståelse for barns perspektiv
 6. viser evne til samarbeid med personalet og foresatte/foreldre
 7. viser evne til å analysere og reflektere over sosialt og kulturelt mangfold som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn
 8. setter ord på og reflekterer over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten

I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell

Første periode (10 dager høst) (utdyping og konkretisering av punktene i presiseringsinstruks):

 • Praksiskontrakt påbegynnes
 • Kartlegging av barnehagens rom ute og inne
 • Skrive 2 praksisfortellinger om eget samspill med barn

Andre praksisperiode (25 dager vår) (utdyping og konkretisering av punktene i presiseringsinstruks):

 • Praksiskontrakt ferdigstilles i løpet av 1. uke
 • Skrive 2 praksisfortellinger med vekt på refleksjon rundt eget samspill og lek med barn
 • Skrive 2 praksisfortellinger med vekt på refleksjon rundt eget samspill med personale og foreldre
 • Skrive 1 praksisfortelling om ledelse
 • Gjennomføre ulike observasjoner av ett barn. Enkelte av observasjonene kan knyttes til arbeidskrav som skal leveres til faglærer eller presenteres på annen måte
 • Planlegge, gjennomføre/lede og vurdere til sammen 10 aktiviteter

Disse 3 skal gjennomføres: samlingsstund som inneholder en kulturbærende fortelling, musikkstund og en kunst og håndverksaktivitet. De resterende kan for eksempel være: tur, måltid, påkledning, velkomst, avskjed, inne- og eller utelek, foreldrekontakt, filosofisk samtale/undringssamtale. Enkelte oppgaver kan knyttes til arbeidskrav som skal leveres til faglærer eller presenteres på annen måte

 • Samtale med praksislærer om barnehagens arbeid med rammeplanen
 • I veiledning, med bakgrunn i observasjoner av barnehagens rom og egne erfaringer, ha samtale med praksislærer om barnehagens arbeid med å skape miljøer som fremmer ulike opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
 • Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider)

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell35dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:35
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Det er en samlet vurdering av begge periodene i praksis. 

Følgende skal vurderes:

 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis, muntlig og skriftlig
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelser 1. studieår
 • Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

 

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.