BMPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 1st Year of Study (35 days)
Emnenavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dagar)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
Studenten må ha fulgt undervisning i praksisforberedelser.

Forventet læringsutbytte

Studenten:

 1. viser evne til omsorg i lek og samspill med barn
 2. viser innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen og planlegger ut fra didaktiske forutsetninger
 3. viser innsikt i hvordan barnehagen skaper miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek
 4. har erfaring med rammeplanens betydning for barnehagens virksomhet
 5. kan anvende ulike observasjonsmetoder for å utvikle forståelse for barns perspektiv
 6. viser evne til samarbeid med personalet og foresatte/foreldre
 7. viser evne til å analysere og reflektere over sosialt og kulturelt mangfold som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn
 8. setter ord på og reflekterer over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten.

I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell.

Første periode (10 dager høst) (utdyping og konkretisering av punktene i presiseringsinstruks):

 • Praksiskontrakt påbegynnes
 • Kartlegging av barnehagens rom ute og inne
 • Skrive 2 praksisfortellinger om eget samspill med barn

Andre praksisperiode (25 dager vår) (utdyping og konkretisering av punktene i presiseringsinstruks):

 • Praksiskontrakt ferdigstilles i løpet av 1. uke
 • Skrive 2 praksisfortellinger med vekt på refleksjon rundt eget samspill og lek med barn
 • Skrive 2 praksisfortellinger med vekt på refleksjon rundt eget samspill med personale og foreldre
 • Skrive én praksisfortelling om ledelse
 • Gjennomføre ulike observasjoner av ett barn. Noen av observasjonene kan knyttes til arbeidskrav som skal leveres til faglærer eller presenteres på annen måte
 • Planlegge, gjennomføre/lede og vurdere til sammen 10 aktiviteter

Disse 3 skal gjennomføres: samlingsstund som inneholder en kulturbærende fortelling, musikkstund og en kunst og håndverksaktivitet

De resterende kan for eksempel være: tur, måltid, påkledning, velkomst, avskjed, inne- og eller utelek, foreldrekontakt, filosofisk samtale/undringssamtale. Noen oppgaver skal bearbeides til arbeidskrav som skal leveres til faglærer eller presenteres på annen måte. Arbeidet med arbeidskrav forutsettes ferdigstilt etter avsluttet praksis.

 • Samtale med praksislærer om barnehagens arbeid med rammeplanen
 • I veiledning, med bakgrunn i observasjoner av barnehagens rom og egne erfaringer, ha samtale med praksislærer om barnehagens arbeid med å skape miljøer som fremmer ulike opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
 • Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden

Studenten skriver med utgangspunkt i læringsutbyttene en praksisrapport. (se mal i praksishåndboka).

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell35dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:35
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Det er en samlet vurdering av begge periodene i praksis. I første del av perioden melder praksislærer til praksisveileder om eventuell bekymring knyttet til studentens oppmøte, initiativ eller evne til kontakt med barn.

Kriteriene for vurdering er:

 • Vurderingskriterier for alle tre studieår: 
 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis, muntlig og skriftlig
 • Studentens evne til selvvurdering og utprøving av egn praksisteori
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 
 • Læringsutbyttebeskrivelse 1. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.