Semestre

BMSRL1020 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk 1
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics 1
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Marit Hallset Svare

Emneinnhold

Samfunn, Religion, livssyn og etikk 1 konsentrerer seg om barnehagens samfunnsmandat samt barnehagen som en del av et mangfoldig samfunn. Verdiene i barnehagens formålsparagraf er bredt forankret i samfunnet og skal legges til grunn for alt arbeid i barnehagen og bidra til barnehagens forebyggende funksjon. Kunnskapsområdet skal gi innsikt i samfunnet som omgir barnehagen, barnehagens plass i samfunnet, barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet. Videre tas barns oppvekstsvilkår og stilling i samfunnet, familiestrukturer, sosial ulikhet og barns rettigheter opp.

Kunnskapsområdet og tar opp sentrale spørsmål i forhold til nasjonale minoriteter, urbefolkning og andre etniske minoriteter. Videre danner barnehagen som kulturarena et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, RLE, og pedagogikk, samt de praktisk-estetiske fagene drama og kunst og håndverk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk 1 har tre overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barnehagens samfunnsmandat 

Læringsutbytte: Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om og kan forholde seg reflektert til hva barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag innebærer i et flerkulturelt samfunn
 • kjenner til aktuelle styringsdokumenter
 • har innsikt i offentlig styring av barnehagesektoren

Tema 2: Barnehagen i et flerkulturelt samfunn

 • har kunnskap om urbefolkning, nasjonale minoriteter og andre etniske minoriteter
 • Har kunnskap om ulike sosialiseringsarenaer for barn 
 • har kunnskap om barns rettigheter og hva disse i praksis innebærer for barn og voksne i barnehagens dagligliv
 • har kunnskap om og begynnende forståelse av forhold og makt mellom majoritet og minoritetsbefolkning
 • kan reflektere kritisk over egne og andres virkelighetsforståelse
 • utviser yrkesetiske refleksjoner rundt holdninger, stereotypier og rasisme

Tema 3: Barnehagen som kulturarena

 • kan lede arbeidet med å utvikle barnehagen som en kulturarena og et møtested for formidling og utvikling av barns og voksnes kulturelle uttrykksformer
 • kan ta i bruk ressursene til barn med flere språk og gi rom for ulike språklige og kulturelle uttrykk i barnehagen
 • kan utvise en bevisst følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn, kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og kunst- og kulturformidling i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R1-TF3: Mangfoldsperspektivet i formålsparagrafen og rammeplanenMuntlig oppgaveGruppe
R1-SF1: Samfunnsmandat og ledelseSkriftlig oppgaveIndividuell
R1-TF1: Urfolk, nasjonale og etniske minoriteters kulturer og rettigheterMuntlig oppgaveGruppe
R1-KH1: Ett praktisk arbeid i kunst og håndverkPraktisk arbeidIndividuell
R1-TF2: Barnehagen som kulturarena for de yngste barnaPraktisk arbeidGruppe
R1-DR1: Formidling av en kulturbærende fortelling for barn. Praktisk og muntlig fremlegg.Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF3: Mangfoldsperspektivet i formålsparagrafen og rammeplanen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-SF1: Samfunnsmandat og ledelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF1: Urfolk, nasjonale og etniske minoriteters kulturer og rettigheter
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-KH1: Ett praktisk arbeid i kunst og håndverk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF2: Barnehagen som kulturarena for de yngste barna
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-DR1: Formidling av en kulturbærende fortelling for barn. Praktisk og muntlig fremlegg.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %InternRammeplan for barnehagen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer