Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BMSRL1020 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Marit Hallset Svare
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

gif, for prorektor BLU

Emneinnhold

Samfunn, Religion, livssyn og etikk 1 konsentrerer seg om barnehagens samfunnsmandat samt barnehagen som en del av et mangfoldig samfunn. Verdiene i barnehagens formålsparagraf er bredt forankret i samfunnet og skal legges til grunn for alt arbeid i barnehagen og bidra til barnehagens forebyggende funksjon. Kunnskapsområdet skal gi innsikt i samfunnet som omgir barnehagen, barnehagens plass i samfunnet, barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet. Videre tas barns oppvekstsvilkår og stilling i samfunnet, familiestrukturer, sosial ulikhet og barns rettigheter opp.

Kunnskapsområdet og tar opp sentrale spørsmål i forhold til nasjonale minoriteter, urbefolkning og andre etniske minoriteter. Videre danner barnehagen som kulturarena et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, RLE, og pedagogikk, samt de praktisk-estetiske fagene drama og kunst og håndverk.

Læringsutbytte

Læringsutbytte: Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om og kan forholde seg reflektert til hva barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag innebærer i et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om urbefolkning, nasjonale minoriteter og andre etniske minoriteter
 • Har kunnskap om ulike sosialiseringsarenaer for barn 
 • har kunnskap om barns rettigheter og hva disse i praksis innebærer for barn og voksne i barnehagens dagligliv
 • har kunnskap om og begynnende forståelse av forhold og makt mellom majoritet og minoritetsbefolkning
 • kan reflektere over egen rolle som pedagogisk leder for en flerkulturell barnegruppe
 • utviser yrkesetiske refleksjoner rundt holdninger om stereotypier og kulturelt mangfold
 • kan lede arbeidet med å utvikle barnehagen som en kulturarena og et møtested for formidling og utvikling av barns og voksnes kulturelle uttrykksformer
 • kan ta i bruk ressursene til barn med flere språk og gi rom for ulike språklige og kulturelle uttrykk i barnehagen
 • kan utvise en bevisst følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn, kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og kunst- og kulturformidling i barnehagen

Pensum

 

 

Pensum 2019/20   

Aspeli, W. (1996) Fortell! Fortell! Fortelling som drivkraft i lek og samspill. Oslo: Pedagogisk Forum. (100 s.) Lastes ned som digital bok fra: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=091989108&kid=biblio (dra)

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A.B. (red.) (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap: 1,5-7) (k&h)

Breidlid, H. og Nicolaisen T. (2007). På skattejakt i fortellingsuniverset Fortelling i religionene. Bergen: Fagbokforlaget (rle)

Brenna, L. R. (2008). Manzil: mangfoldig ledelse og utvikling. Oslo: Cappelen akademisk. Kap 1, 3, 5, 7, 9 (ped)

Eriksen, T. H. og Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis. Oslo: Gyldendal akademiske. Kpt 1,2,3,5. (samf)

Frisch, Nina Scott (2008). Når øyet styrer hånden. Om mestringsprosesser i barnehagen.  I FORMakademisk 1(1), s. 85-95. 10 s. (k&h) https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/123

Frisch, N. S., Letnes, M-A. & Moe, J. (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (k&h) kap 1,3,5-7

Glaser, V. Moen, K.H., Mørreaunet, S. og Søbstad, F. (red) Barnehagens grunnsteiner, formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (samf). Følgende kapitler: 1,17

 Hammer, A. og Strømsøe, G. (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 6-9.

Hovdlien, O. (red) (2017). Minoritetsreligioner i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget  kap 1-4, 6

*Johansson, E. (2013). Små barns læring. Møter mellom barn og voksne i barnehagen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2 (23-55) (ped)

Karsrud, F.T (2014). Muntlig fortelling i barnehagen en vei til danning, livsmot og literacy Oslo: Cappelen Damm kap. 2 og 3 (rle)

Larsen, A.K. og Slåtten, M. V. (2015). En bok om oppvekst. Bergen: fagbokforlaget. Kpt 1-4,10-12 (samf).

Lindquist, G.(1997). Lekens muligheter. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap 7-10 (dra)

Moen, K.H. (2011). Nærmiljø og samfunn i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.4, 7, 8. (samf).

*Nergård, J.-I. (2006). Den levende erfaring En studie i samisk kunnskapstradisjon Oslo: Cappelen Akademiske forlag. Kap 6, s. 97-128 (rle)

*Olsen T. og Andreassen B.-O. (2016) Ansvar, hensyn og forpliktelse. Urfolk og samiske forhold i barnehagens rammeplan. I N. Askeland g B. Aamotsbakken (red.) Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Kristiansand: Portal Akademisk. (samf).

Redd Barna (2010). Barnerettigheter – ideer til metodiske opplegg i barnehage og småskole (samf).

Rhedding-Jones mfl (2011). Beretninger fra en muslimsk barnehage i Norge. Bergen: Fagbokforlaget del 2 (ped)

Rønningen, L.H. (2016) Dramalek med fortelling. Om å skape rom for kulturell identitet og forståelse hos barn. I Barn 2016 ;Volum 2. s. 25-38 https://www.ntnu.no/documents/1272099285/0/R%C3%B8nningen+Barn+nr+2+2016/94a047af-0d8c-4ad8-93c3-348fff10746a

Spernes K. og Hetlem M.(2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Oslo: Gyldendal akademiske forlag. kap 1-3 (s.21-86) (samf/ped)

Sødal, H.K. (2014). Kristen arv og tradisjon i barnehagen Oslo: Cappelen Damm Akademiske kap 1,2,5, 8 (rle)

Tveterås, F. Arntsen, T.  og Jernsletten, R. (2002) Samisk kunst- og kulturhistorie. Nesbru: Vett og Viten, ss.11-22, 73-120 (rle/k&h)

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R1-DR1: Formidling av en kulturbærende fortelling for barn. Praktisk og muntlig fremlegg.Framføring/presentasjonIndividuell
R1-KH1: Analyse av barns visuelle uttrykkSkriftlig oppgaveIndividuell
R1-TF4: Barnehagelærerrollen i et mangfoldsperspektivSkriftlig oppgaveIndividuell
R1-TF1: Urfolk, nasjonale og etniske minoriteters kulturer og fortelling, gruppeFramføring og rapportGruppe
R1-TF2: Barnehagen som kulturarena for de yngste barnaPraktisk arbeidGruppe
R1-TF3: Mangfoldsperspektivet i formålsparagrafen og rammeplanenMuntlig oppgaveGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-DR1: Formidling av en kulturbærende fortelling for barn. Praktisk og muntlig fremlegg.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-KH1: Analyse av barns visuelle uttrykk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF4: Barnehagelærerrollen i et mangfoldsperspektiv
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF1: Urfolk, nasjonale og etniske minoriteters kulturer og fortelling, gruppe
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF2: Barnehagen som kulturarena for de yngste barna
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF3: Mangfoldsperspektivet i formålsparagrafen og rammeplanen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPGIndividuell3500ord100 %Intern Alle Semesteroppgave

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3500
Enhet:ord
Vekting:100 %
Merknader: Semesteroppgave
Hjelpemidler: Alle
Kode:OPG
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

R1-KH1: Ett praktisk arbeid i kunst og håndverk er ekvivalent med  R1-KH1: Analyse av barns visuelle uttrykk

Alle arbeidskrav må være bestått før eksamen.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer