BMSRL1023 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Ine Rolseth Bratsvedal
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk er delt i to emner. I 1.studieår konsentrerer emnet seg om barnehagens samfunnsmandat og barnehagens rolle i et flerkulturelt, flerreligiøst og flerspråklig samfunn. Verdiene i barnehagens formålsparagraf er bredt forankret i samfunnet og skal legges til grunn for alt arbeid i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i barnehagen som en pedagogisk virksomhet i det flerkulturelle samfunnet. Kunnskap om og holdninger til ulike samfunn, kulturer, religioner og livssyn utgjør et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker med ulik bakgrunn.

Videre tar emnet opp barns oppvekstsvilkår og stilling i samfunnet, ulike familieformer, og barns rettigheter. Emnet skal bidra til at studenten reflekterer over barnehagelærerens rolle i implementering av barnehagens samfunnsmandat. I 1.studieår skal kunnskapsområdet gi kjennskap til nasjonale minoriteter og urbefolknings rettigheter, kulturer og hverdagsliv.

Barnehagen er en viktig kultur- og inkluderingsarena. Emnet vil gi innsikt i arbeid med ulike religiøse og kulturelle fortellinger og tradisjoner, og andre kulturelle, musiske og språklige uttrykksformer. Det skal også bidra til kunnskap om inkludering i barnehagen og hvordan man kan legge til rette for et stimulerende språkmiljø for barn med norsk som andrespråk.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, RLE, norsk og musikk.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag og hva dette konkret innebærer i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn
 • har kunnskap om barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen
 • har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
 • har grunnleggende kunnskap om det flerkulturelle samfunnet i Norge
 • har kunnskap om det samiske urfolkets og de nasjonale minoriteters kulturer og rettigheter
 • har kunnskap om norsk som andrespråk og andrespråkdidaktikk
 • har kunnskap om tekster og musikk fra ulike kulturer

 

Ferdighet

Studenten:

 • har begynnende evne til å praktisere, begrunne og formidle innholdet i barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • kan reflektere over barns rettigheter og hva disse betyr for barn og voksne i barnehagens dagligliv
 • kan legge til rette for arbeid med mangfold og inkludering i barnehagen
 • kan legge til rette for formidling og utvikling av barns og voksnes ulike kulturelle uttrykksformer i barnehagen
 • kan formidle elementer fra samiske og nasjonale minoriteters kulturer
 • kan arbeide didaktisk med tekster fra ulike kulturer  
 • kan skape et stimulerende språkmiljø som blant annet er preget av musikalsk mangfold i barnehagen
 • kan begynne å reflektere over asymmetriske maktforhold i arbeidet

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan reflektere over barnehagens rolle i et flerkulturelt samfunn
 • kan jobbe tverrfaglig
 • har grunnleggende forståelse for barnehagelærerens rolle i implementering av barnehagens samfunnsmandat
 • har en begynnende bevissthet om hvordan egne holdninger til samfunn, kulturer og religioner påvirker møtet med mennesker med ulik bakgrunn.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R1-TF2 Barnehagelærerrollen i et mangfoldsperspektiv (samf og RLE) (P)Skriftlig oppgaveIndividuell
R1-TF3 Poetiske tekster (no og mus)Muntlig oppgaveGruppe
R1-TF4 Nasjonale minoriteter og urfolk (samf og RLE)Framføring/presentasjonGruppe
R1-NO Norsk som andrespråkSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF2 Barnehagelærerrollen i et mangfoldsperspektiv (samf og RLE) (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF3 Poetiske tekster (no og mus)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF4 Nasjonale minoriteter og urfolk (samf og RLE)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-NO Norsk som andrespråk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEMIndividuell51timer100InternAlleTekst på 3200 ord

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100
Merknader:Tekst på 3200 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet. 

Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres innen kl. 12:00 tredje dag.

Alle arbeidskrav må være bestått for å gå opp til eksamen.

Arbeidskrav som er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

BMSRL1020:

 • Nåværende R1-TF2 er ekvivalent med R1-TF2

BMSRL1023:

 • Nåværende R1-TF4 er ekvivalent med R-TF4  fra emneplan for studieåret 2020-21.