BMSRL1023 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2023 høst, 2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk er delt i to emner, ett for 1. studieår og ett for 2. studieår. I 1.studieår er fokuset i emnet på barnehagens samfunnsmandat og barnehagens rolle i et flerkulturelt, flerreligiøst og flerspråklig samfunn. Emnet skal gi innsikt i barnehagen som en pedagogisk virksomhet i det mangfoldige samfunnet. Kunnskap om og holdninger til ulike samfunn, kulturer, religioner og livssyn utgjør et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker med ulik bakgrunn.

Videre tar emnet opp barns oppvekstsvilkår i samfunnet, ulike familieformer og barns rettigheter. Emnet skal gi kjennskap til nasjonale minoriteter og urbefolknings rettigheter, kulturer og hverdagsliv.

Barnehagen er en viktig kultur- og inkluderingsarena. Emnet skal gi innsikt i arbeid med ulike religiøse og kulturelle fortellinger og tradisjoner, og andre kulturelle, musiske og språklige uttrykksformer. Det skal også bidra til kunnskap om inkludering i barnehagen og hvordan man kan legge til rette for et stimulerende språkmiljø for barn med norsk som andrespråk.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, RLE, norsk og musikk.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

 

Kunnskap

Studenten:

 • Har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag og om barns rettigheter
 • Har kunnskap om inkludering i barnehagen
 • Har grunnleggende kunnskap om det flerkulturelle og flerspråklige samfunnet i Norge
 • Har kunnskap om fortellinger, tradisjoner og musikk i ulike kulturer

 

Ferdighet

Studenten

 • Kan legge til rette for arbeid med mangfold og inkludering i barnehagen
 • Kan reflektere over asymmetriske maktforhold i barnehagen
 • Kan bidra til identitetsdannende prosesser i et flerkulturelt samfunn
 • Kan møte barn og foreldre med ulik kulturell bakgrunn

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan jobbe tverrfaglig
 • Kan forholde seg aktivt og reflekterende til barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • Kan reflektere over barnehagens rolle i et flerkulturelt samfunn
 • Har en begynnende bevissthet om hvordan egne holdninger til samfunn, språk, kulturer og religioner påvirker møtet med mennesker med ulik bakgrunn

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplan generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R1-TF3 Poetiske teksterMuntlig oppgaveGruppe
R1-TF5 Nasjonale minoriteter og urfolkSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF3 Poetiske tekster
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF5 Nasjonale minoriteter og urfolk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPGIndividuell3500ord100InternAlleSemesteroppgave på 3500 ord

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3500
Enhet:ord
Vekting:100
Merknader:Semesteroppgave på 3500 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Alle arbeidskrav må være bestått for å gå opp til eksamen.

Arbeidskrav som er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

BMSRL1023:

 •  R1-TF5 er ekvivalent med R-TF4  fra emneplan for studieåret 2021-22.
 • OPG er ekvivalent med inneværende HEM