Semestre

BMSRL1023 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk 1
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics 1
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 høst
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Ine Rolseth Bratsvedal

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk er delt i to emner. I 1.studieår konsentrerer emnet seg om barnehagens samfunnsmandat og barnehagens rolle i et flerkulturelt og flerspråklig samfunn. Verdiene i barnehagens formålsparagraf er bredt forankret i samfunnet og skal legges til grunn for alt arbeid i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i barnehagen som en pedagogisk virksomhet i det flerkulturelle samfunnet. Videre tar emnet opp barns oppvekstvilkår og stilling i samfunnet, ulike familieformer, og barns rettigheter. Emnet skal bidra til at studenten reflekterer over barnehagelærerens rolle i implementering av barnehagens samfunnsmandat. I 1.studieår er nasjonale minoriteter og urbefolkning sentrale spørsmål.

Barnehagen er en viktig kultur- og inkluderingsarena. Emnet vil gi innsikt i arbeid med ulike kulturelle uttrykksformer og norsk som andrespråk, samt arbeid med inkludering i barnehagen.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, RLE, norsk og musikk.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag og hva dette konkret innebærer i et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen
 • har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
 • har grunnleggende kunnskap om det flerkulturelle samfunnet i Norge
 • har kunnskap om det samiske urfolkets og de nasjonale minoriteters kulturer og rettigheter
 • har kunnskap om norsk som andrespråk og andrespråksdidaktikk
 • har grunnleggende kunnskap omsider ved bruk av kartlegging av barn med ulik språklig bakgrunn 
 • har kunnskap om tekster og musikk fra ulike kulturer

Ferdighet

Studenten:

 • har begynnende evne til å praktisere, begrunne og formidle innholdet i barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • kan reflektere over barns rettigheter og hva disse betyr for barn og voksne i barnehagens dagligliv 
 • kan legge til rette for arbeid med mangfold og inkludering i barnehagen
 • kan legge til rette for formidling og utvikling av barns og voksnes ulike kulturelle uttrykksformer i barnehagen
 • kan formidle elementer fra samisk kultur
 • kan arbeide didaktisk med tekster fra ulike kulturer   
 • kan skape et stimulerende språkmiljø som blant annet er preget av musikalsk mangfold i barnehagen

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan reflektere over barnehagens rolle i et flerkulturelt samfunn
 • har grunnleggende forståelse for barnehagelærerens rolle i implementering av barnehagens samfunnsmandat

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R1-TF1 Mangfoldsperspektivet i formålsparagrafen og rammeplanen (samf og RLE)Muntlig oppgaveGruppe
R1-TF2 Barnehagelærerrollen i et mangfoldsperspektiv (samf og RLE) (P)Skriftlig oppgaveIndividuell
R1-TF3 Poetiske tekster (no og mus)Muntlig oppgaveGruppe
R1-TF4 Samfunn og fortelling del 1 (samf og RLE)Framføring/presentasjonGruppe
R1-TF5 Samfunn og fortelling del 2 (samf og RLE)Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
R1-NO Norsk som andrespråkSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF1 Mangfoldsperspektivet i formålsparagrafen og rammeplanen (samf og RLE)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF2 Barnehagelærerrollen i et mangfoldsperspektiv (samf og RLE) (P)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF3 Poetiske tekster (no og mus)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF4 Samfunn og fortelling del 1 (samf og RLE)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF5 Samfunn og fortelling del 2 (samf og RLE)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-NO Norsk som andrespråk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEMIndividuell54timer100InternAlleTekst på 3200 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting:100
Merknader:Tekst på 3200 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

(P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet. 

Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres innen kl. 15:00 tredje dag.

Alle arbeidskrav må være bestått for å gå opp til eksamen.

Arbeidskrav som er ekvivalent med tidligere arbeidskrav i emne BMSRL1020:

 • R1-TF1 er ekvivalent med R1-TF1 
 • R1-TF2 er ekivalent med R1-TF2 

Pensum