Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BMSRL1023 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk er delt i to emner, ett for 1. studieår og ett for 2. studieår.

I 1.studieår er fokuset i emnet på barnehagens samfunnsmandat og barnehagens rolle i et flerkulturelt, flerreligiøst og flerspråklig samfunn. Emnet skal gi innsikt i barnehagen som en pedagogisk virksomhet i det mangfoldige samfunnet. Kunnskap om og holdninger til ulike samfunn, kulturer, religioner og livssyn utgjør et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker med ulik bakgrunn.

Emnet tar opp barns oppvekstsvilkår og barns posisjon i samfunnet, ulike familieformer og barns rettigheter. Emnet skal gi kunnskap om nasjonale minoriteter og urbefolkningens rettigheter, kulturer og hverdagsliv.

Barnehagen er en viktig kultur- og inkluderingsarena. Emnet skal gi innsikt i arbeid med ulike religiøse og kulturelle fortellinger og tradisjoner, og andre kulturelle, musikalske og språklige uttrykksformer. Det skal også bidra til kunnskap om inkludering i barnehagen og hvordan man kan legge til rette for et stimulerende språkmiljø for barn med norsk som andrespråk.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, RLE, norsk og musikk.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

 

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, samfunnsmandat og om barns rettigheter som er bygd på internasjonale konvensjoner
 • har kunnskap om inkludering i barnehagen
 • har grunnleggende kunnskap om det flerkulturelle og flerspråklige samfunnet i Norge, samt ulike religioner og livssyn som finnes i dette samfunnet
 • har kunnskap om fortellinger, tradisjoner og musikk i ulike kulturer
 • har kunnskap om samenes historie som urfolk og ulike samiske kulturer og hverdagsliv og om nasjonale minoriteters historie og kultur
 • har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv
 • har grunnleggende kunnskap om relasjoner mellom religion, språk, musikk, kultur og tradisjon
 • har grunnleggende kunnskap om mangfoldsbegrepet og ulike former av mangfold

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for arbeid med mangfold og inkludering i barnehagen
 • kan legge til rette for barns medvirkning og demokratiske danningsprosesser
 • kan reflektere over asymmetriske maktforhold i barnehagen
 • kan bidra til identitetsdannende prosesser i et flerkulturelt samfunn
 • kan møte barn og foreldre med ulik kulturell bakgrunn

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan jobbe tverrfaglig
 • kan forholde seg aktivt og reflekterende til barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • kan reflektere over barnehagens rolle i et flerkulturelt samfunn
 • kan sette seg inn i andre menneskers perspektiver og viser en begynnende forståelse for ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger
 • har en begynnende bevissthet om hvordan eget kulturelt ståsted og egne holdninger til samfunn, språk, kulturer og religioner påvirker møtet med mennesker med ulik bakgrunn

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplan generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R1-TF3 Poetiske teksterMuntlig oppgaveGruppe
R1-TF5 Nasjonale minoriteter og urfolkSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF3 Poetiske tekster
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-TF5 Nasjonale minoriteter og urfolk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPGIndividuell3500ord100InternAlleSemesteroppgave på 3500 ord

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3500
Enhet:ord
Vekting:100
Merknader:Semesteroppgave på 3500 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Alle arbeidskrav må være bestått for å gå opp til eksamen.

Arbeidskrav som er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

BMSRL1023:

 •  R1-TF5 er ekvivalent med R-TF4.