Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BMSRL2020 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2020 høst, 2021 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2021 vår
  • Emneansvarlig
   Marit Hallset Svare
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

GIF, på vegne av prorektor BLU

Forkunnskapskrav - emner

BMPRA100

Emneinnhold

Kunnskapsområdet fokuserer på samfunnskunnskap og etikk, ulike religiøse og ikke-religiøse livssyn og kulturenes tradisjoner.  

Kunnskap om og holdninger til ulike religioner, livssyn og samfunn danner et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer. Videre tas personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i vanskelige livssituasjoner opp. Etisk og filosofisk grunnlagstenkning med innsikt i ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger skal bidra til kritisk, etisk refleksjon knyttet til praksis, med særlig henblikk på personalets væremåte i møte med barn og foresatte. Sentralt i emnet er tema som barnehagen i et mangfoldig samfunn, barn i sårbare situasjoner, samt ledelse og etisk refleksjon.  

Med utgangspunkt i barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn utgjør forståelse av forholdet mellom individ og samfunn, politiske strukturer, mangfold og likestilling samt ledelse tyngdepunkter i dette kunnskapsområdet.

Arbeidskravene vektlegger tverrfaglig arbeid i grupper og muntlige framlegg slik at studenten kan få trene seg på å fremstå som fagpersoner.

Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, pedagogikk og RLE.

Læringsutbytte

 

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om nærmiljøets betydning og kan arbeide reflektert med barnehagens forhold til dette
 • kan reflektere over hva likestilling og likeverd betyr i møte med barn og voksne i mangfoldig samfunn
 • har forståelse for ulike verdier og oppvekstvilkår for barn i forskjellige kulturer 
 • har kunnskap om velferdsstatens framvekst og om barn, familier og barnehager i den moderne velferdsstaten
 • har kunnskap om ulike religioner og livssyn, og deres plass i ulike kulturer og samfunn, og kan anvende kunnskapen med tanke på markering av merkedager og formidling av fortellinger
 • har kunnskap om barns reaksjoner i krise og sorg
 • Har kunnskap om barn med ulike forutsetninger, behov og funksjonsevne, og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena
 • kan reflektere over voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner og hvordan barnehagen kan hjelpe og støtte i samarbeid med foresatte
 • har en begynnende kunnskap om etisk teori med tanke på å kunne identifisere etiske utfordringer i barnehagens dagligliv
 • kan reflektere over betydningen av interkulturell kompetanse 
 • kan reflektere over hva demokrati og medvirkning betyr i møte med barn og voksne i barnehagen
 • kan støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering og undring 
 • har kunnskap om og ferdigheter i foreldresamarbeid og kan legge til rette for foreldremedvirkning i barnehagen
 • kan lede pedagogiske prosesser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R2-PD1: Barn i sårbare situasjoner. Gruppe, muntlig og posterpresentasjonFramføring/presentasjonGruppe
R2-RL1: Livsynsmangfold i barnehagens årsplanMuntlig oppgaveGruppe
R2-TF3: Demokrati og medvirkning i barnehagen. Bearbeides og leveres i eksamensmappa som individuelt skriftlig mappebidrag 1. Skriftlig oppgaveIndividuell
R2-TF4: Fag og fortelling. Bearbeides, og leveres i eksamensmappa som mappebidrag 2. Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-PD1: Barn i sårbare situasjoner. Gruppe, muntlig og posterpresentasjon
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-RL1: Livsynsmangfold i barnehagens årsplan
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF3: Demokrati og medvirkning i barnehagen. Bearbeides og leveres i eksamensmappa som individuelt skriftlig mappebidrag 1.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF4: Fag og fortelling. Bearbeides, og leveres i eksamensmappa som mappebidrag 2.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP2Individuell 2000ord50 %Intern alleDemokrati. Mappen baseres på arbeidskravene R2-TF3, R2-RL1 og OBLTS
MappeeksamenMAP3Individuell2000ord50 %Intern alleFag og fortelling. Mappen baseres på arbeidskravene R2-TF4 og RD-PD1

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 2000
Enhet:ord
Vekting:50 %
Merknader:Demokrati. Mappen baseres på arbeidskravene R2-TF3, R2-RL1 og OBLTS
Hjelpemidler: alle
Kode:MAP2
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2000
Enhet:ord
Vekting:50 %
Merknader:Fag og fortelling. Mappen baseres på arbeidskravene R2-TF4 og RD-PD1
Hjelpemidler: alle
Kode:MAP3
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Mappe 2 krever at arbeidskravene R2-TF3, R2-RL1 og OBLTS er bestått.

Mappe 3 krever at arbeidskravene R2-TF4 og RD-PD1 er bestått.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer