Semestre

BMSRL2020 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk 2
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics 2
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Gjertrud Stordal
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BMPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet fokuserer på samfunnskunnskap og etikk, ulike religiøse og ikke-religiøse livssyn og kulturenes tradisjoner.  

Kunnskap om og holdninger til ulike religioner, livssyn og samfunn danner et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer. Videre tas personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i vanskelige livssituasjoner opp. Etisk og filosofisk grunnlagstenkning med innsikt i ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger skal bidra til kritisk, etisk refleksjon knyttet til praksis, med særlig henblikk på personalets væremåte i møte med barn og foresatte.

Med utgangspunkt i barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn utgjør forståelse av forholdet mellom individ og samfunn, politiske strukturer, mangfold og likestilling samt ledelse tyngdepunkter i dette kunnskapsområdet.

Arbeidskravene vektlegger tverrfaglig arbeid i grupper og muntlige framlegg slik at studenten kan få trene seg på å fremstå som fagpersoner.

Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, pedagogikk og RLE.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk 2 består av tre overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barnehagen i et mangfoldig samfunn

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • Har kunnskap om nærmiljøets betydning og kan arbeide reflektert med barnehagens forhold til dette
 • kan reflektere over hva likestilling og likeverd betyr i møte med barn og voksne i mangfoldig samfunn
 • har forståelse for ulike
 • har kunnskap om velferdsstatens framvekst og om barn, familie og barnehage i den moderne velferdsstaten
 • har kunnskap om ulike religioner og livssyn, og deres plass i ulike kulturer og samfunn

Tema 2: Barn i sårbare situasjoner

 • har kunnskap om barns reaksjoner i krise og sorg,
 • kan reflektere over voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner og hvordan barnehagen kan hjelpe og støtte i samarbeid med foresatte

Tema 3: Ledelse og etisk refleksjon

 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og handlinger, og møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv
 • kan reflektere over betydningen av interkulturell kompetanse og kan gi etisk veiledning til barn, foresatte og personale
 • kan reflektere over hva demokrati og medvirkning betyr i møte med barn og voksne i barnehagen
 • har kunnskap om og ferdigheter i foreldresamarbeid og kan legge til rette for foreldremedvirkning i barnehagen
 • kan lede pedagogiske prosesser og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering og undring 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R2-TF2: Livssynsminoriteter og nærmiljøMuntlig oppgaveGruppe
R2-RL1: Livsynsmangfold i barnehagens årsplanMuntlig oppgaveGruppe
R2-PD2: Barn i sårbare situasjoner. Gruppe, muntlig og posterpresentasjonFramføring/presentasjonGruppe
R2-SF1: Demokrati og medvirkning i barnehagenSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF2: Livssynsminoriteter og nærmiljø
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-RL1: Livsynsmangfold i barnehagens årsplan
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-PD2: Barn i sårbare situasjoner. Gruppe, muntlig og posterpresentasjon
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF1: Demokrati og medvirkning i barnehagen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternRammeplan for barnehagen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer