Semestre

BMSRL2023 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk 2
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics 2
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2023 høst
2024 vår
Eksamenssemester
2024 vår
Emneansvarlig
Ine Rolseth Bratsvedal

Emneinnhold

Kunnskapsområdet SRLE består av emnene BMSRL1023 i første studieår og BMSRL2023 i andre studieår.

I andre studieår danner kunnskap om ulike religioner, livssyn og samfunn et viktig grunnlag for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer. Etisk grunnlagstenkning og innsikt i ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger skal bidra til kritisk refleksjon knyttet til praksis, med særlig fokus på personalets væremåte i møte med barn og foresatte.

Med utgangspunkt i barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn utgjør forståelse av forholdet mellom individ og samfunn, politiske strukturer, mangfold og likestilling samt ledelse tyngdepunkter i dette kunnskapsområdet. Problemstillinger rundt bærekraftig utvikling vil inngå i emnet.

Sentralt i emnet er tema som barnehagen i et mangfoldig samfunn, barn i sårbare situasjoner, samt ledelse og etisk refleksjon. Emnet gir innsikt i arbeidet med å støtte barn med ulike forutsetninger i samarbeid med barnas foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen.

Kildekritikk, samfunnsvitenskapelig metode og ulike kunnskapssyn inngår i emnet. Studentene vil veiledes i å reflektere etikkfaglig med tanke på utvikling av egen identitet som barnehagelærer. Arbeidskravene vektlegger tverrfaglig arbeid i grupper og muntlige framlegg slik at studentene kan få trene seg på å fremstå som fagpersoner.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, pedagogikk og RLE.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om Norge som et mangfoldig samfunn og ulike religioner og livssyn som finnes  i dette samfunnet, samt hva det betyr for barnehagens hverdagsliv
 • har kunnskap om etisk teori og grunnlagstenkning
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse og veiledning
 • har relevant kunnskap om foreldresamarbeid og foreldremedvirkning i et mangfoldsperspektiv
 • har kunnskap om barn med ulike forutsetninger, behov og funksjonsevne
 • har kunnskap om barns medvirkning og demokratiske danningsprosesser og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena

 

Ferdigheter

Studenten

 • viser etisk bevissthet og begynnende ferdigheter i å lede og veilede pedagogiske prosesser
 • har etisk dømmekraft knyttet til barns digitale hverdag
 • kan møte barn og familier med ulike livssyn og verdigrunnlag, og legge til rette for medvirkning og samarbeid, samt reflektere over dette sammen med personalet med sikte på å skape et inkluderende fellesskap
 • kan reflektere over hvordan barnehagen som en arena for sosial utjevning kan fremme livsmestring og helse for barn
 • kan reflektere over voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner og hvordan barnehagen kan bidra i samarbeid med foresatte og andre hjelpeinstanser
 • er bevisst asymmetriske maktforhold i barnehagen

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til barnehagen 
 • har forståelse for sammenheng mellom FNs bærekraftsmål, nærmiljø, etikk og globale utfordringer
 • kan identifisere og reflektere over profesjonsetiske utfordringer og reflektere kritisk over egen praksis i lys av sitt pedagogiske grunnsyn
 • kan arbeide profesjonelt og tverrfaglig med mangfold som ressurs for å skape en flerkulturell barnehage 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplan generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R2-TF5 Barn med nedsatt funksjonsevneFramføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
R2-SF2. Demokrati og medvirkningSkriftlig oppgaveIndividuell
R2-TF6 Tverrfaglighet i barnehagenMuntlig oppgaveGruppe, med individuell vurdering
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF5 Barn med nedsatt funksjonsevne
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF2. Demokrati og medvirkning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF6 Tverrfaglighet i barnehagen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPGIndividuell3500ord100Intern alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3500
Enhet:ord
Vekting:100
Merknader:
Hjelpemidler: alle
Kode:OPG
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Alle arbeidskrav må være godkjent før eksamen.

Ekvivalente arbeidskrav:

BMSRL2020: 

R2-PD1 ekvivalent med R2-TF5
R2-TF3 er ekvivalent med  R2-SF 2

BMSRL2023: 

R2-PD2 er ekvivalent med R2-TF5

 

R2-TF6 er nytt og må tas.

Pensum