Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BMSRL2023 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk er delt i to emner, ett for 1. studieår og ett for 2. studieår.

I andre studieår danner kunnskap om ulike religioner, livssyn og samfunn et viktig grunnlag for å kunne forstå og møte mennesker fra forskjellige kulturer, med ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger. Etisk grunnlagstenkning skal bidra til kritisk refleksjon knyttet til praksis, med særlig fokus på personalets væremåte i møte med barn og foreldre.

Emnet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som demokratisk arena og gi forståelse for forholdet mellom individ og samfunn, internasjonale konvensjoner, politiske strukturer, mangfold og likestilling. Problemstillinger rundt bærekraftig utvikling vil inngå i emnet.

Sentralt i emnet er tema som barnehagen i et mangfoldig samfunn, barn i sårbare situasjoner, samt pedagogisk ledelse og etisk refleksjon. Emnet gir innsikt i arbeidet med å støtte barn med ulike forutsetninger i samarbeid med barnas foreldre og ulike instanser utenfor barnehagen.

Kritisk tenkning, kildekritikk og ulike kunnskapssyn inngår i emnet. Studentene vil veiledes i å reflektere etikkfaglig med tanke på utvikling av egen identitet som barnehagelærer.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, pedagogikk og RLE.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det flerkulturelle Norge og ulike religioner og livssyn som finnes i dette samfunnet, samt hva det betyr for barnehagens hverdagsliv
 • har kunnskap om etisk teori og grunnlagstenkning
 • har grunnleggende kunnskap om pedagogisk mangfoldsledelse og veiledning
 • har kunnskap om barn med ulike forutsetninger, behov og funksjonsevne og hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende, likestilt og demokratisk arena
 • har kunnskap om barns rettigheter, internasjonale konvensjoner samt lover og forskrifter som regulerer barnehagedriften og annet arbeid knyttet til barn
 • har kunnskap om samfunnets utvikling med vekt på velferdsstaten, og barnehagen som arena for sosial utjevning
 • har grunnleggende kunnskaper om kritisk tenkning i møte med forskning og teori
 • har kunnskap om mangfoldsbegrepet og interseksjonalitet, samt bred kunnskap om kulturelt mangfold og grunnleggende kunnskap om funksjons-, kjønns- og seksualitetsmangfold

 

Ferdigheter

Studenten

 • viser etisk bevissthet i arbeid med ulike pedagogiske prosesser
 • har etisk dømmekraft knyttet til barns digitale hverdag
 • kan møte barn og familier med ulike livssyn og verdigrunnlag, og legge til rette for medvirkning og samarbeid, samt reflektere over dette sammen med personalet med sikte på å skape et inkluderende fellesskap
 • kan reflektere over voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner og hvordan barnehagen kan bidra i samarbeid med foreldre og andre hjelpeinstanser
 • kan reflektere kritisk over asymmetriske maktforhold i barnehagen
 • kan begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • kan i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for fagdidaktisk arbeid med RLE og samfunnsfag på en respektfull og kultursensitiv måte

 

Generell kompetanse

Studenten 

 • har forståelse for sammenheng mellom FNs bærekraftsmål, globale utfordringer og nærmiljø
 • kan identifisere og reflektere over profesjonsetiske utfordringer og reflektere kritisk over egen praksis i lys av sitt pedagogiske grunnsyn og barnehagens formålsbestemmelse
 • kan møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg
 • kan gi veiledning i etiske spørsmål til barn og personalet med ulik bakgrunn med sikte på å skape et inkluderende felleskap
 • kan arbeide profesjonelt og tverrfaglig med mangfold som ressurs i samarbeid med foreldre for å fremme en inkluderende barnehage 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplan generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R2-TF5 Barn med nedsatt funksjonsevneFramføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
R2-SF2. Demokrati og medvirkningSkriftlig oppgaveIndividuell
R2-TF6 Tverrfaglighet i barnehagenMuntlig oppgaveGruppe, med individuell vurdering
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF5 Barn med nedsatt funksjonsevne
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF2. Demokrati og medvirkning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF6 Tverrfaglighet i barnehagen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPGIndividuell3500ord100Intern alle

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3500
Enhet:ord
Vekting:100
Merknader:
Hjelpemidler: alle
Kode:OPG
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Alle arbeidskrav må være godkjent før eksamen.

Ekvivalente arbeidskrav:

BMSRL2020: 

R2-PD1 ekvivalent med R2-TF5
R2-TF3 er ekvivalent med  R2-SF 2

BMSRL2023: 

R2-PD2 er ekvivalent med R2-TF5