Semestre

BMSRL2023 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk 2
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics 2
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Wencke Helgesdotter Iversen

Emneinnhold

Kunnskapsområde BMSRL består av emnene BMSRL1023 i første studieår og BMSRL2023 i andre studieår. Kunnskapsområdet fokuserer på samfunnskunnskap og etikk, ulike religiøse og ikke-religiøse livssyn og kulturenes tradisjoner. 

I emnet BMSRL2023 danner kunnskap om og holdninger til ulike religioner, livssyn og samfunn et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer. Videre tas personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i vanskelige livssituasjoner opp. Etisk og filosofisk grunnlagstenkning med innsikt i ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger skal bidra til kritisk, etisk refleksjon knyttet til praksis, med særlig henblikk på personalets væremåte i møte med barn og foresatte. Sentralt i emnet er tema som barnehagen i et mangfoldig samfunn, med fokus på bærekraftig utvikling, barn i sårbare situasjoner, samt ledelse og etisk refleksjon.  Emnet gir innsikt i arbeidet med å støtte barn med ulike forutsetninger i samarbeid med barnas foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen.
Med utgangspunkt i barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn utgjør forståelse av forholdet mellom individ og samfunn, politiske strukturer, mangfold og likestilling samt ledelse tyngdepunkter i dette kunnskapsområdet.
Arbeidskravene vektlegger tverrfaglig arbeid i grupper og muntlige framlegg slik at studentene kan få trene seg på å fremstå som fagpersoner.

Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, pedagogikk og RLE.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten

 • Har relevant kunnskap om Norge som et mangfoldig samfunn og hva det betyr for barnehagens hverdagsliv
 • Har relevant kunnskap om ulike religioner og livssyn, og deres plass i ulike kulturer og samfunn
 • Har kunnskap om etisk teori og grunnlagstenkning
 • Har kunnskap om pedagogisk ledelse og veiledning
 • Har kunnskap om hvordan barnehagen kan gi barn opplevelser og læringsmuligheter knyttet til barns familier og nærmiljø
 • Har god kunnskap om barns medvirkning og demokratiske danningsprosesser
 • Har relevant kunnskap om foreldresamarbeid og foreldremedvirkning i et mangfoldsperspektiv
 • Har  kunnskap om ulike sider ved barns livsmestring og helse
 • Har kunnskap om ulike oppvekstsvilkår og mangfold, samt velferdsstatens betydning for barns oppvekstsvilkår 
 • Har kunnskap om barn med ulike forutsetninger, behov og funksjonsevne, og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena
 • Har kunnskap om barns reaksjoner i krise og sorg
 • Har kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode, kunnskapssyn og kildekritikk

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan reflektere over voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner og hvordan barnehagen kan hjelpe og støtte i samarbeid med foresatte og andre hjelpeinstanser
 • Har etisk dømmekraft knyttet til barns digitale hverdag
 • Kan anvende kunnskap om ulike religioner og livssyn, og deres plass i ulike kulturer og samfunn
 • Har begynnende ferdigheter i å lede og veilede pedagogiske prosesser
 • Har ferdigheter i foreldresamarbeid og kan legge til rette for foreldremedvirkning i barnehagen
 • Kan reflektere over betydningen av ansattes interkulturelle kompetanse i barnehagen 
 • Kan reflektere over hva kjønnsperspektiver, likestilling og likeverd betyr i møte med barn og voksne i et mangfoldig samfunn
 • Kan støtte barn i deres nysgjerrighet og undring over livssynsmessige spørsmål
 • Er bevisst asymmetriske maktforhold i arbeidet
 • Kan møte barn og familier med ulike verdigrunnlag
 • Kan reflektere over hvordan barnehager forholder seg til arbeid med livsmestring og helse

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan identifisere og reflektere over profesjonsetiske utfordringer i barnehagens hverdagsliv og begrunne sine handlingsvalg 
 • Kan arbeide profesjonelt med mangfold som ressurs for å skape en flerkulturell barnehage 
 • Kan reflektere kritisk over egen praksis i lys av sitt pedagogiske grunnsyn
 • Har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til barnehagen 
 • Har  forståelse for sammenheng mellom FNs bærekraftsmål, nærmiljø, etikk og globale utfordringer
 • Kan forholde seg aktivt og reflekterende til barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • Har et begynnende faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplan generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R2- PD2. Barn med nedsatt funksjonsevne, posterFramføring/presentasjonGruppe
R2-SF1. Demokrati og medvirkning , del 1Muntlig oppgaveGruppe
R2-SF2. Demokrati og medvirkning, del 2Skriftlig oppgaveIndividuell
R2-TF2. Nærmiljø i et mangfoldsperspektiv, del 1Muntlig oppgaveGruppe
R2-TF3. Nærmiljø i et mangfoldsperspektiv, del 2Skriftlig oppgaveIndividuell
R2-TF4. Barnehagens digitale hverdag, digitale muligheter og utfordringerMuntlig oppgaveGruppe
R2-PD1. Ledelse i barnehagen, posterFramføring/presentasjonGruppe
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2- PD2. Barn med nedsatt funksjonsevne, poster
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF1. Demokrati og medvirkning , del 1
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF2. Demokrati og medvirkning, del 2
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF2. Nærmiljø i et mangfoldsperspektiv, del 1
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF3. Nærmiljø i et mangfoldsperspektiv, del 2
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF4. Barnehagens digitale hverdag, digitale muligheter og utfordringer
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-PD1. Ledelse i barnehagen, poster
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPGIndividuell3500ord100Intern alle Arbeidskrav som må godkjennes før eksamen: R2-PD1 R2-PD2 R2-SF1 R2-SF2 R2-TF2 R2-TF3 R2-TF4 OBLTS
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3500
Enhet:ord
Vekting:100
Merknader: Arbeidskrav som må godkjennes før eksamen: R2-PD1 R2-PD2 R2-SF1 R2-SF2 R2-TF2 R2-TF3 R2-TF4 OBLTS
Hjelpemidler: alle
Kode:OPG
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav er ekvivalent med

 R2-PD1 ekvivalent til R2-PD2 (BMSRL2020)
 R2-RL1 (BMSLR2020) går ut.
 R2-TF3  (BMSRL2020) er todelt, dette er nå synliggjort i nytt R2-SF 1 (BMSLR2023) og R2-SF 2 (BMSRL2023). Studenten gjør bare den delen som vedkommende mangler. 
R2-TF4 del 1 og 2 (BMSRL2020) ekvivalent til  R2-TF2 (BMSRL2023) og R2-TF3 (BMSRL2023).
 R2-TF4 (BMSRL2023) og R2-PD1 (BMSRL2023) er nye og må tas.

 

Pensum