Semestre

BMSTM2040 Språk, tekst og matematikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Språk, tekst og matematikk
Kursnavn på engelsk: 
Language, Text and Mathematics
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Cecilie Fodstad
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BMPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Innenfor dette kunnskapsområdet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter knyttet til emner innenfor språk, tekst og matematikk. De skal lære om barns enspråklige og flerspråklige utvikling, matematiske utvikling, barnehagen som en arena for både lek og læring, overgangen fra barnehage til skole, samt diskusjoner knyttet til kartlegging og vurdering av barn i barnehagen. I tillegg skal det arbeides med å utvikle studentenes kunnskap om det å kunne legge til rette for språk- og matematikkglede i barnehagen. Også temaer som hvordan musikken støtter barns matematiske og språklige utvikling, barns tilegnelse av tekst- og skriftspråklige kompetanse og digitale medier er sentrale innenfor dette kunnskapsområdet.

Kunnskapsbasen i dette kunnskapsområdet bygger på fagene pedagogikk, matematikk, norsk og musikk. Undervisningen skal tydeliggjøre en barnehagepedagogisk og profesjonsnær tilnærming. Også fagdidaktisk forskning knyttet til kunnskapsområdet, er sentralt. Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk består av tre overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barns språklige og matematiske utvikling 

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har innsikt i hvordan barn utvikler helhetlig og fleksibel matematisk forståelse
 • kan analysere barns muntlige språk
 • kan støtte barns tekstproduksjon med utgangspunkt i et utvidet tekstbegrep
 • kan anerkjenne og legge til rette for språklig mangfold i barnehagen
 • har kunnskap om sammenhengen mellom musikalske uttrykk og barns matematiske og språklige utvikling

 Tema 2: Barnehagen som leke- og læringsarena 

 • kan skape et godt språk- og læringsmiljø innenfor norsk og matematikk for alle barn i barnehagen hvor utforskning, oppdagerglede og nysgjerrighet får en naturlig plass
 • har kunnskap om ulike digitale verktøy og ferdigheter i å bruke dem kreativt og kritisk i pedagogisk arbeid
 • har innsikt i bredden av fagfeltet barnehagematematikk
 • kan videreutvikle matematikkgleden som oppstår i lek, hverdagssituasjoner og tilrettelagte aktiviteter
 • har kunnskap om og kan drøfte ulike forståelser knyttet til kartlegging og vurdering av barn i barnehagen

Tema 3: Overgangen fra barnehage til skole 

 • har kunnskap om og kan reflektere over barnehagens pedagogiske arbeid med de eldste barnehagebarna i tilknytning til skolestart
 • har kjennskap til og kan reflektere over skolens pedagogiske arbeid på 1.trinnet knyttet til fagene norsk og matematikk
 • har kunnskap om hvordan man kan legge tilrettelegge for overgangen mellom barnehage og skole, samt ha forståelse for institusjonenes egenart
 • har kunnskap om skolens styringsdokumenter

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S-TF1: Matematikk, språklek og musikk i barns barnehagehverdag. Praktisk prosjekt med muntlig presentasjon og gruppevis skriftlig innleveringSkriftlig oppgaveGruppe
S-NO1: Barns muntlige språkutvikling (mappebidrag 2)Skriftlig oppgaveIndividuell
S-MA1: Matematikkdagen. Praktisk prosjekt og individuell skriftlig rapport med refleksjon som leveres som mappebidrag 1Rapport/refleksjonsskrivGruppe
S-NO2: Digital fortelling. Praktisk fremføringFramføring/presentasjonIndividuell
S-PD1: Intervju med barn om skolestartFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF1: Matematikk, språklek og musikk i barns barnehagehverdag. Praktisk prosjekt med muntlig presentasjon og gruppevis skriftlig innlevering
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO1: Barns muntlige språkutvikling (mappebidrag 2)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-MA1: Matematikkdagen. Praktisk prosjekt og individuell skriftlig rapport med refleksjon som leveres som mappebidrag 1
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO2: Digital fortelling. Praktisk fremføring
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-PD1: Intervju med barn om skolestart
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell2semester50 %InternAlleMatematikkfaglig fokus
MappeeksamenMAP2Individuell2semester50 %InternAlleNorskfaglig fokus
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:50 %
Merknader:Matematikkfaglig fokus
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:50 %
Merknader:Norskfaglig fokus
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP2
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: S-MA1, S-TF1, S-PD1
 • MAP2: S-NO1, S-NO2, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer