BNBUL1000 Barns utvikling, lek og læring

Generell informasjon

Full course name in English: 
Children's Development, Play and Learning
Full course name in Norwegian Nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester: 
2015 høst
2016 vår
Eksamenssemester: 
2015 høst
2016 vår
Emneansvarlig: 
Ranveig Sofie Lorentzen

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk, fysisk fostring og naturfag.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring består av tre overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barn i utvikling, lek og læring

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill med barn
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen
 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom i et historisk perspektiv

Tema 2: Profesjonelle og etiske utfordringer:

 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og foresatte
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og framstå som en bevisst rollemodell
 • kan legge til rette for sporløs ferdsel og kjenner hvilke rettigheter og plikter allemannsretten medfører

Tema 3: Pedagogisk arbeid i barnehagen

 • kan anvende faglig kompetanse i praktiske og teoretiske problemstillinger
 • har kunnskap om og ferdigheter i observasjon og pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging og å lede barn i leke- og læringsprosesser med fokus på barns medvirkning

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B-TF1: Barn i utviklingSkriftlig oppgaveIndividuell
B-PD1: Gjennomført 1. utkast semesteroppgaveSkriftlig oppgaveIndividuell
B-PD2: Om gruppeprosesser, skriftlig og muntlig fremføringSkriftlig oppgaveGruppe
B-NO1: Voksen/barn-dialog i barnehagenSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-TF1: Barn i utvikling
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD1: Gjennomført 1. utkast semesteroppgave
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD2: Om gruppeprosesser, skriftlig og muntlig fremføring
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Gruppe
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO1: Voksen/barn-dialog i barnehagen
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell4timer40 %Intern Avholdes høst 2015.
OppgaveOPG1Individuell1semester60 %Intern Innlevering vår 2016
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Kode:SEK1
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:40 %
Sensorordning:Intern
Hjelpemidler:
Merknader:Avholdes høst 2015.
Vurderingsform:Oppgave
Kode:OPG1
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:60 %
Sensorordning:Intern
Hjelpemidler:
Merknader:Innlevering vår 2016
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet: 

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • SEK1: Ingen
 • OPG1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer