Semestre

BNBUL1000 Barns utvikling, lek og læring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2017 høst
2018 vår
Emneansvarlig
Pål Gerhard Rystad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk, fysisk fostring og naturfag.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring består av tre overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barn i utvikling, lek og læring

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning, med særlig vekt på naturen og uterommets muligheter
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill med barn
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen
 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom i et historisk perspektiv

Tema 2: Profesjonelle og etiske utfordringer:

 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og foresatte
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og framstå som en bevisst rollemodell
 • kan legge til rette for sporløs ferdsel og kjenner hvilke rettigheter og plikter allemannsretten medfører

Tema 3: Pedagogisk arbeid i barnehagen

 • kan anvende faglig kompetanse i praktiske og teoretiske problemstillinger
 • har kunnskap om og ferdigheter i observasjon og pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging og å lede barn i leke- og læringsprosesser med fokus på barns medvirkning

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B-NO1: De yngste barnas dialog og samspill Skriftlig oppgaveIndividuell
B-PD1: Gjennomført 1. utkast semesteroppgaveSkriftlig oppgaveIndividuell
B-PD2: Om gruppeprosesser, muntlig fremføringSkriftlig oppgaveGruppe
B-TF1: Barn i utviklingSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO1: De yngste barnas dialog og samspill
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD1: Gjennomført 1. utkast semesteroppgave
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD2: Om gruppeprosesser, muntlig fremføring
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-TF1: Barn i utvikling
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell4timer40 %Intern Eksamen i høstsemesteret.
OppgaveOPG1Individuell1semester60 %Intern Innlevering i vårsemesteret
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader:Eksamen i høstsemesteret.
Hjelpemidler:
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:60 %
Merknader:Innlevering i vårsemesteret
Hjelpemidler:
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • SEK1: Ingen
 • OPG1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Askland, L. (2011). Kontakt med barn. Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjoner. Oslo: Gyldendal. Kap. 1-7 (208 s.)

Birkeland, Å. & Carson, N. (2013). Veiledning for barnehagelærere. (3. utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap 1-4. (48 s.)

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. (2. utg.) Oslo: Abstrakt forlag

Fennefoss, A. T. & Jansen, K. E. (2004) Praksisfortellinger. Bergen: Fagbokforlaget Kap. 2 og 4 (12 s.)

Glaser, V., Størkersen, I. & Drugli, M.B. (red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning  og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. kap. 1-6, 8, 10, 11, 30. (177 s.)

Gunnestad, A. (2007). Didaktikk for førskolelærere. En innføring (4. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Kap.1-4 (136 s.)

Høigård, A. (2006 eller seinere). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. Oslo: Universitetsforlaget.Kap. 1 og 2 (105 s.)

Kloep, M. & Hendry, L. B. (2003.) Utviklingspsykologi i praksis, Oslo: Abstrakt forlag, Kap.2 og 3 (65 s.)

Krogstad, A., Hansen, G., Høyland, K. & Moser, T. (red.) (2012). Rom for barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 4 (15 s.)

Langholm, G. (red), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A. & Synnes, K. (2011). Forskerfrøboka. Barn og natur. Oslo: Fagbokforlaget. Kap 1-3, (91 s.)

Nordland, E. (2004). Gruppen som redskap for læring. (3. opplag) Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap. 2, 4, 5 og 6. (61 s.)

Sandvik, N. (2006). Temahefte om de minste barna i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Sandseter, E. B. H., Hagen, T. L. & Moser, T. (2010). Kroppslighet i barnehagen. Oslo: Gyldendal . Kap. 1, 4, 6-8, 13 (104 s.)

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Oslo: Pedagogisk forum Kap. 4-15 og 19 (158 s.)

 

Kompendium/BOLK

Amundsen, H.M. (2013). Danning til livet – et fortolkende prosjekt. I K. Steinsholt & M. Øksnes (red.). Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 169-185. (16 s.)

Christoffersen, S. Aa. (2011). Profesjonsetikk som dømmekraft. I S. Aa. Christoffersen (red.) Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. s. 65-88 (23 s.)

Olofsson, B.K. (1993). Hva er lek? I I lekens verden. Oslo: Pedagogisk forum. s. 11-29. (18 s.)

Waaler, R. (1999) Med barn på tur i naturen – Rettigheter og plikter. I T.E. Bagøien (red.) Barn i friluft. Om verdifullt friluftsliv.) Oslo: Sebu forlag. s.153-189 (36 s.)