Semestre

BNFOR3530 Pedagogisk arbeid i utemiljø

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Berekraftig pedagogikk i barnehagens utemiljø
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Pedagogy in the Kindergarten's Outdoor Environment
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Trond Løge Hagen
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BNPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BNPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Emnet er rettet mot arbeid med barnehagens uteområder, lokalkultur og nærmiljø som arena for barns leik og læring. Dette konkretiseres gjennom å se muligheter og utfordringer i praktisk pedagogisk arbeid med barn tilknyttet ulike utemiljø, og hvordan dette kan fremme studentens yrkesidentitet. Det legges vekt på å utvikle studentens relasjoner til natur gjennom variert bruk av metoder og tilnærminger. Emnet skal gi innsikt i hvordan barnehagens lærende landskap kan gi muligheter til utfoldelse gjennom bevegelse og fysisk aktivitet i et helsefremmende perspektiv, og studenten skal være i stand til å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid med fordypningsfaglig innhold. Pedagogisk arbeid tilknyttet barnehagens nærmiljø, natur og uteområde skal gi innsikt i hvordan praktisk pedagogiske aktiviteter i ulike utemiljø kan gi en autentisk forståelse av sammenhenger i naturen og hvordan landskapet er en viktig faktor for lek og kontekstuell læring.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, naturfag og fysisk fostring.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

Barnehagens ute- og nærmiljø

  • har natur- og kulturhistorisk kunnskap knyttet til landskap og nærmiljø, og kan gjøre bruk av denne i arbeid med barn
  • har fagdidaktisk kompetanse og kritisk refleksjonsevne relatert til arbeid med barn i naturen og barnehagens uteområder
  • har kunnskap om ulike naturtyper og hvilke muligheter disse gir i forhold til barns lek og utfoldelse

Yrkesrolle og profesjonsutøvelse i barnehagens uterom

  • er bevisst egen yrkesidentitet og har evne til refleksjon over yrkesrolle og barnehagelærerprofesjon
  • har kompetanse innenfor ledelse, kommunikasjon og veiledning under ulike fysiske forutsetninger
  • kan gjøre rede for og drøfte utvalgte naturetiske problemområder
  • kan anvende utviklingsarbeid og forskning som grunnlag for eget utviklingsarbeid med barn

Kroppslig erfaring i ulike miljø

  • har kunnskap om hvordan miljøet innvirker på barns kroppslighet og risikomestring
  • har kunnskap om barns bevegelsesutvikling i et dynamisk perspektiv
  • har erfaring med ulike typer friluftsliv, og kan reflektere over hvordan denne erfaringen kan overføres til barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-TF1: Pedagogisk arbeid med lokal kultur- og naturhistorie i arbeid med barn. Gruppeprosjekt i barnehage med muntlig fremlegg og skriftlig rapportRapport/refleksjonsskrivGruppe
F-TF2: Høsttur med tema samarbeid og kommunikasjon, og fremtidig yrkesrolleRapport/refleksjonsskrivIndividuell
F-TF3: Overnattingstur alene i naturen, med refleksjon rundt egne ferdigheter knyttet til friluftsliv, og hvordan denne erfaringen kan overføres til arbeid med barn i barnehagenRapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Pedagogisk arbeid med lokal kultur- og naturhistorie i arbeid med barn. Gruppeprosjekt i barnehage med muntlig fremlegg og skriftlig rapport
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF2: Høsttur med tema samarbeid og kommunikasjon, og fremtidig yrkesrolle
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF3: Overnattingstur alene i naturen, med refleksjon rundt egne ferdigheter knyttet til friluftsliv, og hvordan denne erfaringen kan overføres til arbeid med barn i barnehagen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell30minutter100 %Intern og eksternEgenprodusert presentasjon Studentene skal ha en 10 min presentasjon ut fra tema trukket på et tidligere angitt tidspunkt
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader: Studentene skal ha en 10 min presentasjon ut fra tema trukket på et tidligere angitt tidspunkt
Hjelpemidler:Egenprodusert presentasjon
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BNBAC3900 Bacheloroppgave - Pedagogisk arbeid i utemiljø

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Alm, T. & Elverland, E. (red.) (2007). Barneleik med planter. Ottar nr 266. Tromsø: Tromsø museum. (48 s.). http://docplayer.me/19856868-Barnelek-med-planter-populaervitenskapelig-tidsskrift-fra-tromso-museum-universitetsmuseet-nr-266-kr-60.html#

Bjerkely, J. H. (2008). Norske naturtyper. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka (392 s.)

Glaser, V., Størksen, I. & Drugli, M. B. (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen- forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 5, 6 (41 s.)

Hallås, B. O. & Karlsen, G. (red.) (2015) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget.  Kap. 1-8 (160 s.)

Kvikstad, I. (red.) (2016). Motorikk – i et didaktisk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-6, 9, 12 (200 s.)

Langholm, G. (red.), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A. & Synnes, K. (2011). Forskerfrøboka. Barn og natur. Oslo: Fagbokforlaget.  Kap.6 (21 s.)

Sandseter, E. B. H. & Jensen, J-O. (2014). Vilt og farlig – barn og unges bevegelseslek. Oslo: Gyldendal akademisk. Hele boka (203 s.)

Spurkeland, J. (2013) Relasjonsledelse (4. utg). Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka (224 s.)

Thingstad, P.G. (red) (2009) Livets utvikling – Bli med ut 10. Trondheim: Tapir akademisk (79  s.)

Thorbergsen, E. (2012). Barnehagens uterom. Oslo: Pedagogisk forum. Hele boka (118 s.)

Vedum, T. V. et al. (2001). Fritt fram for uteskole. Oslo: Aschehoug & co. (180 s.)

Vedum, T.V. et al. (2005). Natur- og gårdsbarnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (200 s.)

Wedøe, L. (2003). Fysikk fra lek til læring. Bergen: Fagbokforlaget. (222 s.)

 

Kompendium/BOLK

Hagen, T.L. og Lysklett, O.B. (2015): Små barn i uterommet. I S.Haugen, G.Løkken og  M.Röthle (red.) Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen Damm. (kap.8, 15 sider)

Løkken, G. (2015): Toddleren som kroppssubjekt. I S.Haugen, G.Løkken og  M.Röthle (red.) Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen Damm. (kap.2, 14 sider)

Stavik-Karlsen, G. (2015): Konturer av sårbarhetens pedagogikk. I: A. L. Østern (red.) Dramaturgi i didaktisk kontekst. Bergen: Fagbokforlaget (Kap 8, 18 s.)

Østern, A.-L. & Engelsrud, G. (2014) Læreren-som-kropp. Kontakt, kommunikasjon og ledelse . I: A. L. Østern (red.) Dramaturgi i didaktisk kontekst. Bergen: Fagbokforlaget Kap. 4, (17 s.)

Til sammen 2152 sider