Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BNFOR3530 Bærekraftig pedagogikk i barnehagens utemiljø

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Kathrine Bjørgen
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Forkunnskapskrav - emner

BNPRA100
BNPRA200

Emneinnhold

Emneinnhold

Bærekraftig pedagogikk i barnehagens utemiljø er rettet mot barns lek og læring i barnehagens uteområder, nærmiljø og nærnatur. Ulike aspekter ved bærekraftig utvikling er sentralt i emnet. Dette konkretiseres ved at studentene deltar i undervisning, utvikler kunnskap gjennom teori og praktisk pedagogisk arbeid om og med barn i barnehagen. Studenten skal ha kunnskap og ferdigheter i pedagogisk arbeid i natur og utemiljø, og emnet vektlegger studenters samarbeid gjennom varierte arbeidsformer.

Emnet skal gi innsikt i hvordan praktisk pedagogiske aktiviteter i ulike utemiljø kan gi gode vilkår for forståelse av sammenhenger i naturen, og hvordan landskapet er en viktig faktor for lek og læring i barnehagen. Det legges opp til at studentene får kjennskap til bruk av IKT som verktøy knyttet til ulike oppgaver i emnet.

Emnet skal videre gi innsikt i hvordan barnehagens fysiske og psykososiale miljø kan inspirere til utfoldelse gjennom bevegelse og fysisk aktivitet i et helsefremmende perspektiv. Studentene vil få teoretisk undervisning og praktisk erfaring med å jobbe med ledelse, kommunikasjon og veiledning i ulike utemiljø. Det legges til rette for at studentenes yrkesidentitet utvikles gjennom emnets ulike arbeidsformer og innhold.

Emnet BNFOR 3530 bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, naturfag og fysisk fostring.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om ulike naturtyper, landskap og nærmiljø
 • har kunnskap om hvordan det fysiske og psykososiale miljøet innvirker på barns kroppslige uttrykk, lek, læring og helse
 • kan gjøre rede for, samt drøfte perspektiver på bærekraftig utvikling
 • har kjennskap til nyere forskning og utviklingsarbeid knyttet til fordypningens faglige innhold

Ferdigheter

Kandidaten

 • har erfaring med ulike typer friluftsliv og er trygg i naturen, og kan reflektere over hvordan denne erfaringen kan overføres til barnehagen
 • kan gjøre bruk av natur- og kulturhistorisk kunnskap i arbeid med barn slik at det beriker barnas lek og utfoldelse
 • kan lede, kommunisere med og veilede barn og voksne i ulike fysiske miljø
 • kan utøve bærekraftige praksiser i pedagogisk arbeid i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over yrkesrolle og barnehagelærerprofesjon i lys av fordypningens faglige innhold 
 • har fagdidaktisk kompetanse til å arbeide med barn i ulik alder, både i naturen og i barnehagens uteområder
 • har kompetanse i ledelse, kommunikasjon og veiledning under ulike fysiske forutsetninger
 • kan analysere og reflektere over hvordan bærekraft skal legge premisser for barnehagens virksomhet

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F3-TF1: Pedagogisk arbeid med lokal kultur- og naturhistorie med barn. Framføring/presentasjonGruppe
F3-TF2: Høsttur med tema samarbeid, kommunikasjon og fremtidig yrkesrolleSkriftlig oppgaveIndividuell
F3-TF3: Overnattingstur alene i naturen, med faglig refleksjon rundt egne ferdigheter knyttet til friluftsliv, og hvordan denne erfaringen kan overføres til arbeid med barn i barnehagenSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
F3-TF4: Bærekraft i barnehagenFramføring/presentasjonGruppe

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF1: Pedagogisk arbeid med lokal kultur- og naturhistorie med barn.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF2: Høsttur med tema samarbeid, kommunikasjon og fremtidig yrkesrolle
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF3: Overnattingstur alene i naturen, med faglig refleksjon rundt egne ferdigheter knyttet til friluftsliv, og hvordan denne erfaringen kan overføres til arbeid med barn i barnehagen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF4: Bærekraft i barnehagen
Gruppering:Gruppe

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell30minutter100 %Intern og eksternEgenprodusert presentasjonStudentene skal ha en 10 min presentasjon ut fra tema trukket på et tidligere angitt tidspunkt. Studentene vil bli hørt i fagstoff fra pensum.

Vurderinger

Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:Studentene skal ha en 10 min presentasjon ut fra tema trukket på et tidligere angitt tidspunkt. Studentene vil bli hørt i fagstoff fra pensum.
Hjelpemidler:Egenprodusert presentasjon
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen/vurdering: 

 • MUN1: F3-TF1, F3-TF2, F3-TF3, F3-TF4 og OBLTS

Arbeidskrav som er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

F3-TF1 ekvivalent til F-TF1 (BNFOR3530)

F3-TF2 ekvivalent til F-TF2 (BNFOR3530)

F3-TF3 ekvivalent til F-TF3 (BNFOR3530)

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BNBAC3900 Bacheloroppgave - Bærekraftig pedagogikk i barnehagens utemiljø