Semestre

BNFOR3530 Pedagogisk arbeid i utemiljø

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Berekraftig pedagogikk i barnehagens utemiljø
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Pedagogy in the Kindergarten's Outdoor Environment
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2019 høst
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Kathrine Bjørgen
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BNPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BNPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Emnet er rettet mot arbeid med barnehagens uteområder, lokalkultur og nærmiljø som arena for barns leik og læring. Dette konkretiseres gjennom å se muligheter og utfordringer i praktisk pedagogisk arbeid med barn tilknyttet ulike utemiljø, og hvordan dette kan fremme studentens yrkesidentitet. Det legges vekt på å utvikle studentens relasjoner til natur gjennom variert bruk av metoder og tilnærminger. Emnet skal gi innsikt i hvordan barnehagens lærende landskap kan gi muligheter til utfoldelse gjennom bevegelse og fysisk aktivitet i et helsefremmende perspektiv, og studenten skal være i stand til å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid med fordypningsfaglig innhold. Studentene vil få praktisk erfaring med å jobbe med ledelse, kommunikasjon og veiledning i ulike fysiske miljø med ulike forutsetninger Pedagogisk arbeid tilknyttet barnehagens nærmiljø, natur og uteområde skal gi innsikt i hvordan praktisk pedagogiske aktiviteter i ulike utemiljø kan gi en autentisk forståelse av sammenhenger i naturen og hvordan landskapet er en viktig faktor for lek og kontekstuell læring.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, naturfag og fysisk fostring.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

Barnehagens ute- og nærmiljø

  • har natur- og kulturhistorisk kunnskap knyttet til landskap og nærmiljø, og kan gjøre bruk av denne i arbeid med barn
  • har fagdidaktisk kompetanse og kritisk refleksjonsevne relatert til arbeid med barn i naturen og barnehagens uteområder
  • har kunnskap om ulike naturtyper og hvilke muligheter disse gir i forhold til barns lek og utfoldelse

Yrkesrolle og profesjonsutøvelse i barnehagens uterom

  • er bevisst egen yrkesidentitet og har evne til refleksjon over yrkesrolle og barnehagelærerprofesjon
  • har kompetanse innenfor ledelse, kommunikasjon og veiledning under ulike fysiske forutsetninger
  • kan gjøre rede for og drøfte utvalgte naturetiske problemområder
  • kan anvende utviklingsarbeid og forskning i pedagogisk arbeid med barn

Kroppslig erfaring i ulike miljø

  • har kunnskap om hvordan miljøet innvirker på barns kroppslighet og risikomestring
  • har kunnskap om barns bevegelsesutvikling i et dynamisk perspektiv
  • har erfaring med ulike typer friluftsliv, og kan reflektere over hvordan denne erfaringen kan overføres til barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-TF1: Pedagogisk arbeid med lokal kultur- og naturhistorie i arbeid med barn. Gruppeprosjekt i barnehage med muntlig fremlegg og skriftlig rapportRapport/refleksjonsskrivGruppe
F-TF2: Høsttur med tema samarbeid og kommunikasjon, og fremtidig yrkesrolleSkriftlig oppgaveIndividuell
F-TF3: Overnattingstur alene i naturen, med faglig refleksjon rundt egne ferdigheter knyttet til friluftsliv, og hvordan denne erfaringen kan overføres til arbeid med barn i barnehagenSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Pedagogisk arbeid med lokal kultur- og naturhistorie i arbeid med barn. Gruppeprosjekt i barnehage med muntlig fremlegg og skriftlig rapport
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF2: Høsttur med tema samarbeid og kommunikasjon, og fremtidig yrkesrolle
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF3: Overnattingstur alene i naturen, med faglig refleksjon rundt egne ferdigheter knyttet til friluftsliv, og hvordan denne erfaringen kan overføres til arbeid med barn i barnehagen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell30minutter100 %Intern og eksternEgenprodusert presentasjon Studentene skal ha en 10 min presentasjon ut fra tema trukket på et tidligere angitt tidspunkt
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader: Studentene skal ha en 10 min presentasjon ut fra tema trukket på et tidligere angitt tidspunkt
Hjelpemidler:Egenprodusert presentasjon
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BNBAC3900 Bacheloroppgave - Pedagogisk arbeid i utemiljø

Pensum

Pensum 2019/2020

Titler merket med * finnes i digitalt kompendium

Bergan, V. & W. Bjørndal, K. E. (Red.) (2019). Berekraft i praksis i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (164 s.)

Bjerkely, J. H. (2018). Norske naturtyper (2. utg).Oslo: Universitetsforlaget. (434 s.)

Elfstöm I., Nilsson, B., Sterner, L. & Wehner-Godée, C. (2016). Barn og naturvitenskap- oppdage utforske og lære i barnehagen og skole. Overs. av Manger, A.  Stockholm: Cappelen Damm Akademisk. (185 s.)

Hagen, T. L. og Lysklett, O. B. (2015): Små barn i uterommet. I S.Haugen, G.Løkken og  M.Röthle (Red.), Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 8 (15 sider)*

Klepsvik. K. & Heggen, M. P (2015). I B. O. Hållås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s95-115). Bergen: Fagbokforlaget. (20 s)*

Kvikstad, I. (Red.) (2016). Motorikk – i et didaktisk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.1-6, 9, 12 (200 s.)

Langholm, G. (Red), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A. & Synnes, K. (2017). Forskerfrøboka. Barn og natur. Oslo: Fagbokforlaget.  Kap. 6 (21 s.)

Lynngård, A. M. (2015). På jakt etter naturfag i natur- og friluftsbarnehagen. I B. O. Hållås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s 135-154). Bergen: Fagbokforlaget.(19 s.)*

Lundhaug, T. (2015). Situasjonsfaktorer i naturen-en casestudie av fleksibel ledelse i barnehagelærerutdanningen. I B. O. Hållås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s 155-174). Bergen: Fagbokforlaget.(19 s.)*

Løkken, G. (2015): Toddleren som kroppssubjekt. I S. Haugen, G. Løkken og  M. Röthle (Red.), Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 2 (14 s.)*

Moser, T. & Storli, R. (2018). Fysisk og motorisk utvikling. I Glaser, V., Størksen, I. & Drugli, M.B. (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (s.107-149) (2.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (28 s.)

Sandseter, E. B. H. & Jensen, J-O. (2014). Vilt og farlig – barn og unges bevegelseslek. Oslo: Gyldendal akademisk. (203 s.)

Spurkeland, J. (2017). Relasjonsledelse (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (240 s.)

Storli, R. & Moser, T. (2018). Boltrelek og lekeslossing i et utviklingsperspektiv. I Glaser, V.,Størksen, I. & Drugli, M.B. (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (s.135-149) (2.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (14 s.)

Thorbergsen, E. (2012). Barnehagens uterom. Oslo: Pedagogisk forum. (118 s.)

Vedum, T. V., Dullerud, O. & Ødegaard. (2005). Natur- og gårdsbarnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (200 s.).

Østern, A.-L. & Engelsrud, G. (2014). Læreren-som-kropp. Kontakt, kommunikasjon og ledelse. I: A. L. Østern (Red.), Dramaturgi i didaktisk kontekst. Bergen: Fagbokforlaget Kap. 4, (17 s)*

 

Utdelt materiale kommer i tillegg.