Semestre

BNFOR3530 Pedagogisk arbeid i utemiljø

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Berekraftig pedagogikk i barnehagens utemiljø
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Pedagogy in the Kindergarten's Outdoor Environment
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Kathrine Bjørgen
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BNPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BNPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Emnet er rettet mot arbeid med barnehagens uteområder, lokalkultur og nærmiljø som arena for barns leik og læring. Dette konkretiseres gjennom å se muligheter og utfordringer i praktisk pedagogisk arbeid med barn i ulike aldre i barnehagen tilknyttet ulike utemiljø, og hvordan dette kan fremme studentens yrkesidentitet. Det legges vekt på å utvikle studentens relasjoner til natur gjennom variert bruk av metoder og tilnærminger. Emnet skal gi innsikt i hvordan barnehagens lærende landskap kan gi muligheter til utfoldelse gjennom bevegelse og fysisk aktivitet i et helsefremmende perspektiv, og studenten skal være i stand til å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid med fordypningsfaglig innhold. Studentene vil få praktisk erfaring med å jobbe med ledelse, kommunikasjon og veiledning i ulike fysiske miljø med ulike forutsetninger. Pedagogisk arbeid tilknyttet barnehagens nærmiljø, natur og uteområde skal gi innsikt i hvordan praktisk pedagogiske aktiviteter i ulike utemiljø kan gi en autentisk forståelse av sammenhenger i naturen og hvordan landskapet er en viktig faktor for lek og kontekstuell læring. Ulike aspekter ved bærekraftig utvikling vil bli belyst i emnet. 

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, naturfag og fysisk fostring.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

Barnehagens ute- og nærmiljø

 • har natur- og kulturhistorisk kunnskap knyttet til landskap og nærmiljø, og kan gjøre bruk av denne i arbeid med barn
 • har fagdidaktisk kompetanse og kritisk refleksjonsevne relatert til arbeid med barnehagebarn i ulike aldre i naturen og barnehagens uteområder
 • har kunnskap om ulike naturtyper og hvilke muligheter disse gir i forhold til barns lek og utfoldelse

Yrkesrolle og profesjonsutøvelse i barnehagens uterom

 • er bevisst egen yrkesidentitet og har evne til refleksjon over yrkesrolle og barnehagelærerprofesjon
 • har kompetanse innenfor ledelse, kommunikasjon og veiledning under ulike fysiske forutsetninger
 • kan gjøre rede for og drøfte utvalgte naturetiske perspektiver knyttet til bærekraftig utvikling
 • kan anvende utviklingsarbeid og forskning i pedagogisk arbeid med barn i ulike aldre 

Kroppslig erfaring i ulike miljø

 • har kunnskap om hvordan miljøet innvirker på barns kroppslighet og risikomestring
 • har kunnskap om barns bevegelsesutvikling i et dynamisk perspektiv
 • har erfaring med ulike typer friluftsliv, og kan reflektere over hvordan denne erfaringen kan overføres til barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-TF1: Pedagogisk arbeid med lokal kultur- og naturhistorie med barn. Gruppeprosjekt i barnehage med muntlig fremlegg og skriftlig rapportRapport/refleksjonsskrivGruppe
F-TF2: Høsttur med tema samarbeid og kommunikasjon, og fremtidig yrkesrolleSkriftlig oppgaveIndividuell
F-TF3: Overnattingstur alene i naturen, med faglig refleksjon rundt egne ferdigheter knyttet til friluftsliv, og hvordan denne erfaringen kan overføres til arbeid med barn i barnehagenSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Pedagogisk arbeid med lokal kultur- og naturhistorie med barn. Gruppeprosjekt i barnehage med muntlig fremlegg og skriftlig rapport
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF2: Høsttur med tema samarbeid og kommunikasjon, og fremtidig yrkesrolle
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF3: Overnattingstur alene i naturen, med faglig refleksjon rundt egne ferdigheter knyttet til friluftsliv, og hvordan denne erfaringen kan overføres til arbeid med barn i barnehagen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell30minutter100 %Intern og eksternEgenprodusert presentasjonStudentene skal ha en 10 min presentasjon ut fra tema trukket på et tidligere angitt tidspunkt. Studentene vil bli hørt i fagstoff fra pensum.
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:Studentene skal ha en 10 min presentasjon ut fra tema trukket på et tidligere angitt tidspunkt. Studentene vil bli hørt i fagstoff fra pensum.
Hjelpemidler:Egenprodusert presentasjon
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen/vurdering: 

 • MUN1: F-TF1, F-TF2, F-TF3 og OBLTS

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BNBAC3900 Bacheloroppgave - Pedagogisk arbeid i utemiljø

Pensum