Semestre

BNKKK1010 Kunst, kultur og kreativitet

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity
Studiepoeng: 
25
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2015 høst
2016 vår
Eksamenssemester
2016 vår
Emneansvarlig
Ellen Karoline Gjervan

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk med en særlig kompetanse på bruk av naturmaterialer og naturen som læringsarena. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet i ulike miljøer.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner med et spesielt fokus på hvordan kunstfagene kan brukes i utepedagogiske sammenhenger, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av 3 overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barnehagens ulike estetiske uttrykksformer

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser og innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning.
 • kan anvende eller kjenner til ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, og evner og utforske disse i samspill med barn
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring i barnehagen
 • har kunnskap om utviklingsarbeid og forskning som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

Tema 2: Barns undring, utforskning, skaperglede og lek

 • har kunnskap om å strukturere og skape utemiljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek. Det skal legges vekt på hvordan tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling. 
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med barn rettet mot estetiske fagområder.

Tema 3: Kunst og kreative prosesser

 • har kunnskap om barns musikalitet og musikalske utvikling, barns utvikling i skapende arbeid innen digital og to- og tredimensjonale former og uttrykk, og om estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatisk lek og utvikling
 • har kunnskap om barnekultur, kunst og kulturuttrykk i et flerkulturelt perspektiv
 • kan se barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn.
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • kan utvise innlevelse i barns ulike estetiske uttrykksformer i sammenheng med kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og kunst- og kulturformidling i barnehagen.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K-DR1: Praktisk arbeid i dramaRapport/refleksjonsskrivIndividuell
K-KH1: Skapende arbeid med naturmaterialer. Praktisk arbeid og framføring i studiegrupper, med individuelt refleksjonsskriv.Rapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
K-MU1: Verktøykiste i sang og musikkPraktisk arbeidIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-DR1: Praktisk arbeid i drama
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-KH1: Skapende arbeid med naturmaterialer. Praktisk arbeid og framføring i studiegrupper, med individuelt refleksjonsskriv.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-MU1: Verktøykiste i sang og musikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEK2Gruppe, med individuell vurdering15minutter40 %Intern og ekstern9 dager planleggingPraktisk gruppeeksamen med påfølgende refleksjonssamtale
OppgaveOPG1Individuell10-12sider60 %Intern
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Praktisk gruppeeksamen med påfølgende refleksjonssamtale
Hjelpemidler:9 dager planlegging
Kode:PEK2
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10-12
Enhet:sider
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • PEK2: OBLTS
 • OPG1: K-DR1, K-KH1, K-MU1

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer