Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BNKKK1010 Kunst, kultur og kreativitet

  • Studiepoeng
   25
  • Undervisningssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Ingvild Olsen Olaussen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Camilla Kalvatn Egset

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk med en særlig kompetanse på bruk av naturmaterialer og naturen som arena for lek, kunst og kreativitet. Kunnskapsområdet skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser, og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet i ulike miljøer.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner med et spesielt fokus på hvordan kunstfagene kan brukes i pedagogiske sammenhenger, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av 3 overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barnehagens ulike estetiske uttrykksformer
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser, og innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning.
 • kjenner til og kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, og evner å utforske disse i samspill med barn.
 • kan bruke sin kunstfaglige kunnskap til improvisasjon i lek og læring i barnehagen.

Tema 2: Barns undring, utforskning, skaperglede og lek
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om å strukturere og skape utemiljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek.
 • kan tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling.
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med barn rettet mot kunstfagene.

Tema 3: Kunst og kreative prosesser
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om barns musikalitet og musikalske utvikling, barns utvikling i skapende arbeid innen to- og tredimensjonale former og uttrykk, og om estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatisk lek og uttrykk.
 • har kunnskap om barnekultur, kunst og kulturuttrykk i et flerkulturelt perspektiv.
 • kan se barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer.
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn.
 • har forståelse for barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns kunstneriske utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kunne stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse.
 • kan utvise innlevelse i barns ulike estetiske uttrykksformer i sammenheng med kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og i kunst- og kulturformidling i barnehagen.

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2019-2020

Titler merket med * finnes i digitalt kompendium

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A. B. (Red.) (2017). Kunst, kultur og kreativitet: Kunstfaglig arbeid i barnehagen. (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (210 s.)

Bæverfjord, H. & Torgersen, J. K. (2019). Musikk i barnehagen. I M. H. Frønes & V. Glaser (Red.), Praksisbok for barnehagelærerstudenten (s 139-152). Oslo: Universitetsforlaget (13 s.)

Eide-Midtsand, N. (2016). Lekenhet ved kulturens utspring. Spontan, egenorganisert bevegelseslek blant barn- med spesiell referanse til gutters lekekultur.  I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), Barnekultur (s. 42-57). Oslo: Cappelen Damm (15 s.)

Frisch, N. S., Letnes, M-A. & Moe, J. (Red.) (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (320 s.)

Gjervan, E. K. (2013). Lekens dramaturgi – nye muligheter for barneteatret? Nordic Early Childhood Education Research Journal. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 6(9), (s. 1-13, 13 s.). Hentet fra: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/385

Hammer, A. & Strømsøe, G. (Red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (214 s.)

Hernes, L., Os, E. & Selmer-Olsen, I. (2010). Med Kjærlighet til publikum: Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. (180 s.)

Hopperstad, M. H. (2016). Tegnestund og barnekultur. I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), Barnekultur (s. 136-147). Oslo: Cappelen Damm (11 s.)

Jæger, H., Hopperstad, M. H. & Torgersen, J. K. (2016). Barnekultur: kultur for, av og med barn. I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), Barnekultur (s. 11-26). Oslo: Cappelen Damm (15 s.)

Karlsson, E (2016). Barns egen tradisjonskultur. I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), Barnekultur (s. 27-41) Oslo: Cappelen Damm (14 s.)

Kibsgaard, S. (2014). Uterommets muligheter for barns fortelling og undring. I M. Sæther & T. L. Hagen (Red.), Kreativ ute: Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena (s. 146-162). Bergen: Fagbokforlaget. (16 s.)

Kibsgaard, S. (2016). Barnekultur i flerkulturelle barnehager.  I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), Barnekultur (s. 74-88). Oslo: Cappelen Damm (14 s.)

Knudsen, J. S. (2008). Forskjeller og fellesskap: Musikk med små barn i et flerkulturelt perspektiv. I: Otterstad, A. M.(Red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold (s. 252-263). Oslo: Universitetsforlaget. (12 s.)*

Kolle, T., Larsen, A. S. & Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon: Inspirasjoner til bevegelige praksiser (2.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2, 3, 7, 8, 9 og 10 (65 s.)

Larsen, A. M. (1997). Fortellinger og dramaforløp. Oslo: Cappelen Damm. (125 s.) Hentet fra:http://www.nb.no/nbsok/nb/219d3d019ca795af504f8a593028edc0?

Moe, J. & Øien, V. D. (2014). Kunst og håndverk og kreativ bruk av uterommet. I M. Sæther & T. L. Hagen (Red.), Kreativ ute: Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena (s. 45-71). Bergen: Fagbokforlaget. (26 s.)

Olaussen, I. O. (2014). Den kreative barnehagelæreren i uterommet.  I M. Sæther & T. L. Hagen (Red.), Kreativ ute: Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena (s. 210-222). Bergen: Fagbokforlaget. (12 s.)

Sverdrup, T. & Myrstad. A. (2011). Improvisasjon som innstilling i arbeidet med de minste. I M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse (s.143-159). Bergen: Fagbokforlaget. (17 s.)*

Storjord, M. H., Hætta, A. K. S & Eira, A. M. J. (2016). Samisk barnekultur. Kulturarbeid i samiske barnehager: formidling, lek og tradisjonsfornyelse.  I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), Barnekultur (s. 89-106). Oslo: Cappelen Damm (17 s.)

Sæther, M. & Angelo E. (2019). Barnet og musikken (3.utg). Oslo: Universitetsforlaget.

Sæther, M. (2014). Kreativ ute med musikk. I M. Sæther & T. L. Hagen (Red.), Kreativ ute: Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena (s. 73-96). Bergen: Fagbokforlaget. (23 s.)

Sørenstuen, J. (2011). Levende spor. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 6, 8, 10–12, 15, 19, 21 og 23 (139 s.)

Thorbergsen, E. (2007). Barnehagens rom: Nye muligheter. Oslo: Pedagogisk Forum. (s. 13-90, 77 s.)*

Waterhouse, A. L. (2013). I materialenes verden: Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4, 5, 8 og 9 (87 s.)

Wegge, L. (2015). Sløyd. Arbeid med tre. Tell forlag as (s.9-139)

 

Utdelt materiale kommer i tillegg, bl.a. utvalg av div. noter og sanger på ca. 60 s.

Selvvalgt pensum: Sanghefte (50 s.)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K-DR1: Praktisk didaktisk arbeid i dramaSkriftlig oppgaveIndividuell
K-KH1: Skapende arbeid med naturmaterialer. Praktisk arbeid i studiegrupper, med individuelt refleksjonsskriv.Rapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
K-MU1: Verktøykiste i sang og musikk. Praktisk framlegg med påfølgende refleksjonsskriv fra gruppe.Framføring og rapportGruppe, med individuell vurdering
K-TF1: Innlevering av utkast til semesteroppgaveSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-DR1: Praktisk didaktisk arbeid i drama
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-KH1: Skapende arbeid med naturmaterialer. Praktisk arbeid i studiegrupper, med individuelt refleksjonsskriv.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-MU1: Verktøykiste i sang og musikk. Praktisk framlegg med påfølgende refleksjonsskriv fra gruppe.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-TF1: Innlevering av utkast til semesteroppgave
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPG1Individuellca 5000ord60 %Intern
Praktisk eksamenPEK2Gruppe, med individuell vurdering15minutter40 %Intern og ekstern7 dager planleggingPraktisk gruppeeksamen følges opp med refleksjonssamtale på 15 min.

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:ca 5000
Enhet:ord
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Praktisk gruppeeksamen følges opp med refleksjonssamtale på 15 min.
Hjelpemidler:7 dager planlegging
Kode:PEK2
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG1: K-DR1, K-KH1, K-TF1
 • PEK2: OBLTS, K-MU1

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer