BNKKK1010 Kunst, kultur og kreativitet

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity
Emnenavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet
Studiepoeng: 
25
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Ellen Karoline Gjervan

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk med en særlig kompetanse på bruk av naturmaterialer og naturen som arena for lek, kunst og kreativitet. Kunnskapsområdet skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet i ulike miljøer.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner med et spesielt fokus på hvordan kunstfagene kan brukes i pedagogiske sammenhenger, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av 3 overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barnehagens ulike estetiske uttrykksformer
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser, og innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning.
 • kjenner til og kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, og evner å utforske disse i samspill med barn.
 • kan bruke sin kunstfaglige kunnskap til improvisasjon i lek og læring i barnehagen.

Tema 2: Barns undring, utforskning, skaperglede og lek
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om å strukturere og skape utemiljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek.
 • kan tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling.
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med barn rettet mot kunstfagene.

Tema 3: Kunst og kreative prosesser
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om barns musikalitet og musikalske utvikling, barns utvikling i skapende arbeid innen to- og tredimensjonale former og uttrykk, og om estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatisk lek og uttrykk.
 • har kunnskap om barnekultur, kunst og kulturuttrykk i et flerkulturelt perspektiv.
 • kan se barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer.
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn.
 • har forståelse for barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns kunstneriske utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kunne stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse.
 • kan utvise innlevelse i barns ulike estetiske uttrykksformer i sammenheng med kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og i kunst- og kulturformidling i barnehagen.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K-DR1: Praktisk didaktisk arbeid i dramaRapport/refleksjonsskrivIndividuell
K-KH1: Skapende arbeid med naturmaterialer. Praktisk arbeid i studiegrupper, med individuelt refleksjonsskriv.Rapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
K-MU1: Verktøykiste i sang og musikk. Praktisk med refleksjonsskriv fra gruppe.Rapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
K-TF1: Innlevering av utkast til semesteroppgaveSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-DR1: Praktisk didaktisk arbeid i drama
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-KH1: Skapende arbeid med naturmaterialer. Praktisk arbeid i studiegrupper, med individuelt refleksjonsskriv.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-MU1: Verktøykiste i sang og musikk. Praktisk med refleksjonsskriv fra gruppe.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-TF1: Innlevering av utkast til semesteroppgave
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEK2Gruppe, med individuell vurdering15minutter40 %Intern og ekstern7 dager planleggingPraktisk gruppeeksamen med påfølgende refleksjonssamtale
OppgaveOPG1Individuell10-12sider60 %Intern
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Praktisk gruppeeksamen med påfølgende refleksjonssamtale
Hjelpemidler:7 dager planlegging
Kode:PEK2
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10-12
Enhet:sider
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • PEK2: OBLTS
 • OPG1: K-DR1, K-KH1, K-MU1, K-TF1

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Aspeli, W. (1996). Fortell! Fortell! Fortelling som drivkraft i lek og samspill. Oslo: Pedagogisk Forum. (120 s.)
Lastes ned fra: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=091989108&kid=biblio

Bakke, K.; Jensen, C. & Sæbø, A. B. (red.) (2011). Kunst, kultur og kreativitet: Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (210 s.)

*Gjervan, E. K. (2013). Lekens dramaturgi – nye muligheter for barneteatret? Nordic Early Childhood Education Research Journal. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 6(9), (s. 1-13, 13 s.)

Haabesland, A. & Vavik, R. (2000). Kunst og håndverk – hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 128-201, 206-271; 138 s.)

Hammer, A. & Strømsøe, G. (red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (214 s.)

Hernes, L.; Os, E. & Selmer-Olsen, I. (2010). Med Kjærlighet til publikum: Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. (180 s.)

Jæger, H. & Torgersen, J. K. (red.) (2016). Barnekultur. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 1, 2, 3, 5, 6, 9 (79 s.)

*Knudsen, J. S. (2008). Forskjeller og fellesskap: Musikk med små barn i et flerkulturelt perspektiv. I: Otterstad, A. M.(red.) Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold (s. 252-263). Oslo: Universitetsforlaget. (12 s.)

Kolle, T.; Larsen, A. S. & Ulla, B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon: Inspirasjoner til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2, 3, 7, 8, 9 og 10 (65 s.)

Stehouwer, G. (1998). Musikk mellom liten og stor. Oslo: Norsk Musikkforlag. (75 s.)

*Sverdrup, T. & Myrstad. A. (2001). Improvisasjon som innstilling i arbeidet med de minste. I M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (red.), Møter i bevegelse (s.143-159). Bergen: Fagbokforlaget. (17 s.)

Sæther, M. & Angelo E. (2012). Barnet og musikken (2.utg). Oslo: Universitetsforlaget. (184 s.)

Sæther, M. & Hagen, T. L. (red.) (2014). Kreativ ute: Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3, 4, 8 og 11 (81 s.)

Sørenstuen, J. (2011). Levende spor. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 6, 8, 10–12, 15, 19, 21 og 23 (139 s.)

Thorbergsen, E. (2007). Barnehagens rom: Nye muligheter. Oslo: Pedagogisk Forum. (s. 13-90, 77 s.)

Waterhouse, A. L. (2013). I materialenes verden: Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4, 5, 8 og 9 (87 s.)

Utdelt materiale kommer i tillegg, bl.a. utvalg av div. noter og sanger på ca. 60 s.