BNNHB1030 Natur, helse og bevegelse 1

Generell informasjon

Full course name in English: 
Nature, Health and Movement 1
Full course name in Norwegian Nynorsk: 
Natur, helse og rørsle 1
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester: 
2015 høst
2016 vår
Eksamenssemester: 
2016 vår
Emneansvarlig: 
Rolv Lundheim

Emneinnhold

Kunnskapsområdet legger vekt på opplevelser og undring i naturen hos barn og mellom barn og voksne. Sentralt i kunnskapsområdet er å kvalifisere studenten til å ha kunnskap om naturen og erfaringer med naturen til forskjellige årstider for å kunne møte barns undring til naturen og støtte dem i bruken av naturen og deres utforskinger.  Kunnskapsområdet skal gi studenten kunnskap om at naturen kan være en viktig arena for kroppslig lek og læring. Derfor er det sentralt at studenten får kunnskap om barns kroppslighet og vurdering av uterommets kvaliteter for best å legge til rette for kroppslig og utfordrende lek og risikomestring.

Utdanningen skal gi studenten kunnskap om hvordan barn kan ta vare på seg selv, hverandre og naturen slik at de får en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. For barn i barnehagen vil en forståelse for bærekraftig utvikling bety utvikling av grunnleggende respekt for liv og natur samt menneskets bruk og forvaltning av naturen. Kunnskapsområdet tematiserer kunnskap om barns kroppslighet, opplevelser og læring i og om naturen som sentrale element i barns danningsprosesser i barnehagen. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag, fysisk fostring og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse 1 har to overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barns opplevelser og læring i natur og nærmiljø

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

  • er medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres lek og naturopplevelser
  • har kunnskap om naturen rundt oss og om hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen
  • kan orientere seg i, planlegge og gjennomføre pedagogiske aktiviteter i nærmiljøet og naturen basert på fysisk aktivitet, lek og utforsking sammen med barn
  • har innsikt i sammenhengene i naturen, biologisk mangfold og forståelse for nødvendigheten av en bærekraftig utvikling

Tema 2: Barn og rom

  • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet og kan medvirke, inspirere og legge til rette for barns bevegelses- og kroppslige lek i barnehagen
  • kan vurdere lekemiljø og legge til rette for mestring, og sammen med barn skape og bruke ulike rom og miljø inne, ute og i naturen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N1-NA1: ArtssamlingSkriftlig oppgaveIndividuell
N1-FH1: OrienteringsoppgavePraktisk arbeidIndividuell
N1-FH2: VinteraktivitetsukeSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-NA1: Artssamling
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-FH1: Orienteringsoppgave
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-FH2: Vinteraktivitetsuke
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell5timer100 %Intern
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Kode:SEK1
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:100 %
Sensorordning:Intern
Hjelpemidler:
Merknader:
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer