Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BNNHB1030 Natur, helse og bevegelse 1

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Trond Løge Hagen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Camilla Kalvatn Egset

Emneinnhold

Kunnskapsområdet legger vekt på opplevelser og undring i naturen hos barn og mellom barn og voksne. Sentralt i kunnskapsområdet er å kvalifisere studenten til å ha kunnskap om naturen og erfaringer med naturen til forskjellige årstider for å kunne møte barns undring til naturen og støtte dem i bruken av naturen og deres utforskinger.  Kunnskapsområdet skal gi studenten kunnskap om at naturen kan være en viktig arena for lek, undring, fysisk aktivitet og kroppslig læring. Derfor er det sentralt at studenten får kunnskap om barns kroppslighet og vurdering av uterommets kvaliteter for best å legge til rette for kroppslig og fysisk utfordrende lek, risikomestring og undring og oppdagelser i natur.

Utdanningen skal gi studenten kunnskap om hvordan barn kan ta vare på seg selv, hverandre og naturen slik at de får en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. For barn i barnehagen vil en forståelse for bærekraftig utvikling bety utvikling av grunnleggende respekt for liv og natur samt menneskets bruk og forvaltning av naturen. Kunnskapsområdet tematiserer kunnskap om barns kroppslighet, opplevelser og læring i og om naturen som sentrale element i barns danningsprosesser i barnehagen. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag, fysisk fostring og pedagogikk.

Læringsutbytte

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse 1 har to overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barns opplevelser og læring i natur og nærmiljø

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • er medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres lek og naturopplevelser
 • har kunnskap om naturen rundt oss og om hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen
 • kan orientere seg i, planlegge og gjennomføre pedagogiske aktiviteter i nærmiljøet og naturen basert på fysisk aktivitet, lek og utforsking sammen med barn
 • har innsikt i sammenhengene i naturen, biologisk mangfold og forståelse for nødvendigheten av en bærekraftig utvikling

Tema 2: Barn og rom

 • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet og kan medvirke, inspirere og legge til rette for barns bevegelses- og kroppslige lek i barnehagen
 • kan vurdere lekemiljø og legge til rette for mestring, og sammen med barn skape og bruke ulike rom og miljø inne, ute og i naturen

Pensum

Pensumlisten gjelder 2019/2020

Titler merket med * finnes i digitalt kompendium

Amundsen, H. M. (2013). Barns undring. Oslo: Fagbokforlaget (s. 90-103, 14 s)*

Arnesen, S. A., Gulbrandsen, K., Gundersen, A. H. & Hovden, L. (2010). Bevegelsesglede i barnehagen. Begeistringssmitte og tilrettelegging. Oslo: Kommuneforlaget. (201 s.)

Bakke, H. H. K. (2017). Natur 1 - Barn opplever naturen (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm (217 s.)

Bergan, V. & Bjørndal, K. E. (2019). Barnehagen-første steg mot en bærekraftig utvikling. I V. Bergan & K. E. W. Bjørndal (Red.), Bærekraft i praksis i barnehagen (s. 21-35). Oslo: Universitetsforlaget (14 s.)

Bjørgen, K. (2018). Praktisk planlegging og tilrettelegging av bevegelseslek i barnehagen. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 305-331) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (26 s.)

Bjørgen, K. (2019). Bevegelsesglede i barnehagen. I M. H. Frønes & V. Glaser (Red.), Praksisbok for barnehagelærerstudenten (s. 163-176). Oslo: Universitetsforlaget (13 s). 

Gunnestad, A. (2019). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap.10 (33 s.)  

Hagen, T. L. (2018). Bevegelseslek i natur og barnehagens nærmiljø. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 363-373) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (10 s.)

Hagen, T. L. & Rystad, P. G. (2014). Utemiljø som inspirerer til barns fysisk aktive lek. I M. Sæther & Hagen, T. L. (Red.), Kreativ ute- Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena (s. 30-44). Bergen: Fagbokforlaget (16 s.)

Hagen, T. L. & Sæther, M. (2014). Kreativ ute. I M. Sæther & Hagen, T. L. (Red.), Kreativ ute- Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena (s. 13-29). Bergen: Fagbokforlaget (16 s.)

Hagen, T. L. & Sandseter, E. B. H. (2018). Bevegelseslek i innemiljø. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 332-344) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (12 s.)

Krogstad, A., Hansen, G. K., Høyland, K. & Moser, T. (2012). Rom for barnehage- flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget Kap. 6, 10-11 (37 s.)

Langholm, G. (Red.), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A. & Synnes, K. (2017). Forskerfrøboka. Barn og natur (2. utg.). Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 4 (89 s.)

Løkken, G. (2018). Bevegelse er mening. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 44-53) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (9 s.)

Løkken, G. & Søbstad, F. (2018). Danning. I V. Glaser, K. H. Moen, S. Mørreunet & F. Søbstad (Red.), Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (s. 110-119) (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget (10 s.)*

Lysklett, O. B. & Bjørgen, K. (2018). Barns bevegelseslek i snø og is. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 374-394) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (20 s.)

Moen, C. H. & Vårnes, T. K. (2019). Å leve i samklang med naturen- lettere sagt enn gjort! I V. Bergan & K. E. W. Bjørndal (Red.), Bærekraft i praksis i barnehagen (s. 37-51). Oslo: Universitetsforlaget (14 s.)

Moser, T. (2018). Den sosiale kroppen. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 83-98) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (15 s.)

Sageidet, B. M. (2019). Pedagogiske metoder for å lære barn om sammenhenger for bærekraftig utvikling. I V. Bergan & K. E. W. Bjørndal (Red.), Bærekraft i praksis i barnehagen (s. 53-66). Oslo: Universitetsforlaget (13 s.)

Skarstein, T. H. & Skarstein, F. (2019). Artskunnskap for bærekraftig utvikling. I V. Bergan & K. E. W. Bjørndal (Red.), Bærekraft i praksis i barnehagen (s. 137-150). Oslo: Universitetsforlaget (13 s.)

Storli, R. (2018). Bevegelseslek i barnehagens uteområde. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 345-362) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (17 s.)

 

Utdelt materiale kommer i tillegg

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N1-FH1: OrienteringsoppgavePraktisk arbeidIndividuell
N1-FH2: VinteraktivitetsukeSkriftlig oppgaveIndividuell
N1-NA1: ArtssamlingSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-FH1: Orienteringsoppgave
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-FH2: Vinteraktivitetsuke
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N1-NA1: Artssamling
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell5timer100 %Intern

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer