BNNHB2033 Natur, helse og bevegelse 2

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Camilla Kalvatn Egset
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse omfattar natur, friluftsliv bærekraft, rørsle, mat og helse i vid forstand. Undring og førstehandserfaringar med ulike naturfenomen og mangfaldet i naturen vil vere sentralt, samt barn si livsmeistring og danning.

Barn er sanselege og kroppslege i sin veremåte, og dette dannar utgangspunkt for utforsking, undring, samtale, utvikling, leik og læring. Sosiale relasjonar mellom barn, og mellom barn og vaksne i barnehagen, heng mellom anna saman med leik, utforsking og rørslemessige erfaringar.

Ein viktig del av profesjonskompetansen er å forstå barns utvikling og å kunne bruke dette til å inspirere og motivere barn. Emnet skal gjere studenten i stand til å legge til rette for allsidige naturopplevingar og rørsleleik i ulike miljø. Kunnskapsområdet skal vektlegge verdien av å lære om og ferdast i naturen til alle årstider for at studenten skal bli trygg i naturen, bli medvetne rollemodellar og sjå og meistre dei moglegheitene som ligg i pedagogisk arbeid utandørs. Utdanninga vil ivareta korleis ein kan få til gode møte mellom ulike kulturar. Studenten skal ha kunnskap om barns eksperimentering, undring og leik i ulike miljø. Studenten skal kunne ta vare på seg sjølv, på kvarandre og naturen, slik at han/ho får eit godt utgangspunkt for å vere bidragsytar til berekraftig utvikling. Ein viktig del av profesjonskompetansen er å kunne observere, analysere og forstå barns utvikling og barns kroppslege leikekulturar, og bruke dette til å inspirere og motivere barn.

Undervisninga skal vere forskingsbasert og profesjonsretta der praksis inngår som ein integrert del. Arbeidet med læringsutbytta vil skje gjennom undervisning i både inne- og utemiljø, gjennom teoretiske og praktiske tilnærmingar. Studentaktive læringsformer og naturen som læringsarena vil bli vektlagt.

Emnet BNNHB2033  er andre del i det forsterka kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse på BLUNF. Studenten skal oppleve at tematikken i kunnskapsområdet er forsterka ved å gå i djupna på tema over to studieår, der nokre tema er forskjellig mellom år, medan andre tema er gjennomgåande. Tema med spesielt fokus i BNNHB 2033 er natur og friluftsliv i barnehagen, utforsking av naturfenomen og teknologi samt helse, mat og livsmeistring.

Kunnskapsbasen i BNNHB2033 bygger på lærarutdanningsfaga naturfag og fysisk fostring.

 

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

 

KUNNSKAP

Studenten

 • har utvida kunnskap om verdien av friluftsliv og naturopplevingar på borna sin premisser 
 • har kunnskap om fysiske fenomen og teknologi i barn sitt nærmiljø
 • har utvida kunnskap om berekraftig utviking og korleis barnehagen kan bidra til auka miljømedvit
 • har kunnskap om helse, rutiner for sikkerheit og livsmeistring i barnehagen
 • har kunnskap om mat, kosthald og måltid som pedagogisk ressurs 
 • har utvida kunnskap om nasjonale føringar for helsefremjande og førebyggande tiltak

 

 

FERDIGHEITER

Studenten

 • har videreutvikla sine ferdigheiter i friluftsliv til alle årstider og har eit reflektert syn på korleis desse kan overførast til arbeid i barnehagen
 • kan utforske, eksperimentere og reflektere om fysiske fenomen og teknologi saman med barn og ser dette i sammenheng med berekraftig utvikling
 • kan skape og tilretteleggje ulike fysiske miljø med naturmaterialer for rørsleleik og utforsking 
 • kan leggje til rette for god hygiene, fysisk aktivitet, kvile og varierte måltid i samsvar med nasjonale føringar
 • kan arbeide praktisk med og vurdere ulike fysiske miljø for barns opplevingar, leik, og læring

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan reflektere over korleis barnehagelæraren kan tilretteleggje for godt didaktisk arbeid i ulike fysiske miljø i barnehagen, og vurdere utøving av eigen rolle, erfaringar og haldningar i lys av dette
 • er medverkande og inspirerande saman med barn i deira rørsleleik, utforsking, naturopplevingar, friluftsliv, og måltid
 • kan ta omsyn til berekraftig utvikling på ulike måtar i barnehagekvardagen
 • kan drøfte etiske problemstillingar knytt til ulike tema i kunnskapsområdet
 • kan reflektere over og ta omsyn til ulike kulturelle perspektiv, i arbeidet med mat, natur, helse og rørsle

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N2-TF1: Pedagogisk arbeid i barnehagen med fokus på utemiljø og pedagogrollen Framføring/presentasjonGruppe
N2-TF2: Turer Framføring/presentasjonGruppe
N2-TF3: Kunnskapstest på itslearningSkriftlig prøveIndividuell
N2-TF4: HelseprosjektFramføring/presentasjonGruppe
N2-FH1: Friluftsliv og uteliv i barnehagen (videreutvikles til MAP)Skriftlig oppgaveIndividuell
N2-NA1: Naturbok (videreutvikles til MAP) Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF1: Pedagogisk arbeid i barnehagen med fokus på utemiljø og pedagogrollen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF2: Turer
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig prøve
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF3: Kunnskapstest på itslearning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF4: Helseprosjekt
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-FH1: Friluftsliv og uteliv i barnehagen (videreutvikles til MAP)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-NA1: Naturbok (videreutvikles til MAP)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP Individuell5000ord100 %InternAlle Mappeeksamen tar utgangspunkt i arbeidskrav N2-FH1 og N2-NA1. Omfang ca. 5000 ord + bilder og dokumentasjon av arbeid.

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5000
Enhet:ord
Vekting:100 %
Merknader:Mappeeksamen tar utgangspunkt i arbeidskrav N2-FH1 og N2-NA1. Omfang ca. 5000 ord + bilder og dokumentasjon av arbeid.
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må vere bestått for å gå opp til eksamen:

 • MAP: N2-TF1, N2-TF2, N2-TF3, N2-TF4, N2-FH1, N2-NA1 og OBLTS

Arbeidskrav er ekvivalent med tidlegare arbeidskrav på BNNHB1030: 

 • N2-TF2 ekvivalent til N2-TF4 og N2-FH4 (BNNHB2030)
 • N2-TF4 ekvivalent til N2-TF1 (BNNHB2030)
 • N2-FH1 ekvivalent til N2-TF2 (BNNHB2030)
 • Ingen ekvivalente N2-TF1, N2-TF3 og N2-NA1

Øvrig informasjon

 Studenten må ha eller låne utstyr til aktiviteter ute til alle årstider, inkludert utstyr til eigenorganisert tur på høst- og vintertur med overnatting.