BNNHB2033 Natur, helse og bevegelse 2

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Emneansvarlig
   Camilla Kalvatn Egset
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse omfattar natur, friluftsliv bærekraft, rørsle, mat og helse i vid forstand. Undring og førstehandserfaringar med ulike naturfenomen og mangfaldet i naturen vil vere sentralt, samt barn si livsmeistring og danning.

Barn er sanselege og kroppslege i sin veremåte, og dette dannar utgangspunkt for utforsking, undring, samtale, utvikling, leik og læring. Sosiale relasjonar mellom barn, og mellom barn og vaksne i barnehagen, heng mellom anna saman med leik, utforsking og rørslemessige erfaringar.

 Ein viktig del av profesjonskompetansen er å kunne observere, analysere og forstå utviklinga og kroppslege leikekulturar hos barn, og å bruke dette til å inspirere og motivere barn. Barnehagelæraren må vere trygg i naturen og sjå og meistre dei moglegheitene som ligg i pedagogisk arbeid utandørs. Emnet skal gjere studenten i stand til å legge til rette for allsidige naturopplevingar og rørsleleik i ulike miljø. Kunnskapsområdet skal vektlegge verdien av å lære om og ferdast i naturen til alle årstider for at studenten skal bli trygg i naturen, bli medvetne rollemodellar og sjå og meistre dei moglegheitene som ligg i pedagogisk arbeid utandørs.  Studenten skal ha kunnskap om barns eksperimentering, undring og leik i ulike miljø. Studenten skal kunne ta vare på seg sjølv, på kvarandre og naturen, slik at han/ho får eit godt utgangspunkt for å vere bidragsytar til berekraftig utvikling. Ein viktig del av profesjonskompetansen er å kunne observere, analysere og forstå barns utvikling og barns kroppslege leikekulturar, og bruke dette til å inspirere og motivere barn. Norske tradisjonar innan natursyn, matkultur og fysisk aktivitet kan virke framande på mange. Difor må utdanninga leggje vekt på korleis ein kanfå til gode møter mellom ulike kulturar. Samisk kultur er ein del av den nasjonale kulturen og skal vere synleg i utdanninga.

Undervisninga skal vere forskingsbasert og profesjonsretta der praksis inngår som ein integrert del. Arbeidet med læringsutbytta vil skje gjennom undervisning i både inne- og utemiljø, gjennom teoretiske og praktiske tilnærmingar. Studentaktive læringsformer og naturen som læringsarena vil bli vektlagt.

Emnet BNNHB2033  er andre del i det forsterka kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse på BLUNF. Studenten skal oppleve at tematikken i kunnskapsområdet er forsterka ved å gå i djupna på tema over to studieår, der nokre tema er forskjellig mellom år, medan andre tema er gjennomgåande. Tema med spesielt fokus i BNNHB 2033 er natur og friluftsliv i barnehagen, utforsking av naturfenomen og teknologi samt helse, mat og livsmeistring.

Kunnskapsbasen i BNNHB2033 bygger på lærarutdanningsfaga naturfag og fysisk fostring.

 

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

 

KUNNSKAP

Studenten

 • har utvida kunnskap om verdien av friluftsliv og naturopplevingar på borna sin premisser 
 • har kunnskap om fysiske fenomen og teknologi i barn sitt nærmiljø
 • har utvida kunnskap om berekraftig utviking og korleis barnehagen kan bidra til auka miljømedvit
 • har kunnskap om helse, rutiner for sikkerheit og livsmeistring i barnehagen
 • har kunnskap om mat, kosthald og måltid som pedagogisk ressurs 
 • har utvida kunnskap om nasjonale føringar for helsefremjande og førebyggande tiltak

 

 

FERDIGHEITER

Studenten

 • har videreutvikla sine ferdigheiter i friluftsliv til alle årstider og har eit reflektert syn på korleis desse kan overførast til arbeid i barnehagen
 • kan utforske, eksperimentere og reflektere om fysiske fenomen og teknologi saman med barn og ser dette i sammenheng med berekraftig utvikling
 • kan skape og tilretteleggje ulike fysiske miljø med naturmaterialer for rørsleleik og utforsking 
 • kan leggje til rette for god hygiene, fysisk aktivitet, kvile og varierte måltid i samsvar med nasjonale føringar
 • kan arbeide praktisk med og vurdere ulike fysiske miljø for barns opplevingar, leik, og læring

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan reflektere over korleis barnehagelæraren kan tilretteleggje for godt didaktisk arbeid i ulike fysiske miljø i barnehagen, og vurdere utøving av eigen rolle, erfaringar og haldningar i lys av dette
 • er medverkande og inspirerande saman med barn i deira rørsleleik, utforsking, naturopplevingar, friluftsliv, og måltid
 • kan ta omsyn til berekraftig utvikling på ulike måtar i barnehagekvardagen
 • kan drøfte etiske problemstillingar knytt til ulike tema i kunnskapsområdet
 • kan reflektere over og ta omsyn til ulike kulturelle perspektiv, mellom anna samiske, i arbeidet med mat, natur, helse og rørsle

Arbeids- og læringsaktiviteter

Det vil være teoretiske og praktiske tilnærminger til kunnskapsområdet. Vi har forelesninger og seminar, uteundervisning, prosjektuke på Frøset Gård, egenorganisert overnattingstur i gruppe, organisert vintertur med overnatting, tur til planetariet på Vitensenteret bl.a. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N2-TF5: Egenorganisert gruppeturFramføring/presentasjonGruppe
N2-TF4: HelseprosjektFramføring/presentasjonGruppe
N2-TF8: Friluftsliv i barnehagen (videreutvikles til MAP1)Skriftlig oppgaveIndividuell
N2-FH2: Vintertur Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N2-TF7: Naturbok (videreutvikles til MAP2) Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF5: Egenorganisert gruppetur
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF4: Helseprosjekt
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF8: Friluftsliv i barnehagen (videreutvikles til MAP1)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-FH2: Vintertur
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF7: Naturbok (videreutvikles til MAP2)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP 1Individuell2500ord50 %InternAlle Mappeeksamen tar utgangspunkt i arbeidskrav N2-TF8 (Friluftsliv i barnehagen) Omfang ca. 2500 ord + bilder og dokumentasjon av arbeid.
MappeeksamenMAP 2Individuell2500ord50 %InternAlleMappeeksamen tar utgangspunkt i arbeidskrav N2-TF7 (Naturbok). Omfang ca. 2500 ord + bilder og dokumentasjon av arbeid.

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2500
Enhet:ord
Vekting:50 %
Merknader:Mappeeksamen tar utgangspunkt i arbeidskrav N2-TF8 (Friluftsliv i barnehagen) Omfang ca. 2500 ord + bilder og dokumentasjon av arbeid.
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP 1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2500
Enhet:ord
Vekting:50 %
Merknader:Mappeeksamen tar utgangspunkt i arbeidskrav N2-TF7 (Naturbok). Omfang ca. 2500 ord + bilder og dokumentasjon av arbeid.
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP 2
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må vere bestått for å gå opp til eksamen:

 • MAP1: N2-TF5 og N2-TF8
 • MAP 2: N2-TF4, N2-FH2, N2-TF7 og OBLTS

Arbeidskrav er ekvivalent med tidlegare arbeidskrav på BNNHB2033:

 • N2-TF8 er ekvivalent med N2-TF6  

Øvrig informasjon

 Studenten må ha eller låne utstyr til aktiviteter ute til alle årstider, inkludert utstyr til eigenorganisert tur på høst- og vintertur med overnatting.