Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BNSRL2020 Samfunn, religion, livssyn og etikk

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2020 høst, 2021 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2020 høst, 2021 vår
  • Emneansvarlig
   Therese Marie Ignacio Bjørnaas
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

Camilla Kalvatn Egset

Forkunnskapskrav - emner

BNPRA100

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag innebærer i et flerkulturelt samfunn. Studentene veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag  overfor både barn, foreldre og andre ansatte i barnehagen. 

Kunnskapsområdet skal også gi innsikt i barnehagens funksjon som kulturarena i et samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det fokuseres på barns identitetsdanning og kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn. 

Kunnskapsområdet skal gi forståelse for og erfaringer med ledelse av voksne, og arbeid med å støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen. Fokus også på de yngste barnas behov inngår i flere tema.

Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag. 

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om og kan forholde seg reflektert til barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • har kunnskap om kulturelt mangfold i det norske samfunnet, og hvordan barnehagen kan arbeide med mangfold og inkludering
 • har kunnskap om tro, kulturarv og etikk i kristendom, sentrale religioner og sekulære livssyn,
 • har kunnskap om det samiske urfolkets og de nasjonale minoriteters kultur og rettigheter
 • kan formidle kulturbærende fortellinger og tradisjoner
 • kjenner til sentrale høytider og merkedager og kan legge til rette for markering av disse i barnehagen
 • kan møte og stimulere til barns undring omkring naturfenomen og livsspørsmål
 • har kunnskap om demokrati og ledelse og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena, med fokus på barns medvirkning
 • har kunnskap, ferdigheter og kompetanse om pedagogisk ledelse og kan samarbeide med ansatte og foresatte i barnehagen
 • har grunnleggende kunnskaper om etikk, og kan møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål, og begrunne sine handlingsvalg
 • har kunnskap om betydningen av barnehagens nærmiljø og kan arbeide med barnas forhold til nærmiljø og samfunn
 • har kunnskap om velferdsstatens framvekst, og om oppvekstsvilkår og ulike sosialiseringsarenaer for barn i den moderne velferdsstaten.
 • kan arbeide med kjønnsperspektiver, likestilling og likeverd blant barn og voksne i barnehagen
 • har kunnskap om barns rettigheter og hvordan barnehagen kan støtte barn med ulike forutsetninger og behov, bl.a. i samarbeid med foresatte og overfor eksterne hjelpeinstanser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R-RL1: Kultur,danning og etikk. Fagtekst i RLE. Videreutvikles etter veiledning og leveres som mappeeksamen MAP3Skriftlig oppgaveIndividuell
R-TF1: Muntlig fremlegg av gruppeprosjekt om kultur og mangfold. Muntlig oppgaveGruppe
R-PD1: Rapport fra gjennomført barnehageovertakelse Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
R-PD2: Barn med særskilte behov. Fagtekst i pedagogikk. Videreutvikles etter veiledning og leveres som mappeeksamen MAP4Skriftlig oppgaveIndividuell
R-SF1: Demokrati og ledelse. Fagtekst i samfunnsfag. Muntlig oppgaveGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-RL1: Kultur,danning og etikk. Fagtekst i RLE. Videreutvikles etter veiledning og leveres som mappeeksamen MAP3
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-TF1: Muntlig fremlegg av gruppeprosjekt om kultur og mangfold.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-PD1: Rapport fra gjennomført barnehageovertakelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav: R-PD2: Barn med særskilte behov. Fagtekst i pedagogikk. Videreutvikles etter veiledning og leveres som mappeeksamen MAP4
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-SF1: Demokrati og ledelse. Fagtekst i samfunnsfag.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav: OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP3Individuell2000 ord50 %InternAlle1 mappebidrag på 2000 ord
MappeeksamenMAP4Individuell2000ord50%InternAlle1 mappebidrag på 2000 ord

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2000
Enhet:ord
Vekting:50 %
Merknader:1 mappebidrag på 2000 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP3
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2000
Enhet:ord
Vekting:50%
Merknader:1 mappebidrag på 2000 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP4
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav for å ta eksamen MAP3: R-RL1, R-TF1

Arbeidskrav for å ta eksamen  MAP4: R-PD1, R-SF1, R-PD2, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Øvrig informasjon