BPBUL1000 Barns utvikling, lek og læring

Generell informasjon

Full course name in English: 
Children's Development, Play and Learning
Full course name in Norwegian Nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester: 
2015 høst
2016 vår
Eksamenssemester: 
2015 høst
2016 vår
Emneansvarlig: 
Gunn Anita Søraunet

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, norsk, og religion, livssyn og etikk (RLE).

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring består av fire overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barn i utvikling, lek og læring

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.

Studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen sin væremåte, og om deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 • har kunnskap om og kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill mellom barn.

Tema 2: Barnehagens pedagogikk i idéhistorisk perspektiv

 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning

Tema 3: Profesjonelle og etiske utfordringer

 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • kan reflektere faglig og etisk over hva demokrati, likeverd og likestilling innebærer i møte med barnet i barnet i barnehagen
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og foresatte
 • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og framstå som en bevisst rollemodell
 • kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger

Tema 4: Pedagogisk arbeid i barnehagen

 • har kunnskap om og ferdigheter i observasjon og pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser
 • kan lede pedagogiske prosesser og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
 • kan analysere og reflektere over sosialt og kulturelt mangfold i pedagogisk arbeid
 • har kunnskap om barnelitteratur, især bildeboka, og barnehagens rolle i å skape leseopplevelser og leseglede  

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B-PD3: Kommunikasjon og samarbeid.Framføring/presentasjonGruppe
B-FH1: Observasjon av barns motorikk. Gjennomføring på studiesamling. Leveres til faglærer i fysisk aktivitet for vurdering.Skriftlig oppgaveIndividuell
B-NO1: Observasjon av barns språk (dialog barn - voksen). Kan utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i norsk for vurdering.Skriftlig oppgaveIndividuell
B-NA1: Oppgave om barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfag.Skriftlig oppgaveIndividuell
B-RL1: Religion, livssyn og danning.Skriftlig prøveIndividuell
B-NO2: Bildebok: analyse og formidling. Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok i gruppe.Skriftlig oppgaveGruppe
B-PD1: Lek i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår oppgaven i eksamensmappe.Skriftlig oppgaveIndividuell
B-PD2: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår oppgaven i eksamensmappe.Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD3: Kommunikasjon og samarbeid.
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Gruppering:Gruppe
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-FH1: Observasjon av barns motorikk. Gjennomføring på studiesamling. Leveres til faglærer i fysisk aktivitet for vurdering.
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO1: Observasjon av barns språk (dialog barn - voksen). Kan utføres under praksis. Leveres separat til faglærer i norsk for vurdering.
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NA1: Oppgave om barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Presenteres som poster. Vurderes av faglærer i naturfag.
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-RL1: Religion, livssyn og danning.
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig prøve
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO2: Bildebok: analyse og formidling. Skriftlig analyse og muntlig formidling av bildebok i gruppe.
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Gruppe
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD1: Lek i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår oppgaven i eksamensmappe.
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD2: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Etter tilbakemelding og bearbeiding inngår oppgaven i eksamensmappe.
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell30timer40 %Alle
MappeeksamenMAP1Individuell1semester60 %AlleAlle arbeidskrav
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Kode:HEM1
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:timer
Vekting:40 %
Hjelpemidler:Alle
Merknader:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Kode:MAP1
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:60 %
Hjelpemidler:Alle
Merknader:Alle arbeidskrav

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer