Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BPBUL1001 Barns utvikling, lek og læring 1

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2016 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2016 høst
  • Emneansvarlig
   Maria Selmer-Olsen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet er delt i to emner; Barns utvikling, lek og læring 1 (BPBUL 1001), forkortet til BULL1, og Barns utvikling, lek og læring 2 (BPBUL 1002), forkortet til BULL2. BULL1 avsluttes etter første semester, men det faglige innholdet videreføres i BULL2, spesielt med tanke på praksis 2.del.

Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, fysisk aktivitet og helse, norsk.

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet BULL1. Studenten:

 • har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen sin væremåte, og om deres omsorgs-, leke- og læringsbehov
 • har begynnende kunnskap om hvordan barnehagen kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og samspill mellom barn.
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • har kunnskap om betydningen av voksnes evne til kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har kunnskap og ferdigheter i å gå inn i dialogiske samspill med barn, preget av innlevelse og anerkjennelse
 • har innsikt i betydningen av å kunne gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje innlevelse og anerkjennelse, og fremstå som en bevisst rollemodell
 • har kunnskaper om ledelse av pedagogiske prosesser
 • har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring, og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk.
 • har kunnskap om hva demokrati, likeverd og likestilling innebærer i møte med barnet i barnehagen
 • har kunnskap om og ferdigheter i observasjon
 • har kunnskap om og begynnende evne til kritisk vurdering av ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning

Pensum

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B1-FH1: Observasjon av barns motorikk. Individuelt arbeid med framlegg på studiesamlingFramføring/presentasjonIndividuell
B1-NO1: Observasjon av barns språk (dialog barn-voksen)Skriftlig oppgaveIndividuell
B1-PD1: Veiledet fagtekst (mappebidrag) om lek i barnehagen. Etter veiledning og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappeSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-FH1: Observasjon av barns motorikk. Individuelt arbeid med framlegg på studiesamling
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-NO1: Observasjon av barns språk (dialog barn-voksen)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD1: Veiledet fagtekst (mappebidrag) om lek i barnehagen. Etter veiledning og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell30timer50 %InternAlle
MappeeksamenMAP1Individuell1semester50 %Intern

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:timer
Vekting:50 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:50 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM1: B1-FH1, B1-NO1, OBLTS
 • MAP1: B1-PD1

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer