Semestre

BPBUL1002 Barns utvikling, lek og læring 2

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning 2
Emnenavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring 2
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Maria Selmer-Olsen

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet er delt i to emner; Barns utvikling, lek og læring 1, (BPBUL 1001), forkortet BULL1, og Barns utvikling, lek og læring 2 (BPBUL 1002), forkortet BULL2. BULL 1 avsluttes etter første semester, men det faglige innholdet videreføres i BULL2, spesielt med tanke på praksis 2.del.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, naturfag, norsk, og religion, livssyn og etikk (RLE).

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet. Studenten:

  • har kunnskap om og begynnende evne til kritisk vurdering av ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
  • har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid
  • har kunnskap om og evne til å støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
  • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, og kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
  • Har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom, i fortid og nåtid.
  • Har kjennskap til syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon
  • kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger
  • har kunnskap og ferdigheter i didaktiske og pedagogiske prosesser, og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
  • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser og læringsprosesser i barnehagens leke- og læringsmiljø
  • har kunnskap om barnelitteratur, især bildeboka, og barnehagens rolle i å skape leseopplevelser og leseglede

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B2-NA1: Barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Presenteres som poster.Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-RL1: Religion, livssyn og danningSkriftlig prøveIndividuell
B2-NO2: Formidling og faglig refleksjon av bildebok. Individuelt arbeidskrav med framlegg i studiesamling i barnehagenFramføring/presentasjonIndividuell
B2-PD3: Kommunikasjon og samarbeid. Gruppearbeid med framleggFramføring/presentasjonGruppe
B2-PD2: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Etter veiledning og bearbeiding leveres oppgaven som mappebidrag 2 i eksamensmappenSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NA1: Barns eksperimentering og undring (natur og naturfenomener). Presenteres som poster.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig prøve
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-RL1: Religion, livssyn og danning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-NO2: Formidling og faglig refleksjon av bildebok. Individuelt arbeidskrav med framlegg i studiesamling i barnehagen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD3: Kommunikasjon og samarbeid. Gruppearbeid med framlegg
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD2: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Etter veiledning og bearbeiding leveres oppgaven som mappebidrag 2 i eksamensmappen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer