Semestre

BPFOR4550 Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv

Generell informasjon

Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Maria Selmer-Olsen
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del
Forkunnskapskrav - emner
BPPRA100 Praksis, 1. studieår (10 dager i egen barnehage, 20 dager i praksisbarnehage)
BPPRA200 Praksis, 2. studieår (30 dager i praksisbarnehage)
BPPRA300 Praksis, 3. studieår (25 dager i egen barnehage)

Emneinnhold

Studiet skal bidra til at studenten tilegner seg en utdypet forståelse av hvordan barnehagen kan fremme barns helhetlige læring i et steds- og nærmiljøperspektiv. Emnet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne skape kreative og utviklende læringsmiljø for alle barn.

Studenten skal tilegne seg utdypet kompetanse i å lede personalet i arbeid med barns læringsprosesser.

Studenten skal erverve seg kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av ledende styringsdokumenter.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, pedagogikk, matematikk, norsk og drama.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium på fordypningsenheten. Studenten:

 • har utvidet kompetanse om rollen som pedagogisk leder i barnehagen som lærende organisasjon
 • har utvidet innsikt i og forståelse for hva lederrollene i barnehagen innebærer
 • har kunnskap om ledende styringsdokumenter og innsikt i nyere faglig forskning på fordypningsfagenes områder
 • har kunnskap om det helhetlige oppvekstmiljøet for barn, og barnehagens rolle i et steds- og nærmiljøperspektiv
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns læringsprosesser
 • har kompetanse til å utføre og løse oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av prosjektarbeid i barnehagen i et steds- og nærmiljøperspektiv
 • har bred kunnskap om kommunikasjons og samspillsteorier, og om motivasjon, identitet og selvoppfatning i pedagogisk arbeid og ledelse
 • har kompetanse til å sette i gang, gjennomføre og dokumentere skapende prosesser i barnehagen
 • har oversikt over og kunnskap om ulike læringsteorier og pedagogiske konsekvenser av disse
 • har kunnskap om hvordan barn opplever, forstår og bruker steder, rom og nærmiljø
 • har forståelse av og kunnskap om utforskning, undring og skaperglede i barns læringsprosesser
 • har utvidet kunnskap om barns språklige og matematisk skapende utvikling i et steds- og nærmiljøperspektiv
 • har innsikt i hvordan kunst og kultur i nærmiljøet bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og identitet

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-TF1: Barns nærmiljø og stedsfortellingerSkriftlig oppgaveIndividuell
F-TF2: Tverrfaglige skapende prosesser i barnehagen. Praktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Barns nærmiljø og stedsfortellinger
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF2: Tverrfaglige skapende prosesser i barnehagen.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell30timer50 %Intern og eksternAlleEksamensoppgave utleveres kl 9.00 første dag, og besvarelsene må leveres innen kl 15.00 andre dag.
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering40minutter50 %Intern Eksamen består av 20 min. visning, med påfølgende samtale i 20 min. per gruppe. To dager forberedelse før eksamen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:timer
Vekting:50 %
Merknader:Eksamensoppgave utleveres kl 9.00 første dag, og besvarelsene må leveres innen kl 15.00 andre dag.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:40
Enhet:minutter
Vekting:50 %
Merknader:Eksamen består av 20 min. visning, med påfølgende samtale i 20 min. per gruppe. To dager forberedelse før eksamen.
Hjelpemidler:
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM1: F-TF1
 • PEK1: F-TF2, OBLTS

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BPBAC4900 Bacheloroppgave - Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv.

Pensum

Pensumliste for studieåret 2018 - 2019

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A.B. (red.) (2011). Kunst, kultur og kreativitet, kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. s. 15-43 og s. 99-199. (128 s.)

Birkeland, Tone (2016). Forhandling om natur-kultur. En økokritisk lesning av Jörg Müller og Jörg Steiners bildebok Kaninliv (1978). Barnelitterært forskningstidsskrift 7/2016. (11s.) Lastes ned fra https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3402/blft.v7.33705?needAccess=true

Björklund, C. (2012). Blant baller og klosser. Matematikk med de yngste i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kapittel 2 til og med kapittel 5, 121 s.)

Børhaug, K. & Lotsberg, D.Ø. (2010). Barnehageledelse i endring. Nordisk Barnehageforskning. Vol. 3 nr. 3, s 79 – 94. Oslo: Høgskolen i Oslo (15 s.) Lastes ned fra https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/277/291

Børhaug, K. & Moen, K. H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2-5, 9-10. (117 s.)

Broström, S., Lafton, T. & Letnes, M.-A. (2014). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget.  Følgende kapitler:

 • Broström, S. Kap. 2. Veien mot nye barnehagedidaktikker? s. 27-45. (19 s.)

 • Jansen, T.T. Kap. 3. Lyttende didaktikk. s. 46-65. (20 s.)

 • Jansen, K. E. Kap. 4 Utforskerstund som læringsaktivitet. (21s.)

Danielsen, H. & Lundberg, K.G. (2010). Nærmiljø og plassmyter: sentrum og drabantby mellom mangfold og trygghet. I Sosiologisk tidsskrift: Vol. 18, s. 115-136. Oslo: Universitetsforlaget (21 s.) Lastes ned fra https://www.idunn.no/file/pdf/42092952/art03.pdf

Flottorp, V. (2008). Små barns matematiske erfaringer. Lastet ned fra http://www.caspar.no/tangenten/barnehageheftet.pdf (4 s.)

Gjems, L. & Løkken, G. (red.) (2011). Barns læring om språk gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (230 s.)

Gjems, L., Jansen, T. T. & Tholin, K.R. (2012). Fagsamtaler i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 5(22). s.1-12. (12 s.) Lastes ned fra https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/478/456

Gjone, G. (2015). Alan Mathison Turing. Tangenten 2015, nr. 4, s. 35-39. Lastes ned fra http://www.caspar.no/tangenten/2015/tangenten%204%202015%20nett.pdf

Gladsø, S., Gjervan, E., Hovik, L. & Skagen, A. (2015). Dramaturgi. Forestillinger om teater.    (2.utgave). Oslo: Universitetsforlaget.( s.13-20 og s.184 -234, 57 s.)

Goga, Nina (2015). Kart i barnelitteraturen. Innledning, s. 8-15 og Identitetsutviklende barndomsgeografier, s. 65-80. Kristiansand: Portal Akademisk (23 s.)

Goga, Nina (2017). A feeling of nature in contemporary Norwegian picturebooks. Encyclopaideia XXI (49), 81-97, 2017, ISSN 1825-8670. (16 s.) Lastes ned fra https://encp.unibo.it/article/viewFile/7605/7329

Godt, A. (2013). I Norge med fokus på matematikvanskelighederTangenten 2013, nr. 2, s. 50-55. (5 s.)

Grevholm, B. (2004). Matematik och förskolebarnTangenten 2004, nr. 1, s. 31-35. (4 s.)

Hernes, L., Os, E. og Selmer Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum, kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen Damm. Kap 1, 2, 3, 4 og 5 (84 s.)

Hogsnes, H.D., Angell, M.-L. & Nordtømme, S. (2010). Barnehagens læringsliv. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler:

 • Nordtømme, S. Kap. 1. Perspektiver på læring. s. 15-27. (13 s.)

 • Nordtømme, S. Kap. 2. Deltakelse og medvirkning. s. 29-51. (23 s.)

 • Hogsnes, H.D. Kap. 3. Barnehagen i endring. s. 53-76. (24 s.)

 • Hogsnes, H.D. Kap. 6. Læring og sammenheng mellom barnehage og skole (35s.)

Holm, M. (2012). Opplæring i matematikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (139 s.)

Irgens, E.J. (2007). Profesjon og organisasjon. Bergen: Fagbokforlaget. Del 2 og 3 (130 s.)

Jacobsen, D.I. & Torsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2-5, 11-12. (226 s.)

Kjær, A. (2016). Prosjektarbeid i barnehagen, fra fasinasjon til fordypelse. Oslo: Cappelen Damm. Boka ble først utgitt i Danmark av Dafolfo Forlag AS i 2010. s. 1-  50. (50 s)

Krogstad, A. (2017). Gutten og pappesken. Om barns bruk av rom i Svein Nyhus' bildebok Verden har ingen hjørner, I: Norsklæreren 2/ 2017 (14 s.) Lastes ned fra https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2493968/krogstad-2017-published.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Krogstad, A., Hansen, G., Høyland, K. & Moser, T. (red.) (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 13. (133 s.)

Larsen, A. M. (1997). Fortellinger og dramaforløp. Oslo: Cappelen Damm. (125 s) Digitalt tilgjengelig på https://www.nb.no/nbsok/nb/219d3d019ca795af504f8a593028edc0?index=1#0

Magne, O. (2002). Barn gör upptäckter – och lär matematikTangenten 2002, nr. 1, s. 18-21.

Myrstad, A., Sverdrup, T., og Helgesen, MB. (2018). Barn skaper sted – sted skaper barn. Bergen: Fagbokforlaget. (193 s.)

Nakken, A.H. & Thiel, O. (2014). Matematikk med barn i alderen 0-3 år. I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 138-154). Bergen: Fagbokforlaget (17 s.)

Odegard, N. og Rossholt, N. (2008). Barna i byen – former i Brevik. Nærmiljø og samfunn. I T. Moser & M. Pettersvold (red.) En verden av muligheter - fagområdene i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 7. (16 s.)

Schjeldrup, P. M. (2008). Rommet – der arkitektur og pedagogikk møtes. Lastet ned fra http://www.caspar.no/tangenten/barnehageheftet.pdf (6 s.)

Selstø, A-M., Kibsgård, L-M. & Pedersen, T. (2015). Droner – lekende læring. Tangenten 2015, nr. 1, s. 10-13. Lastes ned fra http://www.caspar.no/tangenten/2015/tangenten%201%202015%20nettet.pdf

Solli, A. (red.) (2014). Den skrivende barnehagelærer. Om profesjonalitet og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2, 5 og 8. (55 s.)

 

Kompendium (digitalt) BPFOR4550 Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv

Benn, S. (2003). Det å oppdage barns læringsprosess. I E. Johansson & I. Pramling-Samuelsson (red.) Barnehagen – barnas første skole. s. 107-122. (16 s.)

Berge, A. (2012). Barnehagens læringskulturer – underveis mot vekslende læringshorisonter. I T. Vist & M. Alvestad (red.) Læringskulturer i barnehagen.Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 44-66. (23 s.)

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2008). Til forsvar for en uren pædagogik. Nordic Studies in Education 28(4). (12s.)

Doverborg, E., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2015). Å undervise barn i barnehagen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 6. Å utfordre og støtte barnet. s. 69-81. (13 s.)

Fast, C. (2008). Literacy – i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4. (15 s.)

Granrusten, P.T. og Moen, K.H. (2009). Mindre tid til barna? Om pedagogiske lederes tidsbruk etter kommunal omorganisering. I S. Mørreaunet, V. Glaser, O.F. Lillemyr & K.H. Moen (red.) Inspirasjon og kvalitet i praksis – med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk Forum. s. 123 – 137. (15 s.)

Granrusten, P.T. og Moen, K.H. (2011). Nye lederroller i et utvalg kommunale barnehager med fokus på enhets- og fagledere. I T. Løkensgard Hoel, T.M. Guldal, C. Dons, S. 1Sagberg, T. Solhaug & K. Wæge (red.). FoU i Praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. s. 133 – 143. (11 s.)

Helgøy, I., Homme, A. og Ludvigsen, K. (2010). Mot nye arbeidsdelingsmønstre og autoritetsrelasjoner i barnehagen? Tidsskrift for velferdsforskning. Vol 13, No. 1, s. 43-57. Bergen: Fagbokforlaget (13 s.).

Hennum, B.A., Pettersvold, M. & Østrem, A. (red.) (2015). Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget. - Følgende kapitler:

 • Greve, A. Barnehagelærerprofesjonens utfordringer i møte med politiske forventninger om læringsutbytte. s. 201-220. (19 s.)

 • Togsverd, L. & Rothuizen, J.J. Pædagogik, ballade og resonnementer. s. 245-262. (17 s.)

Hopperstad, M. og Semundseth, M. (2010). Femåringers tekster i et multimodalt perspektiv. I J. Smidt (red.) Skriving i alle fag – innsyn og utspill.Trondheim: Tapir. (25 s.)

Horrigmo, K.J. (2014). Barnehagebarn i nærmiljø og lokalsamfunn, fagdidaktikk – aktiviteter og opplevelser. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4, s. 41-52. (11 s.)

Kolle, T., Larsen, A.S. & Ulla, B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon – inspirasjoner til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 7 og 8. (20 s.)

Maagerø, E. (2013). Pulverheksa og Grønnskollingen. Literacy i barnehagen. I D. Skjelbred & A. Veum Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 80-97 (17 s.)

Säljö, R. (2001). Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Kap. 3 Teoretiske perspektiver på menneskelig læring og utvikling. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 48-75. (28 s.)

Ulleberg, I. (2014). Kommunikasjon og veiledning. (2. utg. – 1. utg. 2004) Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 5, 6 og 7. s. 63-86. (24 s.)

Øgård, M. (2014). Fra New Public Management til New Public Governance. I H. Baldersheim & L.E. Rose (red.) Det kommunale laboratorium. Teoretiske perspektiv på lokalpolitikk og organisering. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 5 (16 s.)