Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BPKKK2010 Kunst, kultur og kreativitet 2

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2017 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2017 høst
  • Emneansvarlig
   Hanne Bæverfjord
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Forkunnskapskrav - emner

BPPRA100

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner, samt innsikt i kunstfagenes muligheter og egenverdi og deres rolle som medierende redskap i andre kunnskapsområder.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Arbeidet i KKK2 er en videreføring av kunnskap og ferdigheter fra KKK1 og er i stor grad praktisk rettet mot kunstfaglig arbeid med barn.

Læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av to overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

Tema 1: Kultur og kreative prosesser

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om barns musikalske utvikling, utvikling i formuttrykk og dramatisk lek, med vekt på musikalitet, bilde og skulptur, fortelling og formidling.
 • har kunnskap om og innsikt i barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, samt har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer.
 • har kunnskap om og innsikt i hvordan barnehagens rom kan inspirere til lek, læring og skapende virksomhet

Tema 2: Kunstpedagogiske prosesser for og med barn

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn, tilpasset barns ulike forutsetninger
 • har kunnskap om pedagogisk dokumentasjon

 • har innsikt i barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • kan ta hensyn til og vise innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer

 • kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn i arbeid med skapende aktiviteter og kunst-, kultur- og litteraturformidling i barnehagen.

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A.B. (red.) (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 3. (25 s.)

Fønnebø, B. (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (285 s.)

Guss, F. (2014). Barnekulturens iscenesettelser. Oslo: Cappelen Damm. Kap.: 7-9 (42 s.)

Haabesland, A. Å. & Vavik, R. (2000). Kunst og håndverk – hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget. s. 128-182. (54 s.)

Hammer, A. & Strømsøe, G. (red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.: 5,6,8,9 (73 s.)

Helander, K. (2005). Att öppna nya världer. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola. Riksteatern. (22 s.) Lastes ned fra http://skolscenen.riksteatern.se/files/2011/09/Attoppnanyavarldar.pdf

Hovik, L. (2011). Grenser og terskler i teater for de minste. Kap. 6. I T. Sverdrup, A. Myrstad & M.S. Liset. (red.) Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Bergen: Fagbokforlaget. s. 119-139. (20 s.) Lastes ned fra: http://capellamedia.ipapercms.dk/Fagbokforlaget/FagbokforlagetA/2011/Mteribevegelse/

Jæger, H., Torgersen, J.K. (red.) (2016). Barnekultur. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (155 s.)

Kibsgaard, S. (red.) (2008). GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Følgende kapitler:

 • Angelo, E. & Semundseth, M., Språk + Musikk = Sprusikk. Kap. 8. (12 s.)
 • Sæther, M., Musikk og grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. Kap. 9. (16 s.)

Krogstad, A., Hansen, G.K., Høyland, K. & Moser, T. (red.), (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler:

 • Seland, M. Barnehagens nye rom sett i lys av diskurser om livslang læring (14 s).
 • Nordtømme, S. Muligheter i mellomrom! ( 16 s)
 • Thorbergsen, E. Lekemateriell og barns lek (13 s)
 • Moser, T., Barnehagens innerom som pedagogisk utviklingsprosjekt. Kap. 7. (18 s.)
 • Melhuus, E.C., Hytta i skogen, erfaringer om et «sted». Kap. 10. (19 s.)

Lindqvist, G. /1997). Lekens muligheter. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap: 7-10 (66 s.)

Sæther, M. & Angelo E. (2012). (2. utg.). Barnet og musikken. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6-7. (58 s.)

Åberg, A. & Taguchi, H.L. (2006). Lyttende pedagogikk – etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Følgende kap;

 • Kap. 2. «hva betyr det å dokumentere?» s.19-28 (10s.)
 • Kap. 3. «Å forandre det pedagogiske læringsmiljøet.» s. 29-36 (8 s.)
 • Kap. 5 «ulike måter å praktisere etikk og demokrati» s. 60-77 (18s.)
 • Kap. 6 «Å dokumentere, lytte og reflektere» s. 78-87 (10s.)
 • Kap. 7 «Barna i kooperativ læring» s.96-132 (30s.)

 

I tillegg for faget musikk:

Noter og aktuelle artikler i tillegg til oppgitte kilder. (Ca. 50 s.)

 

Kompendium Kunst, kultur og kreativitet 2

Følgende artikler fra kompendiet hører til KKK2:

Hagen, T. L., Sæther, M. Kreativ ute. I Hagen, T. L., Sæther, M. (red) (2014). Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget. (14 s.)

Jansen, T.T. (2008). Å arbeide mot det ukjente. Prosjektarbeid med barn i barnehagens faglige virksomhet. I T. Moser & M. Pettersvold (red.) En verden av muligheter – fagområdene i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s. 175-197. (22 s.).

Kolle, T., Larsen, A.S. & Ulla, B. (2010) Pedagogisk dokumentasjon – inspirasjoner til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 7. s. 95-109 (14 s.)

Sverdrup, T. & Myrstad, A. (2011). Improvisasjon som innstilling i arbeidet med de yngste barna. I T. Sverdrup, A. Myrstad & M.S. Liset (red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 7. s. 143-158. (16 s.)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-PD1: «Rommet som den tredje pedagog». Presentasjon i gruppe.Framføring/presentasjonGruppe
K2-TF1: «De yngste»: improvisasjon, rytme og lek. Praktisk gruppeoppgave med barn.Praktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-PD1: «Rommet som den tredje pedagog». Presentasjon i gruppe.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF1: «De yngste»: improvisasjon, rytme og lek. Praktisk gruppeoppgave med barn.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell2mappebidrag40 %Intern og ekstern 2 individuelle kunst- og håndverksarbeider med refleksjonsskriv.
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering30minutter60 %Intern og ekstern Musikk og drama. Framføring for og med barnegruppe.

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:mappebidrag
Vekting:40 %
Merknader:2 individuelle kunst- og håndverksarbeider med refleksjonsskriv.
Hjelpemidler:
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:60 %
Merknader:Musikk og drama. Framføring for og med barnegruppe.
Hjelpemidler:
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: K2-PD1, OBLTS
 • PEK1: K2-TF1

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer