Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BPLSU3050 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2018 høst, 2019 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2019 vår
  • Emneansvarlig
   Marianne Schram
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Forkunnskapskrav - emner

BPPRA100
BPPRA200

Emneinnhold

Kunnskapsområdet tematiserer pedagogisk ledelse i barnehagen, personalledelse og ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i et mangfoldig barnehagemiljø samt samarbeid med foresatte og eksterne instanser.

Kunnskapsområdet belyser endring og utvikling som skjer organisatorisk og individuelt knyttet til pedagogisk arbeid i barnehagen. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk og samfunnsfag.

Læringsutbytte

Kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid består av tre overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Ledelse i barnehagen som samfunnsinstitusjon

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om og ferdighet i ledelse i en barnehage i endring og utvikling
 • har kunnskap om og kan aktivt reflektere over barnehagelærerprofesjonen og profesjonsetikken i et samfunnsperspektiv
 • har kunnskap om offentlig styring av barnehagesektoren
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder vold og seksuelle overgrep, og kan initiere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid etter gjeldende lovverk

Tema 2: Barnehagen som lærende organisasjon i møte med nye krav og utfordringer

 • har kunnskap om og forståelse for barnehagen som lærende organisasjon
 • har kunnskap om og forståelse for ulike lederfunksjoner i barnehagen
 • har kunnskap om og innsikt i betydningen av makt og medvirkning i demokratiske prosesser i barnehagen
 • har innsikt i og kan vurdere bruk av metoder og verktøy i vurderings-, utviklings-, og dokumentasjonsarbeid

Tema 3: Ledelse og samarbeid i pedagogiske utviklingsprosesser

 • har kunnskap om og forståelse for utviklings- og endringsprosesser i barnehagen
 • har kunnskap om strukturelle og kulturelle forhold som legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om og kan lede didaktiske prosesser i barnehagen som læringsarena for barn
 • har ferdigheter i pedagogisk ledelse og kan reflektere over sin egen evne til å veilede og lede grupper av barn og personale med ulik bakgrunn og forutsetninger og til å samarbeide med foreldrene.

Pensum

Birkeland, Å. & Carson, N. (2017). Veiledning for barnehagelærere. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 3-4, 7 - 10. (113 s.)

Bratterud, Å. & Emilsen, K. (2013). Dørstokkmila. Bergen: Fagbokforlaget. (155 s.)

Børhaug, K.H. & Moen, K.H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 5. (22 s.).

Børhaug, K. (2010). Medverknad for born i barnehagen – meir påverknad? Tidskriftet FoU i praksis, 4 (2), s 9 – 23. (14 s).

Glaser, V. (2018). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8-12. (62 s.).

Gotvassli, K.-Å. (2013). Boka om ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (310 s.)

Gotvassli, K.-Å. (2014). Barnehagen som en lærende organisasjon – teoretiske perspektiver. I S. Mørreaunet, K.-Å. Gotvassli, K.H. Moen & E. Skogen (red). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. s.17 -35. (18 s.)

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6 og 7.  (42 s.)

Hennum, B. A. (2015). Organisasjon og profesjon. I Hennum, B. A., Pettersvold, M. & Østrem, S. (red). Profesjon og kritikk. Bergen, Fagbokforlaget s. 83 – 105. (23 s.)

Hennum, B. A. & Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm. kap. 1, 2, 5, 6, 7. (71 s.)

Hyrve, G. & Sataøen, S.O. (2006). Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. (3. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. s. 182 – 237. (50 s.)

Larsen, A. & Slåtten, M. (2015). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 14– 15 og 20 – 22. (70 s.)

Pettersvold, M. (2015). Barns perspektiver på demokrati i barnehagen. Utbildning & demokrati, vol. 24, nr 2. Tilgjengelig fra https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2015/nr-2/mari-pettersvold---barns-perspektiver-pa-demokrati-i-barnehagen.pdf

Nissen, K., Kvistad, K., Pareliussen, I. & Hessen Schei, S. (2015) Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Bergen :fagbokforlaget. Kap.18,19 og 20 (18s.)

Skogen, E. (red.) (2013). Å være leder i barnehagen. (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget.Kap. 8 - 9. (40 s.)

Sunde, J. (2006). Makt- og sannhetsdiskurser i barnehagen. Barn nr. 3. (18 .) Tilgjengelig fra https://www.ntnu.no/documents/1272099285/1272489747/sunde2.pdf

Tholin, K. R. (2015). Profesjonsetikk for barnehagelærere. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1 og 3 (31 s.)

Østrem, S. (2015). Profesjonsutøvelse i et spenningsfelt. I Hennum, B. A., Pettersvold, M. & Østrem, S. (red). Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget. (38 s.)

 

Kompendium BDLSU3050 - Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (digitalt kompendium)

Børhaug, K.H. & Moen, K.H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 5. (22 s.)

Gotvassli, K.-Å. (2014). Barnehagen som en lærende organisasjon – teoretiske perspektiver. I S. Mørreaunet, K.-Å. Gotvassli, K.H. Moen & E. Skogen (red). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. s.17 -35. (18 s.)

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
L-TF1: Pedagogisk ledelse i barnehagen som lærende organisasjon.Skriftlig oppgaveIndividuell
L-TF2: Tverrfaglig og tverretatlig samarbeidFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF1: Pedagogisk ledelse i barnehagen som lærende organisasjon.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF2: Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell2dager100 %InternAlleHjemmeeksamen over to dager tilsvarer 30 timer (fra kl 9.00 en dag til kl 15.00 neste dag).

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Hjemmeeksamen over to dager tilsvarer 30 timer (fra kl 9.00 en dag til kl 15.00 neste dag).
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer