Semestre

BPNHB2030 Natur, helse og bevegelse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Natur, helse og rørsle
Kursnavn på engelsk: 
Nature, Health and Movement
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 vår
2018 høst
Eksamenssemester
2018 høst
Emneansvarlig
Anne Berg
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BPPRA100 Praksis, 1. studieår (10 dager i egen barnehage, 20 dager i praksisbarnehage)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gjøre studenten i stand til å drive med forebyggende helsearbeid, og bidra til et godt kosthold.

Studenten skal kunne legge til rette for allsidige naturopplevelser og utfordrende bevegelseslek i ulike miljø.

Kunnskapsområdet vektlegger verdien av å lære om og ferdes i naturen til alle årstider. Studenten skal kunne legge til rette for at barn får grunnleggende kjennskap til sammenhengene i naturen slik at de får et grunnlag for å ta vare på naturmangfoldet.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag, fysisk aktivitet og helse og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse består av fire overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barns opplevelser og læring i natur og nærmiljø

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.

Studenten:

 • har kunnskap om naturen rundt oss og om hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen
 • kan planlegge og gjennomføre turer i nærmiljøet og naturen og legge til rette for fysisk aktivitet, lek og utforsking sammen med barn
 • har innsikt i sammenhengene i naturen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling

Tema 2: Barn og rom

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.

Studenten:

 • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet og kan medvirke i og inspirere til barns bevegelseslek
 • kan vurdere risiko i barns fysiske miljø i barnehagen og legge til rette for risikomestring
 • kan skape og bruke ulike rom og miljø inne og ute, med fokus på barns medvirkning
 • kan analysere og kritisk reflektere over barnehagens arbeid med natur, helse og bevegelse i forhold til barns ulike forutsetninger, ulike behov og kjønn

Tema 3: Barns utforsking av den fysiske verden, teknikk og hverdagsteknologi

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.

Studenten:

 • har kunnskap om verdensrommet og hva som påvirker vær, klima og årstidsskiftninger og kan bruke denne kunnskapen sammen med barn
 • kan utforske naturfenomener sammen med barn og bruke ulike former for teknikk og teknologi i lek og hverdagsliv

Tema 4: Helse, hygiene og kosthold i barnehagen

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.

Studenten:

 • har kunnskap om barns utvikling, kropp, fysisk helse og helsefremmende arbeid i barnehagen
 • kan sørge for variert kosthold og god hygiene for alle barn i barnehagen
 • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen og utføre førstehjelp

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N-NA1: Feltkurs med vårtur (vår 2. studieår) og høsttur (høst 3.studieår). Se nærmere beskrivelse i presiseringsinstruks.Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N-NA2: Natur og teknikk. Individuell eller gruppevis oppgave.Skriftlig oppgaveAnnet
N-TF1: Vinteraktiviteter for barn.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
N-TF2: Forebyggende helse i barnehagenFramføring/presentasjonIndividuell
N-TF3: Aktive voksne i barnehagens uteområdeSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA1: Feltkurs med vårtur (vår 2. studieår) og høsttur (høst 3.studieår). Se nærmere beskrivelse i presiseringsinstruks.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA2: Natur og teknikk. Individuell eller gruppevis oppgave.
Gruppering:Annet
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF1: Vinteraktiviteter for barn.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF2: Forebyggende helse i barnehagen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF3: Aktive voksne i barnehagens uteområde
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %InternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumliste for studieåret 2018 - 2019

Bakke, H. K. (2013). Natur 1 – Barn opplever naturen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 11-99, 113-142, 151-207. (165 s.)

Bakke, K. H. (2013). Natur 2 – Barn utforsker naturfenomener. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s.11-69. (50 s.)

Bjønnes, P.C (2014) Med digitale verktøy ute. .I Sæther, M. & Hagen, T.L (2014) Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena.Bergen: Fagbokforlaget. Kap.12  s.223-245 ( 22 s)

Fætten, S.A.(2014) På tur med fortellinger i baklomma. .I Sæther, M. & Hagen, T.L (2014) Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena.Bergen: Fagbokforlaget. Kap.5 s.98-113 ( 15 s)

Helsedirektoratet. (2007). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Lastes ned fra http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen/Publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen.pdf

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i barnehagen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole. Lastes ned fra http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-barnehagen/Publikasjoner/IS-2072-Veileder.pdf

Kibsgaard, S (2014) Uterommet muligheter for barns fortelling og undring.I Sæther, M. & Hagen, T.L (2014) Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena.Bergen: Fagbokforlaget. Kap.8 s.146-161.(15 s)

Langholm, G. & Tuset, E. H. (2013). Matglede i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Lundheim, R. (2013). Helse – Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (107 s.)

Melhuus, E. C., (2012). Hytta i skogen, erfaringer om et «sted». I A. Krogstad, G.K. Hansen, K. Høyland & T. Moser (red.) (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Oslo: Fagbokforlaget. (19 sider)

Moser, T. (2012). Barnehagens innerom som pedagogisk utviklingsprosjekt. I A. Krogstad, G.K. Hansen, K. Høyland, & T. Moser (red.) (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Oslo: Fagbokforlaget. (18 sider)

Olsen, T.M & Bratland,K.(2014) Språkstimulering i uterommet. I Sæther, M. & Hagen, T.L (2014) Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena.Bergen: Fagbokforlaget. Kap.7 s.129-144.(15 s)

Sandseter, E.B.H., Hagen, T.L. & Moser, T. (red.) (2013). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25 (ped.83 s))

Storli, R. & Moser, T. (2014). Boltrelek og lekeslåssing i et utviklingsperspektiv. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli. (red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (13 s.)

 

Kompendium BPNHB2030 – Natur, helse og bevegelse

Bae, B. (2009). Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring? I Nordisk barnehageforskning, vol. nr. 2, nr. 1. s. 3-15. (12 s.)

Bjørgen, K. (2009). 5-åringer om mat, måltid og medvirkning. Norsk pedagogisk tidsskrift, 93(01). (12 s.)

Eriksen, T. B. (2014). Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne – i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget. s. 17-32 og 195-212. (34 s.)

Morris, D. (2008). Baby – et underverk. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. s. 107, 142, 156, 161, 162, 165, 174. (7 s.)

Sandseter, E.B.H., Sando, O.J., Pareliussen, I. & Egset, C.K. (2014). Kan man unngå det uunngåelige? Skader og sikkerhetsfokus i norske barnehager. I E.B.H. Sandseter & J.O. Jensen. (red.) Vilt og farlig. Oslo: Gyldendal Akademisk. (15 s.)