Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BPPRA100 Praksis, 1. studieår (10 dager i egen barnehage, 20 dager i praksisbarnehage))

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2016 høst, 2017 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2017 vår
  • Emneansvarlig
   Brit Regine Skrove
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Studenten må ha fulgt undervisning i praksisforberedelser.

Læringsutbytte

Studenten:

 1. kan være en omsorgsfull voksenperson med evne til lek og samspill med barn
 2. har innsikt i hvordan barnehagen kan skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
 3. har innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen og kan planlegge ut fra didaktiske forutsetninger
 4. har innsikt i hvordan praksisbarnehagen arbeider med rammeplanen
 5. har forståelse for barns perspektiv, kompetanse og ulike væremåter gjennom å anvende ulike observasjonsmetoder i barnehagen
 6. har evne til samarbeid og kommunikasjon med personalet og foresatte/foreldre
 7. kan sette ord på og reflektere over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til erfaringer fra praksis

Pensum

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell (Nummeret bak punkteneviser innhold og oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene over).  

Praksisdel 1 høst – praksis i egen barnehage (10 dager)

 • Skrive 2 praksisfortellinger med vekt på refleksjon rundt eget samspill
 • Skrive 2 praksisfortellinger med vekt på egen rolle i  lek med barn. Disse praksisfortellingene danner grunnlag for refleksjon på et avdelingsmøte i egen barnehage (LUB 1, 5)
 • Skrive 1 praksisfortelling med fokus på pedagogisk grunnsyn og hvordan det kommer til uttrykk i egne handlinger (LUB 1, 7).
 • Skrive et refleksjonsskriv med utgangspunkt i samtale med praksislærer om det å være student i praksis med vekt på læringsprosess, rolleskiftet fra kollega til student og motsatt, og om samarbeid med barnehagepersonalet.

Praksis del 2 vår – praksis i praksisbarnehage (20 dager)

 • Praksiskontrakt skrives  i løpet av 1. uke
 • Kartlegge barnehagens didaktiske forutsetninger (LUB 3).
 • Skrive 1 praksisfortelling med fokus på pedagogisk grunnsyn og hvordan det det kommer til uttrykk i egne handlinger (LUB 1, 7).
 • Bruke ulike observasjonsmetoder og gjennomføre observasjoner av ett barn (LUB 5) med vekt på barns kommunikasjonsuttrykk, samspill, lek og motorikk
 • Skrive 1 praksisfortellinger med vekt på refleksjon rundt eget samspill med barn (LUB 1,5)
 • Skrive 1 praksisfortelling med vekt på refleksjon rundt egen rolle i lek med barn (LUB 1, 5)
 • Planlegge, gjennomføre/lede og vurdere følgende aktiviteter: samlingsstund, måltid, garderobe, (LUB 2, 3, 5, 6).
 • Legge til rette for barns lek inne og ute (LUB 1, 2, 3, 5, 6)
 • Skrive en praksisfortelling med fokus på mottak av barn (LUB 1,5,6) )
 • Skrive en praksisfortelling med fokus på avskjed med barn (LUB 1,5,6)
 • Refleksjonsskriv med utgangspunkt i en samtale med praksislærer om praksisbarnehagens arbeid med rammeplanen (LUB 4)

Pedagogisk grunnsyn skal synliggjøres i studentens refleksjoner i sammenheng med læringsutbyttene for praksisperioden, muntlig og skriftlig (LUB 7) Studenten skriver med utgangspunkt i læringsutbyttene, som er beskrevet i en egen mal, en praksisrapport.

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell30dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Del 1 og del 2 av praksis vurderes enkeltvis.

Vurdering etter praksis del 1 er et eget skjema der fravær og gjennomført restpraksis skal skrives inn. Det skal også skrives en kort kommentar til de 10 dagene med praksis.

Vurdering etter del 2 i praksis er basert på følgende kriterier (gjelder for alle tre studieår):

 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. Praksiskontrakt).
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både skriftlig og muntlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 
 • Læringsutbyttebeskrivelse 1. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 5 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og veileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.