Semestre

BPPRA100 Praksis, 1. studieår (10 dager i egen barnehage, 20 dager i praksisbarnehage)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis, 1. studieår (10 dagar i eigen barnehage, 20 dagar i praksisbarnehage)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 1st Year of Study (30 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2015 høst
2016 vår
Eksamenssemester
2016 vår
Emneansvarlig
Brit Regine Skrove
Forkunnskapskrav
Studenten må ha fulgt undervisning i praksisforberedelser.

Forventet læringsutbytte

Studenten:

 1. kan være en omsorgsfull voksenperson med evne til lek og samspill med barn
 2. har innsikt i hvordan barnehagen kan skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
 3. har innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen og kan planlegge ut fra didaktiske forutsetninger
 4. har innsikt i hvordan praksisbarnehagen arbeider med rammeplanen
 5. har forståelse for barns perspektiv, kompetanse og ulike væremåter gjennom å anvende ulike observasjonsmetoder i barnehagen
 6. har evne til samarbeid og kommunikasjon med personalet og foresatte/foreldre
 7. kan sette ord på og reflektere over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til erfaringer fra praksis

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell (Nummeret bak punkteneviser innhold og oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene over).  

Praksisdel 1 høst – praksis i egen barnehage (10 dager)

 • Kartlegge barnehagens didaktiske forutsetninger.
 • Skrive 2 praksisfortelling med vekt på refleksjon rundt eget samspill og lek med barn. Praksisfortellingene danner grunnlag for refleksjon på et avdelingsmøte i egen barnehage (LUB 1, 5)
 • Skriv 1 praksisfortelling med fokus på pedagogisk grunnsyn og hvordan det det kommer til uttrykk i egne handlinger (LUB 1, 7).
 • Refleksjonsskriv med utgangspunkt i samtale med praksislærer om det å være student i praksis med vekt på læringsprosess, rolleskifte, samarbeid med barnehagepersonalet.

Praksis del 2 vår – praksis i praksisbarnehage (20 dager)

 • Praksiskontrakt ferdigstilles i løpet av 1. uke
 • Skrive 1 praksisfortelling med fokus på pedagogisk grunnsyn og hvordan det det kommer til uttrykk i egne handlinger (LUB 1, 7).
 • Bruke ulike observasjonsmetoder og gjennomføre observasjoner av ett barn (LUB 5) med vekt på barns motorikk, språkutvikling, samspill og lek
 • Skrive 2 praksisfortellinger med vekt på refleksjon rundt eget samspill og lek med barn (LUB 1, 5)
 • Planlegge, gjennomføre/lede og vurdere følgende aktiviteter: samlingsstund, måltid, garderobe, inne og utelek, vårtur, samtale med et barn (gjennomføring av B-NO 3), foreldresamarbeid ved mottak og henting (LUB 2, 3, 5, 6).
 • Refleksjonsskriv med utgangspunkt i en samtale med praksislærer om praksisbarnehagens arbeid med rammeplanen (LUB 4)
 • Pedagogisk grunnsyn skal synliggjøres i studentens refleksjoner i sammenheng med læringsutbyttene for praksisperioden, muntlig og skriftlig (LUB 7)

Studenten skriver med utgangspunkt i læringsutbyttene, som er beskrevet i en egen mal, en praksisrapport.

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell30dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering er etter del 1 i praksis er:

Et  eget skjema der fravær og gjennomført restpraksis skal skrives inn. Det skal også skrives en kort kommentar til de 10 dagene med praksis.

Kriteriene for vurdering er etter del 2 i praksis er:

Vurderingskriterier for alle tre studieår:

 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. Praksiskontrakt).
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både skriftlig og muntlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 1. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 5 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og veileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.