Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BPPRA200 Praksis, 2. studieår (30 dager i praksisbarnehage)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2017 høst, 2018 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2018 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Forkunnskapskrav - emner

BPPRA100

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 2. studieår. Studenten:

 1. har innsikt i og kan reflektere over didaktiske forutsetninger i barnehagen:
  • aktuelle styringsdokument
  • voksnes forutsetninger og kompetanse
  • barnegruppas forutsetninger og kompetanse
  • det fysiske ute- og innemiljøets forutsetninger, muligheter og utfordringer
  • kulturelle forutsetninger
 2. har ferdigheter i pedagogisk lederskap knyttet til et pedagogisk innhold, gjennom samarbeid og kommunikasjon
 3. har innsikt i og ferdigheter i kontakt og samarbeid med barnas foreldre/foresatte
 4. kan analysere og kritisk reflektere over barnehagens arbeid med natur, helse og bevegelse i forhold til barns ulike forutsetninger, ulike behov og kjønn
 5. har kunnskap om naturen rundt oss og om hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen
 6. har formidlingsevne og kunnskap om demokratiske prosesser og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena, med fokus på barns medvirkning
 7. har innsikt i og kan artikulere sammenhengen mellom eget pedagogisk grunnsyn og pedagogisk praksis
 8. kan gjøre yrkesetiske vurderinger av virksomheten på en barnehageavdeling/base

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

I andre studieårs praksis er studentens evne til ledelse, samarbeid og kommunikasjon det mest sentrale (Nummer bak punktene viser til læringsutbytteformuleringer, over).

Oppgaver i praksis del 1 (høst):

 • Praksiskontrakt ferdigstilles i løpet av 1. uke
 • Kartlegge barnehagens didaktiske forutsetninger (LUB 1)
 • Observer barns lek ute, og berik leken med hensyn til barns ulike forutsetninger, ulike behov og kjønn, og reflekter over erfaringene i etterkant i eget refleksjonsskriv (LUB 4)
 • Aktiv deltakelse i daglig samarbeid med foreldre
 •  Deltakelse i foreldresamtale (LUB 3) (Kan evt. gjennomføres i praksis, del 2)

Og i praksis del 2 (vår):

 • Lag og presenter et innlegg, til et avdelings – eller personalmøte, om medvirkning og inkludering,prosjektperioden (LUB 2 og 6)
 • Planlegge, lede og vurdere et 2-ukers prosjekt knyttet til kunnskapsområdene 2. studieår. Prosjektet skal involvere personalet og barna i avdeling/base (LUB 1, 2, 3, 5 og 7).
 • Studenten skal ha minimum 1 lederuke i prosjektperioden (LUB 2)
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere en tur med en gruppe barn med fokus på vårtegn i naturen (LUB 5)
 • Aktiv deltakelse i daglig samarbeid med foreldre. (LUB 3)
 • Gjennomføre skriftlig etisk refleksjon av to situasjoner eller aktiviteter i løpet av perioden (LUB 8)

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se egen mal) og i tillegg samles all dokumentasjon en praksisperm.

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell30dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksis. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen.

Kriteriene for vurdering (midt og sluttvurdering)er:

 • Vurderingskriterier for alle fire studieår:
 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både skriftlig og muntlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 2. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og veileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.