Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BPPRA300 Praksis, 3. studieår (25 dager i egen barnehage)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2019 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2019 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Forkunnskapskrav - emner

BPPRA100
BPPRA200

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 3. studieår. Studenten

 1. har kunnskap om ulike lederfunksjoner i barnehagen
 2. har kunnskap om og ferdigheter i ledelse av didaktiske prosesser, og utviklings- og endringsprosesser i barnehagen
 3. har kunnskap om og ferdigheter i pedagogisk lederskap knyttet til et pedagogisk innhold, gjennom samarbeid og kommunikasjon
  • kan reflektere over sin egen evne til å veilede og lede grupper av barn og personale
  • samarbeide med foreldre/foresatte
 4. har innsikt i og kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i vurderings-, utviklings-, og dokumentasjonsarbeid
 5. har kunnskap om og kan reflektere over barnehagens pedagogiske arbeid med de eldste barnehagebarna i tilknytning til skolestart
 6. har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspektiv og evne til å reflektere over egen yrkesidentitet

Arbeids- og læringsaktiviteter

skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

 • Praksiskontrakt ferdigstilles innen 1. uke i praksis
 • Tre uker lederansvar som inkluderer et endring- og utviklingsarbeid med fokus på innholdet fra kunnskapsområdene Språk, tekst og matematikk, og Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Samarbeid med medarbeidere og barnegruppe inngår i lederansvaret (LUB 2 og 3)
 • Gjennomføring av en planlagt veiledningssekvens med en medarbeider (LUB 3)
 • Lederansvar for to personal- eller avdelingsmøter. Innholdet i møtene skal knyttes til oppstart og evaluering av endrings- og utviklingsarbeidet (LUB 1, 2 og 3)
 • Intervjue styrer/enhetsleder om ulike lederfunksjoner og -oppgaver i barnehagen (se momentliste i Praksishåndboka) (LUB 1)
 • Observasjon av ett barns lek, aktivitet, samspill, språk, motorikk osv., som grunnlag for å gjøre seg kjent med barnets ressurser og muligheter. Oppsummering/skriftliggjøring på en helhetlig måte.(LUB 4)
 • Ledelse og gjennomføring av minst en foreldresamtale (LUB 3)
 • Samtale med pedagogisk leder om barnehagens arbeid med overgangen barnehage-skole (LUB 5)
 • Skriv en refleksjon over barnehagen som samfunnsinstitusjon og din fremtidige rolle som profesjonsutøver (LUB 6)

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se egen mal).

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell25dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:25
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksis. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen.

 • Vurderingskriterier for alle fire studieår:
 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både skriftlig og muntlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 3. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og veileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.