Semestre

BPPRA400 Praksis, 4. studieår (10 dager i egen barnehage)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis, 4. studieår (10 dagar i eigen barnehage)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 4th Year of Study (10 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert)
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 høst
Eksamenssemester
2018 høst
Emneansvarlig
Inger Bakken
Maria Selmer-Olsen
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BPPRA100 Praksis, 1. studieår (10 dager i egen barnehage, 20 dager i praksisbarnehage)
BPPRA200 Praksis, 2. studieår (30 dager i praksisbarnehage)
BPPRA300 Praksis, 3. studieår (25 dager i egen barnehage)

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte praksis i 4. studieår.

Studenten

 • kan planlegge, lede og vurdere prosjektarbeid i barnehagen med vekt på barns læring i et steds- og nærmiljøperspektiv
 • kan sette i gang, gjennomføre og dokumentere skapende prosesser i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

 • Ferdigstille praksiskontrakt innen de første to dager i praksis
 • Lederansvar som inkluderer et prosjektarbeid med fokus på barns læring i et steds- og nærmiljøperspektiv 
  • Lederansvar for minst et avdelingsmøte som avholdes i praksisperioden
  • Planlegge, gjennomføre/lede, dokumentere og vurdere skapende prosesser i et prosjektarbeid
 • Muntlig og skriftlig refleksjon over egen atferd og handlinger med utgangspunkt i eget grunnsyn

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se  mal i praksishåndboka).

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell10dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering av studentens gjennomføring av oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser. Dette vurderes av praksislærer, muntlig i løpet av praksisperioden og skriftlig ved slutten av perioden.

Kriteriene for vurdering er:

 • Vurderingskriterier for alle fire studieår: 
  • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
  • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
  • Studentens møte med utfordringer
  • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis, muntlig og skriftlig
  • Studentens ansvar for egen læring
  • Studentens evne til selvvurdering
  • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
  • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 
 • Læringsutbyttebeskrivelse 4. studieår
  • Alle momentene under forventet læringsutbytte skal vurderes.

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere én gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som ett forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og veileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.