Semestre

BxBACx9xx Bacheloroppgave knyttet til fordypning

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Bacheloroppgåve knytt til fordjuping
Kursnavn på engelsk: 
Specialization - Bachelor Thesis
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2023 høst
2024 vår
Eksamenssemester
2024 vår
Emneansvarlig
Mirjam Dahl Bergsland
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra tidligere studieår. Se studieplanens generelle del.

Emneinnhold

Bacheloroppgaven skal være profesjonsorientert og bygge på kunnskap knyttet til fordypningsenheten og pedagogikkfaget.

Oppgaven er et selvstendig arbeid der studenten selv velger tema, problemstilling og metode. Problemstilling og metode må godkjennes av veiledere.

I emnet inngår en innføring i vitenskapelig arbeid, forskningsmetodikk og skriving av fagtekst.

Oppgaven skal presenteres for medstudenter og veiledere i rimelig tid før innlevering for å gi studentene erfaring både med formidling og å vurdere betydningen av respons.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne

Kunnskaper

  • Grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Utvidet kunnskap om og innsikt i bacheloroppgavens tema og problemfelt

Ferdigheter

  • Evne til å formulere og avgrense et pedagogisk og/eller faglig problemfelt, formulere forskningsspørsmål og problemstilling. 
  • Evne til å presentere eget forskningsarbeid, muntlig og skriftlig
  • Viser at man kan beherske akademisk skriving

Generell kompetanse

  • Kan gjennomføre et individuelt og selvstendig arbeid i tråd med faglige og metodiske krav og forskningsetiske retningslinjer

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Fellesforelesninger, klasseundervisning, gruppearbeid og individuelt arbeid med veiledning, individuelt arbeid med datainnsamling.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BA-V: Obligatorisk veiledning, knyttet til arbeidsskisse for bacheloroppgaven Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
BA-P: Presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven for medstudenter og lærereFramføring/presentasjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BA-V: Obligatorisk veiledning, knyttet til arbeidsskisse for bacheloroppgaven
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BA-P: Presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven for medstudenter og lærere
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
BacheloroppgaveOPG1Individuell10.000 +/ 10 %ord100 %Intern og eksternAlleVeileder fra fordypningsemnet er intern sensor. Ekstern sensor skal ha fagkompetanse i pedagogikk.
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10.000 +/ 10 %
Enhet:ord
Vekting:100 %
Merknader:Veileder fra fordypningsemnet er intern sensor. Ekstern sensor skal ha fagkompetanse i pedagogikk.
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen: ALLE 

Alternativ modell i BKFOR3900:

Studenter som tar BKBAC3900 kan gjennomføre en kunstnerisk bacheloroppgave basert på tema de har jobbet med i fordypningen. Kunstnerisk bacheloroppgave består av en kunstnerisk del og en tilhørende oppgave.

Den kunstneriske delen må dokumenteres digitalt og kan for eksempel ha form som billedbok, lydbok, podcast eller bilder/videoer av iscenesatte utstillinger og konserter. Den digitale dokumentasjonen må ikke overstige 20 minutter. I tillegg skal studenten levere en skriftlig oppgave. Oppgaven skal ha en egen problemstilling og basere seg på det kunstneriske arbeidet. Oppgaven skal være på 5000 ord +/- 10%.

For studenter som velger alternativ modell blir endelig karakter i BKFOR3900 - OPG1 gitt på grunnlag av kunstnerisk del og oppgave.

 

 

Øvrig informasjon

Emnets kode og navn følger studieprogrammet og navn på fordypningen som  studenten er tilknyttet. Se emnebeskrivelsen for fordypningsemnet. 

Tittel på bacheloroppgaven skal registreres av studenten selv via StudentWeb. Tittelen fremkommer på vitnemål og resultatoversikter i www.vitnemalsportalen.no. 
Studentene velger selv om de også vil legge inn tittelen oversatt til engelsk slik at tittelen også framkommer på engelsk på vitnemålstillegget (Diploma Supplement).
Framgangsmåte for hvordan man legger inn tittel finnes i eksamensrommet på Itslearning.

 

Pensum