BxBACx9xx Bacheloroppgave knyttet til fordypning

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Mirjam Dahl Bergsland
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra tidligere studieår. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Bacheloroppgaven skal være profesjonsorientert og bygge på kunnskap knyttet til fordypningsenheten og pedagogikkfaget.

Oppgaven er et selvstendig arbeid der studenten selv velger tema, problemstilling og metode. Problemstilling og metode må godkjennes av veiledere.

I emnet inngår en innføring i vitenskapelig arbeid, forskningsmetodikk og skriving av fagtekst.

Oppgaven skal presenteres for medstudenter og veiledere i rimelig tid før innlevering for å gi studentene erfaring både med formidling og å vurdere betydningen av respons.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne

Kunnskaper

 • Grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Utvidet kunnskap om og innsikt i bacheloroppgavens tema og problemfelt

Ferdigheter

 • Evne til å formulere og avgrense et pedagogisk og/eller faglig problemfelt, formulere forskningsspørsmål og problemstilling. 
 • Ferdigheter i å presentere eget forskningsarbeid, muntlig og skriftlig
 • Ferdigheter i akademisk skriving

Generell kompetanse

 • Kan gjennomføre et individuelt og selvstendig arbeid i tråd med faglige og metodiske krav og forskningsetiske retningslinjer

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Fellesforelesninger i kombinasjon med klasseundervisning, gruppearbeid og individuelt arbeid med veiledning, individuelt arbeid med datainnsamling.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BA-V: Obligatorisk veiledning, knyttet til arbeidsskisse for bacheloroppgaven Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
BA-P: Presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven for medstudenter og lærereFramføring/presentasjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BA-V: Obligatorisk veiledning, knyttet til arbeidsskisse for bacheloroppgaven
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BA-P: Presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven for medstudenter og lærere
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
BacheloroppgaveOPG1Individuell10.000ord100 %Intern og eksternAlleVeileder fra fordypningsemnet er intern sensor. Ekstern sensor skal ha fagkompetanse i pedagogikk.

Vurderinger

Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10.000
Enhet:ord
Vekting:100 %
Merknader:Veileder fra fordypningsemnet er intern sensor. Ekstern sensor skal ha fagkompetanse i pedagogikk.
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen: ALLE 

Øvrig informasjon

Emnets kode og navn følger studieprogrammet og navn på fordypningen som  studenten er tilknyttet. Se emnebeskrivelsen for fordypningsemnet. 

Tittel på bacheloroppgaven skal registreres av studenten selv via StudentWeb. Tittelen fremkommer på vitnemål og resultatoversikter i www.vitnemalsportalen.no. 
Studentene velger selv om de også vil legge inn tittelen oversatt til engelsk slik at tittelen også framkommer på engelsk på vitnemålstillegget (Diploma Supplement).
Framgangsmåte for hvordan man legger inn tittel finnes i eksamensrommet på Itslearning.