Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BxBACx9xx Bacheloroppgave knyttet til fordypning

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Mirjam Dahl Bergsland
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra tidligere studieår. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i pedagogikkfaget og fordypningsenheten. 

Oppgaven er et selvstendig arbeid der studenten selv velger tema, problemstilling og metode. Problemstilling og metode må godkjennes av veiledere.

I emnet inngår en innføring i vitenskapelig arbeid, forskningsmetodikk og skriving av fagtekst.

Arbeidet med oppgaven innebærer en presentasjon av oppgaven for medstudenter og veiledere.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne

Kunnskaper

 • har grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • har kunnskap om prosesser knyttet til innsamling og analyse av datamateriale
 • har kunnskap om og innsikt i bacheloroppgavens tema og problemfelt

Ferdigheter

 • har evne til å formulere og avgrense et faglig problemfelt, formulere forskningsspørsmål og problemstilling 
 • kan analysere og drøfte eget datamateriale med utgangspunkt i oppgavens problemstilling
 • kan formidle og presentere eget arbeid med oppgaven både muntlig og skriftlig
 • kan orientere seg i relevant forskning knyttet til oppgavens tematikk
 • kan beherske akademisk skriving

 

Generell kompetanse

 • kan gjennomføre et individuelt og selvstendig arbeid i tråd med faglige og metodiske krav og forskningsetiske retningslinjer

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Arbeids- og læringsaktivitetene vil variere mellom fellesforelesninger, klasseundervisning, gruppearbeid, muntlig presentasjon av oppgaven, veiledning og individuelt selvstendig arbeid.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BA-V: Obligatorisk veiledning, knyttet til arbeidsskisse for bacheloroppgaven Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
BA-P: Presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven for medstudenter og lærereFramføring/presentasjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BA-V: Obligatorisk veiledning, knyttet til arbeidsskisse for bacheloroppgaven
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BA-P: Presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven for medstudenter og lærere
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
BacheloroppgaveOPG1Individuell10.000 +/ 10 %ord100 %Intern og eksternAlleVeileder fra fordypningsemnet er intern sensor. Ekstern sensor skal ha fagkompetanse i pedagogikk.

Vurderinger

Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:10.000 +/ 10 %
Enhet:ord
Vekting:100 %
Merknader:Veileder fra fordypningsemnet er intern sensor. Ekstern sensor skal ha fagkompetanse i pedagogikk.
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen: ALLE 

Alternativ modell i BKFOR3900:

Studenter som tar BKBAC3900 kan gjennomføre en kunstnerisk bacheloroppgave basert på tema de har jobbet med i fordypningen. Kunstnerisk bacheloroppgave består av en kunstnerisk del og en tilhørende oppgave.

Den kunstneriske delen må dokumenteres digitalt og kan for eksempel ha form som billedbok, lydbok, podcast eller bilder/videoer av iscenesatte utstillinger og konserter. Den digitale dokumentasjonen må ikke overstige 20 minutter. I tillegg skal studenten levere en skriftlig oppgave. Oppgaven skal ha en egen problemstilling og basere seg på det kunstneriske arbeidet. Oppgaven skal være på 5000 ord +/- 10%.

For studenter som velger alternativ modell blir endelig karakter i BKFOR3900 - OPG1 gitt på grunnlag av kunstnerisk del og oppgave.

 

 

Øvrig informasjon

Emnets kode og navn følger studieprogrammet og navn på fordypningen som  studenten er tilknyttet. Se emnebeskrivelsen for fordypningsemnet. 

Tittel på bacheloroppgaven skal registreres av studenten selv via StudentWeb. Tittelen fremkommer på vitnemål og resultatoversikter i www.vitnemalsportalen.no. 
Studentene velger selv om de også vil legge inn tittelen oversatt til engelsk slik at tittelen også framkommer på engelsk på vitnemålstillegget (Diploma Supplement).
Framgangsmåte for hvordan man legger inn tittel finnes under "Studieinfo" på høgskolens digitale læringsplattform.