Semestre

BxFOR3521 Barnehager i internasjonale perspektiv

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnehagar i internasjonale perspektiv
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Institutions in International Perspectives
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehager i internasjonale perspektiv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 høst
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Marianne Schram
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra foregående studieår.Se studieplanens generelle del.

Emneinnhold

Fordypningsenheten er rettet mot å gi studentene utdypet kunnskap om, og innsikt i arbeid med barn i en globalisert verden, gjennom å tilegne seg forståelse for førskolepedagogisk arbeid i ulike deler av verden. 

Studentene skal få innsikt i barnehagelærereutdanning og barnehagepedagogisk arbeid i andre land bla. gjennom digital utveksling.

Studentene skal også få relevant kompetanse til å arbeide i barnehager i Norge, der barnehager blir stadig mer preget av globalisering og en flerkulturell virkelighet.

Fordypningsenheten skal fokusere på hvordan samfunnsendringer, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, gir nye og endrede forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehage. 

Gjennom å få kunnskap om pedagogisk praksis i ECEC-institusjoner i andre land, vil studentene bli utfordret til å reflektere over og tilegne seg kunnskap om det kulturelle, historiske, faglige og etiske grunnlaget som slik praksis bygger på. Med bakgrunn i slike refleksjoner vil fordypningen utfordre studentene til å reflektere over tilsvarende grunnlag for praksis i barnehager i Norge. Dette innebærer å stille kritiske spørsmål ved oppfatninger og forståelser som ofte blir tatt for gitt.

Studentene skal i løpet av studiet skrive en selvvalgt caseoppgave, med et omgang på omlag 5 studiepoeng, med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Studenter som tilhører studieprogram med en særlig profil-innretning på sin barnehagelærerutdanning, skal inkludere de respektive profilenes faglige fokus i sitt arbeid med ulike tema.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

- har kunnskap om kulturelle variasjoner i barns oppvekstvilkår, og ulike verdier i oppdragelse og danning.

- har innsikt i hvordan pedagogisk arbeid for barn i førskolealder drives i ulike land, og hva slags syn på omsorg, lek, læring og danning arbeidet baserer seg på

- har kunnskap om internasjonale konvensjoner, med særlig vekt på FNs barnekonvensjon og globale utviklingstendenser med relevans for arbeidet i barnehagen

- har kunnskap om begrepet interkulturell kompetanse og betydningen denne kompetansen kan ha for arbeid med barn i en flerkulturell barnehage

- har kunnskap om flyktninge- og asylbarns situasjon internasjonalt og nasjonalt.

 

 Ferdigheter:

Studenten

- kan vise interkulturell kompetanse og kulturell selvbevissthet og kan kommunisere hensiktsmessig i møte med barn, familier og personale

- kan vise kultursensitivitet og være besvisst betydningen av kulturelt mangfold i utforming av egen lederrolle

- kan bekjempe rasistiske og diskriminerende praksiser i barnehagen 

- kan legge til rette for inkluderende pedagogiske praksiser i barnehagen

- kan bruke estetiske virkemidler for å fremme inkludering, kommunikasjon og fellesskap

- kan fermme FNs bærekraftsmål i barnehagens arbeid 

 

Generell kompetanse

Studenten 

- har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å lede arbeid med å skape en inkluderende barnehage

- ser sammenhengen mellom egen profesjonsrolle som barnehagelærer og utvikling av bærekraftige samfunnn nasjonalt og internasjonalt

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, seminarer, digital utveksling, muntlige, skriftlige og digitale presentasjoner i gruppe og individuelt. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
FF-TF1 Meg selv som barnehagelærer med interkulturell kompetanseSkriftlig oppgaveIndividuell
FF-TF2 Barnerettigheter i ulike landMuntlig oppgaveGruppe
FF-TF 3 Case bærekraftsmål, presentasjonFramføring/presentasjonGruppe
FF-TF4 Case bærekraftsmål, rapportSkriftlig oppgaveGruppe
FF-TF5 Early childhood care and education i ulike land, podcastMuntlig oppgaveGruppe
FF-TF6 Digital fortelling for barnFramføring/presentasjonGruppe
FF-TF7 Forberedelse til eksamenDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF1 Meg selv som barnehagelærer med interkulturell kompetanse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF2 Barnerettigheter i ulike land
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF 3 Case bærekraftsmål, presentasjon
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF4 Case bærekraftsmål, rapport
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF5 Early childhood care and education i ulike land, podcast
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF6 Digital fortelling for barn
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF7 Forberedelse til eksamen
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell2dager Intern og ekstern Alle Eksamen starter kl 09.00 på dag en, og avsluttes kl 15.00 på dag to.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:
Merknader: Eksamen starter kl 09.00 på dag en, og avsluttes kl 15.00 på dag to.
Hjelpemidler: Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Pensum