Semestre

BxFOR352x Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, felles emne

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnehagar i internasjonale perspektiv, felles emne
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Institutions in International Perspectives, compulsory part
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Marianne Schram
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra foregående studieår. Se studieplanens generelle del.

Emneinnhold

Fordypningsenheten er rettet mot å gi studentene utdypet kunnskap om og innsikt i arbeid med barn i en globalisert verden, gjennom å tilegne seg forståelse av og praktisk erfaring med barn og unges situasjon i andre deler av verden. Studentene skal samtidig få kompetanse til å arbeide i norske barnehager, som blir stadig mer preget av globalisering og en flerkulturell virkelighet.

Fordypningsenheten skal fokusere på hvordan samfunnsendringer, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, gir nye og endrede forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehage. Dette stiller krav om ny kunnskap og refleksjoner over grunnlaget for arbeidet.

Gjennom å møte og gjøre erfaringer med pedagogisk praksis i ECEC-institusjoner i andre land, vil studentene bli utfordret til å reflektere over og tilegne seg kunnskap om det kulturelle, historiske, faglige og etiske grunnlaget som slik praksis bygger på. Med bakgrunn i slike refleksjoner, vil fordypningen utfordre studentene til å reflektere over tilsvarende grunnlag for praksis i norsk barnehage. Dette innebærer å stille kritiske spørsmål ved oppfatninger og forståelser som vi tar for gitt.

Studenter som tilhører studieprogram med en særlig profil-innretning på sin barnehagelærerutdanning, skal inkludere de respektive profilenes faglige fokus i sitt arbeid med ulike tema.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor fagområdet slik beskrevet i følgende tema:

Studenten :

 • har kunnskap om ulike forståelser av barn og barndom i ulike kulturer
 • har innsikt i hvordan pedagogisk arbeid for barn i førskolealder drives i ulike land og hva slags kunnskaps- og læringssyn arbeidet baserer seg på
 • har kunnskap om flerkulturell pedagogikk og kan reflektere over egne verdier og holdninger i arbeid med barn
 • har kunnskap om religionens betydning for pedagogisk arbeid med barn i ulike land
 • kan reflektere rundt ledelse og veiledning av barn og voksne under ulike forutsetninger
 • har kunnskap om relasjonen mellom barn og voksne, og kan reflektere over lærerrollen i ulike lands førskoletilbud
 • har kunnskap om ulike syn på og former for oppdragelse og disiplinering av barn i førskolealder.
 • har inngående kunnskap om FNs barnekonvensjon og kan bruke den i analyse av barns oppvekstvilkår i ulike land
 • har kunnskap om hvordan globalisering virker inn på familiers og barns situasjon i verden, både i nord og sør.
 • har kunnskap om barns resiliens i vanskelige livssituasjoner.
 • kan lede og gjennomføre pedagogiske opplegg med barn under ulike didaktiske forutsetninger

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, praktisk arbeid, gruppearbeid, muntlige og skriftlige presentasjoner i gruppe og individuelt.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FF-TF1: Fagdag. Framlegg av fagartikler.Framføring/presentasjonGruppe
FF-TF2: Barnerettigheter og tilbud til førskolebarn i vertslandet. Framlegg med poster.Muntlig oppgaveGruppe
FF-TF3: Meg selv som barnehagelærer med utenlandspraksis.Skriftlig oppgaveIndividuell
FF-TF4: RessursbokSkriftlig oppgaveIndividuell
FF-TF5: Presentasjon av utenlandsopphold for 1./2.trinn. Framføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF1: Fagdag. Framlegg av fagartikler.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF2: Barnerettigheter og tilbud til førskolebarn i vertslandet. Framlegg med poster.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF3: Meg selv som barnehagelærer med utenlandspraksis.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF4: Ressursbok
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF5: Presentasjon av utenlandsopphold for 1./2.trinn.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell3dager100 %Intern og ekstern Hjemmeeksamen over 3 dager tilsvarer 54 timer.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Hjemmeeksamen over 3 dager tilsvarer 54 timer.
Hjelpemidler:
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Øvrig informasjon

Kode og navn for emnet og tilhørende bacheloroppgaveemne følger studentens tilhørighet til følgende studieprogram:

Barnehagelærerutdanning (hovedmodellen):

 • BHFOR3520 Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, felles emne
 • BHBAC3920 Bacheloroppgave - Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk:

 • BKFOR3520 Arbeid med barn i et internasjonalt og kunstfaglig perspektiv, felles emne
 • BKBAC3920 Bacheloroppgave - Arbeid med barn i et internasjonalt og kunstfaglig perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse:

 • BMFOR3521 Arbeid med barn i et internasjonalt og flerkulturelt perspektiv, felles emne
 • BMBAC3921 Bacheloroppgave - Arbeid med barn i et internasjonalt og flerkulturelt perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv:

 • BNFOR3520 Arbeid med barn i utemiljø i et internasjonalt perspektiv, felles emne
 • BNBAC3920 Bacheloroppgave - Arbeid med barn i utemiljø i et internasjonalt perspektiv

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018
Med forbehold om endringer. Oppføringer merket med * inn i et digitalt kompendium (se sist i pensumlista).

 

SAMFUNNSFAG, PEDAGOGIKK, MUSIKK OG KUNST OG HÅNDVERK

Kilder markert med * i digitalt kompendium

TEMA 1

Ulike forståelser av barn og barndom i et globalt og komparativt perspektiv med historisk tilbakeblikk.

Burr, R. & Montgomery, H. (2007). Children and rights.In M. Woodhead & H. Montgomery (eds.) Understanding Childhood. An Interdisciplinary Approach. Milton Keynes: The Open press. *

Eriksen, T.H. & Sajjad, T.A. (2015). Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. (6. utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 2, 3, 4, og 5. (87 s.)

Gullestad, M. (2001). Barndom og nasjonale grenser. I E. Jahr (red.) Barn drikker ikke caffè latte - om barn i by. Oslo: Akribe. s. 21-39. (12 s.) *

Kibsgaard,S. (2003). Barn på Cuba og i Norge: Hva er et barn? I BARN, Vol.13 / Nr.1. Trondheim: Norsk senter for barneforskning. Lastes ned fra https://www.ntnu.no/documents/1272099285/1274624584/kibsgaard.pdf/d50ec706-1c1e-46ab-90a7-99e5e1155304 

Wagner, J.T. (2006). An outsider`s perspective. Childhoods and Early Education in the Nordic Countries. I J. Einarsdottir & J.T. Wagner (red.) Nordic childhoods and early education: philosophy, research, policy, and practice in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Greenwich Conn.: IAP-Information Age Publ. s. 289-306. (18 s.) *

 

TEMA 2

Kulturelle ulikheter i synet på relasjonene mellom barn og voksne, barns rettigheter og barns medvirkning.

Brenna, R.L. (2008). MANZIL mangfoldig ledelse og utvikling. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. Kap. 4. Ingen barn velger å være innvandrer. s. 70-94. (24 s.) *

Brenna, R.L. (2009). Barnets beste - hvem bestemmer? I I.R. Hjermann & K. Haanes (red.) BARN. Oslo: Universitetsforlaget. s. 166-173. (7 s.) *

Da Rocha Lordelo, E. & Röthle, M. (2009). Selvstendighet og respekt som sosialiseringsmål i ulike kulturer. I S. Mørreaunet, V. Glaser, O.F. Lillemyr & K.H. Moen (red.) Inspirasjon og kvalitet i praksis: Med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk forum. s. 218-233. (16 s.)*

Jávo, C. (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2. Barneoppdragelse i et kulturelt perspektiv. s. 55-90. (26 s.) *

Kjørholt, A.T. (2011). Children`s rights in early childhood, a cultural sensitive approach. I International Cooperation in the Early Childhood Teacher Training for the best interest of the Child. 11th International network meeting. s. 20-31. (9 s.) Lastes ned fra http://dmmh.no/media/dokumenter/net-africa/artikler/competencebuildingnetwerk2010.pdf

Lindboe, M.I. (2009). Kultur og verdier. Betraktninger fra et etisk perspektiv. I K.E. Fajersson, E. Karlsson, A.A. Becher & A.M. Otterstad (red.) Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. s. 95-105. (11 s.) *

Van Marion, A.S. (2012). Spare the Rod and Spoil the Child…? I Competence Building Network for Early Childhood Education for East and Southern Africa, 28th-31st May 2012. Nairobi, Kenya: Karen Christian College. s. 48-55. (8 s.) Lastes ned fra http://dmmh.no/media/dokumenter/net-africa/edited-2012-report-all-pages.pdf

Wikan, U. (2007). Bruk av straff i ulike kulturer. Et antropologisk perspektiv. I BARN Vol. 17 / nr.3-4. Trondheim: Norsk senter for barneforskning. s. 17-34. (17 s.) Lastes ned fra https://www.ntnu.no/documents/1272099285/1272488682/wikansiste.pdf/b0a4a3b8-7f9d-4718-8a76-367246ec19f4

 

TEMA 3

Barnet i den globale verden

Bak, M. (2013). Barndom och migration. I M. Bak & K. von Brömssen (red.) Barndom & migration. Umeå: Borea. s. 13-40. (28 s.) *

Egden, S. (2012). Globalisering og Migrasjon. I P.I. Båtnes & S. Egden (red.) Flerkulturell forståelse i praksis. Oslo: Gyldendal Akademiske. s. 53-75. (23 s.)

Gunnestad, A. (2006). Resilience in a Cross-Cultural Perspective: How resilience is generated in different cultures. (20 s.) Lastes ned fra http://www.immi.se/intercultural/nr11/gunnestad.htm

Lauritsen, K. (2012). Små barn i asylmottak. I M. Valenta & B. Berg (red.) Asylsøker i velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget. s.167-180. (14 s.) *

 

TEMA 4

Praktisk didaktisk bevissthet og metode

Askeland, G.A. & Døhlie,E. (2006). Kultur og språk - innfallsvinklar til internasjonalt sosialt arbeid. I E. Døhlie & G.A. Askeland (red.) Internasjonalt sosialt arbeid. Innsats på andres arena. Oslo: Universitetsforlaget. s. 41-54. (14 s.)*

Båtnes, P.I. (2012). Hvilken flerkulturell forståelse? I P.I. Båtnes & S. Egden (red.) Flerkulturell forståelse i praksis. Oslo: Gyldendal Akademiske. s. 19-52. (33 s.)

Drevland,W. (2006). Den internasjonale sosialarbeideren - fra utreise til hjemkomst. I E. Døhlie & G.A. Askeland (red.). Internasjonalt sosialt arbeid. Innsats på andres arena. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 7. s. 105-119. (15 s.) *

Kasin, O. (2010). Kultur som mangfold og enfold i barnehagen. I Nordisk barnehageforskning, Vol. 3 Nr. 2. s. 63-75. (12 s.)

Derman-Sparks, L. & Ramsey, P. (20??). What if all the kids are white. Multicultural/Anti-Bias Education with White Children. Lastes ned fra https://www.teachingforchange.org/wp-content/uploads/2012/08/ec_whatifallthekids_english.pdf

Kamerman, S.B. (2006). A global history of early childhood education and care: Background paper prepared for the ’Education for All Global Monitoring Report 2007’: Strong foundations: Early childhood care and education. Unesco. Lastes ned fra http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001474/147470e.pdf s.1-10, 53-61, ca 15 sider selvvalgt (35 s.)

Kibsgaard, S. (2011). Solidaritet i pedagogisk arbeid I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.) Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s. 133-144 (11 s.)*

Lilletvedt,S. (2011) Barnehagens usynlige hvithet. I Første steg,(3) s. 42-44. (3 s.)

Liden, H. (2002). Bli som oss? Kulturelt mangfold og barnehagen som kulturformidler. I. I. Mjør (red.) Kulturbarnehagen. Oslo: Samlaget. s. 33-43. (11 s.) *

Mogstad, M. & Rege, M. (2009). Betydningen av tidlig læring for å motvirke at fattigdom går i arv. I T. Fløtten (red.) Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. s.140-162. (23 s.)*

Pope, L.A. (2009). Den monokulturelle barnehagediskursen. I K.E. Fajersson, E. Karlsson, A.A. Becher & A.M. Otterstad (red.) Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. s. 53-63. (10 s.) *

Rhedding-Jones, J. (2007). En sammenligning av Norge, New Zealand og Australia. Tre land med forskjellig syn på barndom, lek læring og omsorg. Første Steg, (3), 32–37. (5 s.)

Rogstad, J. & Haagensen Midtbøen, A. (2009). Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver. Notat. Forskningsrådet. Lastes ned fra http://www.forskningsradet.no

Sand, S. (2016). Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Vallset: Opplandske bokforlag. Kap. 2, 3, 4 og 7. (76 s.)

Zachrisen, B. (2015). Like muligheter i lek? Interetniske møter i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4, 5, 6, 7 og 8. (71 s.)  

.

Rapporter o.l.:

The UN Convention on the Rights of the Child. Lastes ned fra http://www.unicef.org/crc/

The African Charter on the rights and welfare of the child. Lastes ned fra https://www1.umn.edu/humanrts/africa/afchild.htm

Unicef. (2014). 25 Years of The Convention on the rights of the child. Is the world a better place for children? Lastes ned fra http://www.unicef.org/publications/files/CRC_at_25_Anniversary_Publication_compilation_5Nov2014.pdf

Redd Barna. En alvorlig stor melding (2012-2013). Melding til Stortinget. Fra barn som søker asyl i Norge. http://www.reddbarna.no/nyheter/barnas-egen-melding

 

MUSIKK

Campbell, P.S. (2004). Teaching Music Globally. New York: Oxford University Press. (100 s.)

Malkki, L. (2007). Tradition and Improvisation in Ethnographic Field Research. I A. Cerwonka & L. Malkki. Improvising Theory. Chicago: The University of Chicago Press. s. 162-182. (21 s.) *

Nederveen Pieterse, J. (2009). Globalization and Culture; Global Melange. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers. Kap. Globalization and Culture.Three paradigms. s. 43-65. (22 s.) *

Audiovisuell pensumliste vil bli utlevert ved studiestart.

 

KUNST OG HÅNDVERK

Bråten, I. & Kvalbein, Å. (2014). En gjenbruksdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (250 s.)

 

Kompendium (DIGITALT)

Bak, M. (2013). Barndom och migration. I M. Bak & K. von Brömssen (red.) Barndom & migration. Umeå: Borea. s. 13-40. 

Brenna, R.L. (2008). MANZIL mangfoldig ledelse og utvikling. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. Kap. 4. Ingen barn velger å være innvandrer. s. 70-94. 

Brenna, R.L. (2009). Barnets beste - hvem bestemmer? I R. Hjermann & K. Haanes (red.) BARN. Oslo: Universitetsforlaget. s.166-173.

Burr,R.and Montgomery, H. (2007). Children and rights.In M. Woodhead, & H. Montgomery (eds.) Understanding Childhood. An Interdisciplinary Approach. Milton Keynes: The Open press *

Da Rocha Lordelo, E. & Röthle, M. (2009). Selvstendighet og respekt som sosialiseringsmål i ulike kulturer. I S. Mørreaunet, V. Glaser, O.F. Lillemyr & K.H. Moen (red.) Inspirasjon og kvalitet i praksis: Med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk forum. s.218-233. 

Drevland,W. (2006). Den internasjonale sosialarbeideren - fra utreise til hjemkomst. I E. Døhlie & G.A. Askeland (red.). Internasjonalt sosialt arbeid: innsats på andres arena. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 7. s. 105-119.

Gullestad, M. (2001). Barndom og nasjonale grenser. I E. Jahr (red.) Barn drikker ikke caffè latte - om barn i by. Oslo: Akribe. s. 21-39. 

Jávo, C. (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2. Barneoppdragelse i et kulturelt perspektiv. s. 55-90. 

Kibsgaard, S. (2011). Solidaritet i pedagogisk arbeid. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.) Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s. 133-144.

Lauritsen, K. (2012). Små barn i asylmottak. I M. Valenta & B. Berg (red.) Asylsøker i velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget. s.167-180. 

Liden, H. (2002). Bli som oss? Kulturelt mangfold og barnehagen som kulturformidler. I I. Mjør (red.) Kulturbarnehagen. Oslo: Samlaget. s. 33-43. 

Lindboe, M.I. (2009). Kultur og verdier. Betraktninger fra et etisk perspektiv. I K.E. Fajersson, E. Karlsson, A.A. Becher & A.M. Otterstad (red.) Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. s. 95-105. 

Malkki, L. (2007). Tradition and Improvisation in Ethnographic Field Research. I A. Cerwonka & L. Malkki, Improvising Theory. Chicago: The University of Chicago Press. s. 162-182. 

Mogstad, M. & Rege, M. (2009). Betydningen av tidlig læring for å motvirke at fattigdom går i arv. I T. Fløtten (red.) Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. s.140-162.

Nederveen Pieterse, J. (2009). Globalization and Culture; Global Melange. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers. Kap.: Globalization and Culture. Three paradigms. s. 43-65.

Pope, L.A. (2009). Den monokulturelle barnehagediskursen. I K.E. Fajersson, E. Karlsson, A.A. Becher & A.M. Otterstad (red.) Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. s. 53-63. 

Wagner, J.T. (2006). An outsider`s perspective. Childhoods and Early Education in the Nordic Countries. I J. Einarsdottir & J.T. Wagner (red.) Nordic childhoods and early education: philosophy, research, policy, and practice in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Greenwich Conn.: IAP-Information Age Publ. s. 289-306.