Semestre

BxFOR352x Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, felles emne

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnehagar i internasjonale perspektiv, felles emne
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Institutions in International Perspectives, compulsory part
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Marianne Schram
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra foregående studieår. Se studieplanens generelle del.

Emneinnhold

Fordypningsenheten er rettet mot å gi studentene utdypet kunnskap om og innsikt i arbeid med barn i en globalisert verden, gjennom å tilegne seg forståelse av og praktisk erfaring med barn og unges situasjon i andre deler av verden. Studentene skal samtidig få kompetanse til å arbeide i norske barnehager, som blir stadig mer preget av globalisering og en flerkulturell virkelighet.

Fordypningsenheten skal fokusere på hvordan samfunnsendringer, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, gir nye og endrede forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehage. Dette stiller krav om ny kunnskap og refleksjoner over grunnlaget for arbeidet.

Gjennom å møte og gjøre erfaringer med pedagogisk praksis i ECEC-institusjoner i andre land, vil studentene bli utfordret til å reflektere over og tilegne seg kunnskap om det kulturelle, historiske, faglige og etiske grunnlaget som slik praksis bygger på. Med bakgrunn i slike refleksjoner, vil fordypningen utfordre studentene til å reflektere over tilsvarende grunnlag for praksis i norsk barnehage. Dette innebærer å stille kritiske spørsmål ved oppfatninger og forståelser som vi tar for gitt.

Studenter som tilhører studieprogram med en særlig profil-innretning på sin barnehagelærerutdanning, skal inkludere de respektive profilenes faglige fokus i sitt arbeid med ulike tema.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor fagområdet slik beskrevet i følgende tema:

Studenten :

 • har kunnskap om ulike forståelser av barn og barndom i ulike kulturer
 • har innsikt i hvordan pedagogisk arbeid for barn i førskolealder drives i ulike land og hva slags kunnskaps- og læringssyn arbeidet baserer seg på
 • har kunnskap om flerkulturell pedagogikk og kan reflektere over egne verdier og holdninger i arbeid med barn
 • har kunnskap om religionens betydning for pedagogisk arbeid med barn i ulike land
 • kan reflektere rundt ledelse og veiledning av barn og voksne under ulike forutsetninger
 • har kunnskap om relasjonen mellom barn og voksne, og kan reflektere over lærerrollen i ulike lands førskoletilbud
 • har kunnskap om ulike syn på og former for oppdragelse og disiplinering av barn i førskolealder.
 • har inngående kunnskap om FNs barnekonvensjon og kan bruke den i analyse av barns oppvekstvilkår i ulike land
 • har kunnskap om hvordan globalisering virker inn på familiers og barns situasjon i verden, både i nord og sør.
 • har innsikt i hvordan man kan drive solidaritetsarbeid
 • kan lede og gjennomføre pedagogiske opplegg med barn under ulike didaktiske forutsetninger

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, praktisk arbeid, gruppearbeid, muntlige og skriftlige presentasjoner i gruppe og individuelt.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FF-TF1: Fagdag-framlegg av fagartikler.,,Framføring/presentasjonGruppe
FF-TF2:Barnerettigheter i ulike land-poster Skriftlig oppgaveGruppe
FF-TF3: Å reise utSkriftlig oppgaveIndividuell
FF-TF4: RessursbokSkriftlig oppgaveIndividuell
FF-TF5:Presentasjon av utenlandsopphold Framføring/presentasjonGruppe
FF-TF 6. Flerkulturell pedagogikkFramføring/presentasjonGruppe
FF-TF 7 Handlingsplan mottak av nyannkomne.Skriftlig oppgaveGruppe
FF-TF 8 Tilbud til førskolebarn i ulike land.Framføring/presentasjonGruppe
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF1: Fagdag-framlegg av fagartikler.,,
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF2:Barnerettigheter i ulike land-poster
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF3: Å reise ut
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF4: Ressursbok
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF5:Presentasjon av utenlandsopphold
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF 6. Flerkulturell pedagogikk
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF 7 Handlingsplan mottak av nyannkomne.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF 8 Tilbud til førskolebarn i ulike land.
Gruppering:Gruppe

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell3dager100 %Intern og ekstern Hjemmeeksamen over 3 dager tilsvarer 54 timer.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Hjemmeeksamen over 3 dager tilsvarer 54 timer.
Hjelpemidler:
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Øvrig informasjon

Kode og navn for emnet og tilhørende bacheloroppgaveemne følger studentens tilhørighet til følgende studieprogram:

Barnehagelærerutdanning (hovedmodellen):

 • BHFOR3520 Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, felles emne
 • BHBAC3920 Bacheloroppgave - Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk:

 • BKFOR3520 Arbeid med barn i et internasjonalt og kunstfaglig perspektiv, felles emne
 • BKBAC3920 Bacheloroppgave - Arbeid med barn i et internasjonalt og kunstfaglig perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse:

 • BMFOR3521 Arbeid med barn i et internasjonalt og flerkulturelt perspektiv, felles emne
 • BMBAC3921 Bacheloroppgave - Arbeid med barn i et internasjonalt og flerkulturelt perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv:

 • BNFOR3520 Arbeid med barn i utemiljø i et internasjonalt perspektiv, felles emne
 • BNBAC3920 Bacheloroppgave - Arbeid med barn i utemiljø i et internasjonalt perspektiv

Pensum

Pensumlitteratur BHFOR3520 - 3 int fordypning 2018-19.  

Titler markert med * finnes i digitalt kompendium.

SAMFUNNSFAG OG PEDAGOGIKK

Bergersen, A. (2017). Global forståelse, barnehagelæreren som kulturell brobygger. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-4 og 6-8. = s.13-117 og 153-234) (190 s.)

Brenna, R.L. (2008). MANZIL mangfoldig ledelse og utvikling. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. (Kap. 4. Ingen barn velger å være innvandrer. s. 70-94). (24 s.) *

Brenna, R.L. (2009). Barnets beste - hvem bestemmer? I I.R. Hjermann & K. Haanes (red.) BARN. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 166-173). (7 s.) *

Burr, R. & Montgomery, H. (2007). Children and rights.In M. Woodhead & H. Montgomery (eds.) Understanding Childhood. An Interdisciplinary Approach. Milton Keynes: The Open press. (s.135-170). (30 s.)*

Da Rocha Lordelo, E. & Röthle, M. (2009). Selvstendighet og respekt som sosialiseringsmål i ulike kulturer. I S. Mørreaunet, V. Glaser, O.F. Lillemyr & K.H. Moen (red.) Inspirasjon og kvalitet i praksis: Med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk forum. (s. 218-233). (16 s.)*

Derman-Sparks, L. & Ramsey, P. (2002). What if all the kids are white. Multicultural/Anti-Bias Education with White Children. (20 s). Lastes ned fra https://www.teachingforchange.org/wp-content/uploads/2012/08/ec_whatifallthekids_english.pdf

Drevland, W. (2006). Den internasjonale sosialarbeideren - fra utreise til hjemkomst. I E. Døhlie & G.A. Askeland (red.). Internasjonalt sosialt arbeid. Innsats på andres arena. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 7. - s. 105-119). (15 s.) *

Jávo, C. (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2. Barneoppdragelse i et kulturelt perspektiv. s. 55-90). (26 s.) *

Kamerman, S.B. (2006). A global history of early childhood education and care: Background paper prepared for the ’Education for All Global Monitoring Report 2007’: Strong foundations: Early childhood care and education. Unesco. Lastes ned fra http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001474/147470e.pdf s.1-10, 53-61+ ca 15 sider selvvalgt (32 s.)

Kibsgaard, S. (2003). Barn på Cuba og i Norge: Hva er et barn? I BARN, Vol.13 / Nr.1. Trondheim: Norsk senter for barneforskning. (10 s). Lastes ned fra https://www.ntnu.no/documents/1272099285/1274624584/kibsgaard.pdf/d50ec706-1c1e-46ab-90a7-99e5e1155304 

Lauritsen, K. (2012). Små barn i asylmottak. I M. Valenta & B. Berg (red.) Asylsøker i velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget. (s.167-180). (14 s.) *

Lidén, H. (2017). Barn og Migrasjon, mobilitet og tilhørighet. (Kap 2. Migrasjon som familieprosjekt. -s. 24-46). Oslo: Universitetsforlaget (25 s) *

Pope, L.A. (2009). Den monokulturelle barnehagediskursen. I K.E. Fajersson, E. Karlsson, A.A. Becher & A.M. Otterstad (red.) Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. (s. 53-63). (10 s.) *

Rogstad, J. & Haagensen Midtbøen, A. (2009). Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver. Notat. Forskningsrådet. (30 s). Lastes ned fra https://www.forskningsradet.no/no/Publikasjon/Rasisme_og_diskriminering/1236685221069?lang=no

Salole, L. (2018). Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst. Oslo: Gyldendal Akademiske. (Kap. 3, 4, 6, 8 og 9). (117 s.)

Sand, S. (2016). Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Vallset: Opplandske bokforlag. (Kap. 2, 3, 4 og 7). (76 s.)

Van Marion, A.S. (2012). Spare the Rod and Spoil the Child…? I Competence Building Network for Early Childhood Education for East and Southern Africa, 28th-31st May 2012. Nairobi, Kenya: Karen Christian College. s. 48-55. (8 s.) Lastes ned fra http://dmmh.no/media/dokumenter/net-africa/edited-2012-report-all-pages.pdf

Wagner, J.T. (2006). An outsider`s perspective. Childhoods and Early Education in the Nordic Countries. I J. Einarsdottir & J.T. Wagner (red.) Nordic childhoods and early education: philosophy, research, policy, and practice in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Greenwich Conn.: IAP-Information Age Publ. (s. 289-306). (18 s.) *

Wikan, U. (2007). Bruk av straff i ulike kulturer. Et antropologisk perspektiv. I BARN Vol. 17 / nr.3-4. Trondheim: Norsk senter for barneforskning. s. 17-34. (17 s.) Lastes ned fra https://www.ntnu.no/documents/1272099285/1272488682/wikansiste.pdf/b0a4a3b8-7f9d-4718-8a76-367246ec19f4

Zachrisen, B. (2015). Like muligheter i lek? Interetniske møter i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 4, 5, 6, 7 og 8). (71 s.) 

 

Rapporter o.l.:

The UN Convention on the Rights of the Child. Lastes ned fra http://www.unicef.org/crc/

The African Charter on the rights and welfare of the child. Lastes ned fra https://www1.umn.edu/humanrts/africa/afchild.htm

Unicef. (2014). 25 Years of The Convention on the rights of the child. Is the world a better place for children? Lastes ned fra http://www.unicef.org/publications/files/CRC_at_25_Anniversary_Publication_compilation_5Nov2014.pdf

Redd Barna. En alvorlig stor melding (2012-2013). Melding til Stortinget. Fra barn som søker asyl i Norge. http://www.reddbarna.no/nyheter/barnas-egen-melding

 

MUSIKK OG KUNST OG HÅNDVERK

Brekketo, B. (2015). Adam og Eva, og andre menn og damer.  I V. Aure & K. Bergaus (red.) Estetikk og samfunn, tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget (s.159-176). (17 s.)*

Bråten, I. & Kvalbein, Å. (2014). Ting på nytt. En gjenbruksdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 80-117). (38 s.) *

Campbell, P.S. (2004). Teaching Music Globally. New York: Oxford University Press. (100 s.)

Hovde, S. (2018). Jakten på den musikalske bieffekten: BEDRE SPRÅK. I S. Kibsgaard (red.) Veier til språk i barnehagen. Oslo. Universitetsforlaget (s.147-167).( 20 s.)*

Young, J. O. (2010) Cultural Appropriation and the Arts. Storbritannia: Blackwell Publishing  (168 s.) Kan lastes ned fra: http://www.pavleck.net/bookinfo/cultural-appropriation-and-the-arts.pdf/?

Malkki, L. (2007). Tradition and Improvisation in Ethnographic Field Research. I A. Cerwonka & L. Malkki. Improvising Theory. Chicago: The University of Chicago Press (s. 162-182). (21 s.) *

Nederveen Pieterse, J. (2009). Globalization and Culture; Global Melange. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers. (Kap. Globalization and Culture.Three paradigms - s. 43-65). (22 s.) *

Audiovisuell pensumliste vil bli utlevert ved studiestart.

Kompendium (DIGITALT)

Brekketo, B. (2015). Adam og Eva, og andre menn og damer. Aure V., Bergaust, K.(red.), Estetikk og samfunn, tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget (s.159-176)

Brenna, R.L. (2008). MANZIL mangfoldig ledelse og utvikling. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. Kap. 4. Ingen barn velger å være innvandrer. s. 70-94. 

Brenna, R.L. (2009). Barnets beste - hvem bestemmer? I R. Hjermann & K. Haanes (red.) BARN. Oslo: Universitetsforlaget. s.166-173.

Bråten, I., Kvalbein, Å. ( 2014). Ting på nytt. En gjenbruksdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. s.80-117.Burr, R.and Montgomery, H. (2007). Children and rights.In M. Woodhead, & H. Montgomery (eds.) Understanding Childhood. An Interdisciplinary Approach. Milton Keynes: The Open press *

Da Rocha Lordelo, E. & Röthle, M. (2009). Selvstendighet og respekt som sosialiseringsmål i ulike kulturer. I S. Mørreaunet, V. Glaser, O.F. Lillemyr & K.H. Moen (red.) Inspirasjon og kvalitet i praksis: Med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk forum. s.218-233. 

Hovde,s.(20189. Jakten på den musikalske bieffekten:BEDRE SPRÅK. I Kibsgaard, S.(red) Veier til språk i barnehagen.Oslo. Universitetesforlaget s.147-167

Jávo, C. (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2. Barneoppdragelse i et kulturelt perspektiv. s. 55-90. 

Lauritsen, K. (2012). Små barn i asylmottak. I M. Valenta & B. Berg (red.) Asylsøker i velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget. s.167-180. 

Lidén, H. (2017). Barn og Migrasjon, mobilitet og tilhørighet. Kap 2. Migrasjon som familieprosjekt. Oslo: Universitetsforlaget. s.24-46.

Malkki, L. (2007). Tradition and Improvisation in Ethnographic Field Research. I A. Cerwonka & L. Malkki. Improvising Theory. Chicago: The University of Chicago Press (s. 162-182). (21 s.) 

Nederveen Pieterse, J. (2009). Globalization and Culture; Global Melange. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers. (Kap. Globalization and Culture.Three paradigms - s. 43-65). (22 s.)

Pope, L.A. (2009). Den monokulturelle barnehagediskursen. I K.E. Fajersson, E. Karlsson, A.A. Becher & A.M. Otterstad (red.) Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. s. 53-63. 

Wagner, J.T. (2006). An outsider`s perspective. Childhoods and Early Education in the Nordic Countries. I J. Einarsdottir & J.T. Wagner (red.) Nordic childhoods and early education: philosophy, research, policy, and practice in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Greenwich Conn.: IAP-Information Age Publ. s. 289-306.