Semestre

BxFOR352x Barnehager i internasjonale perspektiv, felles emne

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnehagar i internasjonale perspektiv, felles emne
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Institutions in International Perspectives, compulsory part
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 høst
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Marianne Schram
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra foregående studieår. Se studieplanens generelle del.

Emneinnhold

Fordypningsenheten er rettet mot å gi studentene utdypet kunnskap om, og innsikt i arbeid med barn i en globalisert verden, gjennom å tilegne seg forståelse for og praktisk erfaring med førskolepedagogisk arbeid med barn i andre deler av verden.

Studentene skal samtidig få kompetanse til å arbeide i barnehager i Norge, som blir stadig mer preget av globalisering og en flerkulturell virkelighet.

Fordypningsenheten skal fokusere på hvordan samfunnsendringer, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, gir nye og endrede forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehage. Dette stiller krav om ny kunnskap og refleksjoner over grunnlaget for arbeidet.

Gjennom å møte og gjøre erfaringer med pedagogisk praksis i ECEC-institusjoner i andre land, vil studentene bli utfordret til å reflektere over og tilegne seg kunnskap om det kulturelle, historiske, faglige og etiske grunnlaget som slik praksis bygger på. Med bakgrunn i slike refleksjoner, vil fordypningen utfordre studentene til å reflektere over tilsvarende grunnlag for praksis i norsk barnehage. Dette innebærer å stille kritiske spørsmål ved oppfatninger og forståelser som vi tar for gitt.

Studenter som tilhører studieprogram med en særlig profil-innretning på sin barnehagelærerutdanning, skal inkludere de respektive profilenes faglige fokus i sitt arbeid med ulike tema.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har

- innsikt i hvordan pedagogisk arbeid for barn i førskolealder drives i ulike land, og hva slags syn på omsorg, lek, læring og danning arbeidet baserer seg på

- kunnskap om internasjonale konvensjoner og globale utviklingstendenser med relevans for arbeidet i barnehagen

- kunnskap om hvordan kulturelle forutsetninger påvirker barnehagelærerrollen og ledelse av førskolepedagogisk arbeid

 

 

 Ferdigheter:

Studenten kan

- uttrykke kulturell selvbevissthet og vise interkulturell kompetanse i møte med barn, familier og personale

- vise kultursensitivitet i utforming av egen lederrolle og legge til rette for inkluderende pedagogisk praksiser i barnehagen

- ta i bruk estetiske virkemidler og arbeidsmåter for å fremme inkludering, kommunikasjon og fellesskap på tvers av kulturelle skillelinjer.

 

Generell kompetanse

Studenten 

- har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å skape en  inkluderende barnehage, og kan sette barnehagen i Norge i sammenheng med internasjonale forhold

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, seminararbeid, muntlige,skriftlige og digitale presentasjoner i gruppe og individuelt.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FF-TF1 Fagdag - framlegg av fagartiklerFramføring/presentasjonGruppe
FF-TF2 Internasjonalt samarbeid om barnerettigheter Skriftlig oppgaveGruppe
FF-TF8 Møte med en ny barnehagevirkelighetSkriftlig oppgaveIndividuell
FF-TF4 Fortellinger om barn i ulike landPraktisk arbeidGruppe
FF-TF5 Presentasjon av utenlandsopphold Framføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF1 Fagdag - framlegg av fagartikler
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF2 Internasjonalt samarbeid om barnerettigheter
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF8 Møte med en ny barnehagevirkelighet
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF4 Fortellinger om barn i ulike land
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF5 Presentasjon av utenlandsopphold
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell2dager100 %Intern og ekstern AlleHjemmeeksamen starter kl. 0900 første dag og avsluttes kl. 1500 andre dag; varighet til sammen: 30 timer.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Hjemmeeksamen starter kl. 0900 første dag og avsluttes kl. 1500 andre dag; varighet til sammen: 30 timer.
Hjelpemidler: Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være vurdert til godkjent for å få gå opp til eksamen: 

HEM1: Alle.

Øvrig informasjon

Kode og navn for emnet og tilhørende bacheloroppgaveemne følger studentens tilhørighet til følgende studieprogram:

Barnehagelærerutdanning (hovedmodellen):

  • BHFOR3520 Barnehage i internasjonale perspektiver,felles emne
  • BHBAC3920 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perspektiver

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk:

  • BKFOR3520 Barnehage i internasjonale perspektiver, med  kunstfaglig perspektiv, felles emne
  • BKBAC3920 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perpektiver med et kunstfaglig perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse:

  • BMFOR3521 Barnehage i internasjonale perspektiver, med flerkulturelt perspektiv, felles emne
  • BMBAC3921 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perspektiv,med flerkulturelt perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv:

  • BNFOR3520 Barnehage i internasjonale perspektiv, med  utemiljø perspektiv , felles emne
  • BNBAC3920 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perpektiv, med utemiljø perspektiv

Pensum