Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BxFOR352x Barnehager i internasjonale perspektiv, felles emne

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2023 høst, 2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Marianne Schram, Paal Eckhoff Salvesen
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra foregående studieår. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Fordypningsenheten er rettet mot å gi studentene utdypet kunnskap om, og innsikt i arbeid med barn i en globalisert verden, gjennom å tilegne seg forståelse for og praktisk erfaring med førskolepedagogisk arbeid med barn i ulike deler av verden.

Studentene skal få innsikt i barnehagelærereutdanning og barnehagepedagogisk arbeid i andre land.

Studenten skal samtidig få relevant kompetanse til å arbeide i barnehager i Norge, der barnehager blir stadig mer preget av globalisering og en flerkulturell virkelighet.

Fordypningsenheten skal fokusere på hvordan samfunnsendringer, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, gir nye og endrede forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehage. 

Gjennom å  få kunnskap, gjøre erfaringer og/eller reflektere over  pedagogisk praksis i ECEC-institusjoner i andre land, vil studentene bli utfordret til å reflektere over og tilegne seg kunnskap om det kulturelle, historiske, faglige og etiske grunnlaget som slik praksis bygger på.

Med bakgrunn i slike refleksjoner, vil fordypningen utfordre studentene til å reflektere over tilsvarende grunnlag for praksis i norsk barnehage. Dette innebærer å stille kritiske spørsmål ved oppfatninger og forståelser som vi tar for gitt. 

 

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne

Kunnskaper:

Studenten

-har kunnskaper om kulturelle variasjoner i barns oppvekstvilkår, og ulike verdier i oppdragelse og danning

-har innsikt i hvordan pedagogisk arbeid for barn i førskolealder drives i ulike land, og hva slags syn på omsorg, lek, læring og danning arbeidet baserer seg på.

-har kunnskap om internasjonale konvensjoner, med særlig vekt på FN`s barnekonvensjon, og globale utviklingstendenser med relevans for arbeidet i barnehagen

Ferdigheter:

Studenten 

-kan vise interkulturell komptanse og kan kommunisere hensiksmessig i møte med barn, familier og personalet.

-kan vise kultursensitivitet og være bevisst betydningen av kulturelt mangfold i utformingen av egen lederrolle

-kan bekjempe rasistiske og diskriminerende praksiser i barnehagen

-kan legge til rette for å fremme inkludering, kommunikasjon og fellesskap

- kan ta i bruk estetiske virkemidler og arbeidsmåter for å fremme inkludering, kommunikasjon og fellesskap på tvers av kulturelle skillelinjer.

 

Generell kompetanse

Studenten 

- har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å lede arbeid med å skape en  inkluderende barnehage.

- ser sammenhengen mellom egen profesjonsrolle og internasjonale utviklingstendenser innen barnehage/førskolefeltet.

 

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, seminararbeid, muntlige,skriftlige og digitale presentasjoner i gruppe og individuelt.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FF3-TF1 Meg selv som barnehagelærer med interkulturell kompetanse Skriftlig oppgaveIndividuell
FF3-TF2 Fagdag-framlegg av pensumlitteratur Muntlig oppgaveGruppe
FF3-TF4 Digitale fortellinger barn i ulike landPraktisk arbeidGruppe
FF3-TF9 Early childhood education and care-pod castMuntlig oppgaveGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF3-TF1 Meg selv som barnehagelærer med interkulturell kompetanse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF3-TF2 Fagdag-framlegg av pensumlitteratur
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF3-TF4 Digitale fortellinger barn i ulike land
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF3-TF9 Early childhood education and care-pod cast
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell51timer100 %Intern og ekstern AlleHjemmeeksamen starter kl. 0900 første dag og avsluttes kl. 1200. Antall ord 2500

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Hjemmeeksamen starter kl. 0900 første dag og avsluttes kl. 1200. Antall ord 2500
Hjelpemidler: Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være vurdert til godkjent for å få gå opp til eksamen: 

HEM1: Alle.

Øvrig informasjon

Kode og navn for emnet og tilhørende bacheloroppgaveemne følger studentens tilhørighet til følgende studieprogram:

Barnehagelærerutdanning (hovedmodellen):

 • BHFOR3520 Barnehage i internasjonale perspektiver,felles emne
 • BHBAC3920 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perspektiver

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk:

 • BKFOR3520 Barnehage i internasjonale perspektiver, med  kunstfaglig perspektiv, felles emne
 • BKBAC3920 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perpektiver med et kunstfaglig perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse:

 • BMFOR3521 Barnehage i internasjonale perspektiver, med flerkulturelt perspektiv, felles emne
 • BMBAC3921 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perspektiv,med flerkulturelt perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv:

 • BNFOR3520 Barnehage i internasjonale perspektiv, med  utemiljø perspektiv , felles emne
 • BNBAC3920 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perpektiv, med utemiljø perspektiv