BxFOR352x Barnehager i internasjonale perspektiv, felles emne

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
ECEC Institutions in International Perspectives, compulsory part
Emnenavn på nynorsk: 
Barnehagar i internasjonale perspektiv, felles emne
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Marianne Schram
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra foregående studieår.
Se studieplanens generelle del.

Emneinnhold

Fordypningsenheten er rettet mot å gi studentene utdypet kunnskap om, og innsikt i arbeid med barn i en globalisert verden, gjennom å tilegne seg forståelse for og praktisk erfaring med førskolepedagogisk arbeid med barn i ulike deler av verden.

Studentene skal få innsikt i barnehagelærereutdanning og barnehagepedagogisk arbeid i andre land.

Studenten skal samtidig få relevant kompetanse til å arbeide i barnehager i Norge, der barnehager blir stadig mer preget av globalisering og en flerkulturell virkelighet.

Fordypningsenheten skal fokusere på hvordan samfunnsendringer, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, gir nye og endrede forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehage. 

Gjennom å  få kunnskap, gjøre erfaringer og/eller reflektere over  pedagogisk praksis i ECEC-institusjoner i andre land, vil studentene bli utfordret til å reflektere over og tilegne seg kunnskap om det kulturelle, historiske, faglige og etiske grunnlaget som slik praksis bygger på.

Med bakgrunn i slike refleksjoner, vil fordypningen utfordre studentene til å reflektere over tilsvarende grunnlag for praksis i norsk barnehage. Dette innebærer å stille kritiske spørsmål ved oppfatninger og forståelser som vi tar for gitt. 

 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

-har kunnskaper om kulturelle variasjoner i barns oppvekstvilkår, og ulike verdier i oppdragelse og danning

-har innsikt i hvordan pedagogisk arbeid for barn i førskolealder drives i ulike land, og hva slags syn på omsorg, lek, læring og danning arbeidet baserer seg på.

-har kunnskap om internasjonale konvensjoner, med særlig vekt på FN`s barnekonvensjon og globale utviklingstendenser med relevans for arbeidet i barnehagen

-har kunnskap om flyktninge-og asylbarns situasjon internasjonalt og nasjonalt

 

Ferdigheter:

Studenten 

-kan vise interkulturelle komptanse og kan kommunisere hensiksmessig i møte med barn, familier og personalet.

-kan vise kultursensitivitet og være bevisst betydningen av kulturelt mangfold i utformingen av egen lederrolle

-kan bekjempe rasistiske og diskriminerende praksiser i barnehagen

-kan legge til rette for å fremme inkludering, kommunikasjon og fellesskap

- kan ta i bruk estetiske virkemidler og arbeidsmåter for å fremme inkludering, kommunikasjon og fellesskap på tvers av kulturelle skillelinjer.

 

Generell kompetanse

Studenten 

- har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å lede arbeid med å skape en  inkluderende barnehage.

-ser sammenhengen mellom egen profesjonsrolle og internasjonale utviklingstendenser innen barnehage/førskolefeltet.

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, seminararbeid, muntlige,skriftlige og digitale presentasjoner i gruppe og individuelt.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FF-TF1 Meg selv som barnehagelærer med interkulturell kompetanse Skriftlig oppgaveIndividuell
FF-TF2 Barnerettigheter i ulike land
Muntlig oppgaveGruppe
FF-TF3 Early childhood education and care-pod castMuntlig oppgaveGruppe
FF-TF4 Digital fortellinger barn i ulike landPraktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF1 Meg selv som barnehagelærer med interkulturell kompetanse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF2 Barnerettigheter i ulike land
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF3 Early childhood education and care-pod cast
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FF-TF4 Digital fortellinger barn i ulike land
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell2dager100 %Intern og ekstern AlleHjemmeeksamen starter kl. 0900 første dag og avsluttes kl. 1500 andre dag; varighet til sammen: 30 timer.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Hjemmeeksamen starter kl. 0900 første dag og avsluttes kl. 1500 andre dag; varighet til sammen: 30 timer.
Hjelpemidler: Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være vurdert til godkjent for å få gå opp til eksamen: 

HEM1: Alle.

Øvrig informasjon

Kode og navn for emnet og tilhørende bacheloroppgaveemne følger studentens tilhørighet til følgende studieprogram:

Barnehagelærerutdanning (hovedmodellen):

  • BHFOR3520 Barnehage i internasjonale perspektiver,felles emne
  • BHBAC3920 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perspektiver

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk:

  • BKFOR3520 Barnehage i internasjonale perspektiver, med  kunstfaglig perspektiv, felles emne
  • BKBAC3920 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perpektiver med et kunstfaglig perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse:

  • BMFOR3521 Barnehage i internasjonale perspektiver, med flerkulturelt perspektiv, felles emne
  • BMBAC3921 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perspektiv,med flerkulturelt perspektiv

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv:

  • BNFOR3520 Barnehage i internasjonale perspektiv, med  utemiljø perspektiv , felles emne
  • BNBAC3920 Bacheloroppgave - Barnehage i internasjonale perpektiv, med utemiljø perspektiv

Pensum