Semestre

BxFOR356x Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, casestudier i utlandet

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnehagar i internasjonale perspektiv, felles emne
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Institutions in International Perspectives, Case Studies Abroad
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Marianne Schram
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra foregående studieår. Se studieplanens generelle del.

Emneinnhold

Dette emnet tas som et studium ved en vertsinstitusjon i utlandet som ikke tilbyr emner med eksamen som gir studiepoeng.

Emnet består av feltarbeid i form av casestudium i en eller flere barnehager i utlandet, og tilrettelegges av DMMHs utenlandske institusjonspartnere.  Casestudier utføres i stor grad i barnehagepraksis i mellom-amerikanske og afrikanske land (unntatt Sør-Afrika) i samarbeid med DMMHs partnerinstitusjoner.

Eksamen i emnet avlegges ved DMMH, og inngår som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer.

Tilbudet til utvekslingsstudenter varierer mellom de ulike institusjonene DMMH samarbeider med. Derfor vil emneinnhold, læringsutbytte osv kunne variere fra sted til sted.

Studenter som tilhører studieprogram med en særlig profil-innretning på sin barnehagelærerutdanning, skal inkludere de respektive profilenes faglige fokus i sitt arbeid med case-emnet.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomføring av casestudier i utlandet:

Studenten:

  • Har kunnskap om, innsikt i og forståelse for pedagogisk virksomhet med barn under ulike sosiale og kulturelle sammenhenger.
  • Har kunnskap om hovedtrekk i vertslandets historie, demografi og geografi, utdanningssystemet og nasjonale rammevilkår for pedagogisk arbeid med førskolebarn på nasjonalt og lokalt nivå.
  • Kan reflektere over kunnskapen og erfaringene fra feltarbeidet i forhold til arbeidet i norsk barnehage.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Blant annet praktisk feltarbeid, gruppearbeid, muntlige og skriftlige presentasjoner i gruppe og individuelt, selvstendig arbeid med lærestoff og læringsprosesser.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FC-TF1: Feltarbeidsrapport med et komparativt perspektiv, 5000 ordSkriftlig oppgaveIndividuell
FC-TF2: Presentasjon av feltarbeidetFramføring/presentasjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FC-TF1: Feltarbeidsrapport med et komparativt perspektiv, 5000 ord
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FC-TF2: Presentasjon av feltarbeidet
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell30minutter100 %Intern og eksternMinnepinne for elektronisk presentasjon. Muntlig presentasjon av eget feltarbeid, med påfølgende muntlig høring som inkluderer fagstoff i emnet.
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:Muntlig presentasjon av eget feltarbeid, med påfølgende muntlig høring som inkluderer fagstoff i emnet.
Hjelpemidler:Minnepinne for elektronisk presentasjon.
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Ekstern sensor får tilsendt feltrapporten (se arbeidskrav) i forkant av eksamen. Rapporten inngår ikke i karaktergrunnlaget.

Øvrig informasjon

Kode og navn for emnet følger studentens tilhørighet til følgende studieprogram:

Barnehagelærerutdanning (hovedmodellen): BHFOR3560 Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, casestudier i utlandet

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk: BKFOR3560 Arbeid med barn i et internasjonalt og kunstfaglig perspektiv, casestudier i utlandet

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse: BMFOR3561 Arbeid med barn i et internasjonalt og flerkulturelt perspektiv, casestudier i utlandet

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv: BNFOR3560 Arbeid med barn i utemiljø i et internasjonalt perspektiv, casestudier i utlandet

Pensum

Pensumliste studieåret 2018 - 2019

Fellespensum casestudier

Bergersen, A. (2017). Global forståelse, barnehagelæreren som kulturell brobygger. Bergen: Fagbokforlaget (Kap 5). (20 s.)

Dahl, Ø. (2013). Møte mellom mennesker, innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ca. 300 s.)

Løkken, G. & Søbstad, F. (2013) Observasjon og intervju i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (ca.150 s.)

 

Selvvalgt pensum (ca. 600 s.)

Ca.300 sider knyttet til tema i casestudiet.

Ca.200 sider som skal omhandle vertslandets og/eller regionens historie, skolesystem, samfunnsforhold o.l.

Ca 100-200 s. En skjønnlitterær bok for voksne og barn fra vertslandet/regionen

.