BxFOR356x Barnehager i internasjonale perspektiv, casestudier i utlandet

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
ECEC Institutions in International Perspectives, Case Studies Abroad
Emnenavn på nynorsk: 
Barnehagar i internasjonale perspektiv, felles emne
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 høst
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Marianne Schram
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav og bestått alle praksisemner fra foregående studieår. Se studieplanens generelle del.

Emneinnhold

Dette emnet tas som et studium ved en vertsinstitusjon i utlandet som ikke tilbyr emner med eksamen som gir studiepoeng.

Emnet består av feltarbeid i form av casestudium i en eller flere barnehager i utlandet, og tilrettelegges av DMMHs utenlandske institusjonspartnere.  Casestudier utføres i stor grad i barnehagepraksis i mellom-amerikanske og afrikanske land (unntatt Sør-Afrika) i samarbeid med DMMHs partnerinstitusjoner.

Eksamen i emnet avlegges ved DMMH, og inngår som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer.

Tilbudet til utvekslingsstudenter varierer mellom de ulike institusjonene DMMH samarbeider med. Derfor vil emneinnhold, læringsutbytte osv kunne variere fra sted til sted.

Studenter som tilhører studieprogram med en særlig profil-innretning på sin barnehagelærerutdanning, skal inkludere de respektive profilenes faglige fokus i sitt arbeid med case-emnet.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomføring av casestudier i utlandet:

Studenten:

  • har kunnskap om og forståelse for pedagogisk virksomhet med barn i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger.
  • har kunnskap om hovedtrekk i vertslandets historie, demografi og geografi, utdanningssystemet og nasjonale rammevilkår for pedagogisk arbeid med førskolebarn på nasjonalt og lokalt nivå.
  • kan reflektere kritisk over valg av tema og metode i casestudien,
  • kan diskutere overføringsverdien av kunnskapen og erfaringene fra casestudien knyttet  til arbeidet i barnehagen i Norge

Arbeids- og læringsaktiviteter

Blant annet praktisk feltarbeid, gruppearbeid, muntlige og skriftlige presentasjoner i gruppe og individuelt, selvstendig arbeid med lærestoff og læringsprosesser.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FC-TF2: Presentasjon av feltarbeidetFramføring/presentasjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FC-TF2: Presentasjon av feltarbeidet
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell30minutter50 %Intern og eksternMinnepinne for elektronisk presentasjon. Muntlig presentasjon av eget casearbeid, med påfølgende muntlig høring som inkluderer fagstoff i emnet.
Oppgave Individuell5000ord50%Intern AlleCaserapport med komparativt perspektiv.
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:50 %
Merknader:Muntlig presentasjon av eget casearbeid, med påfølgende muntlig høring som inkluderer fagstoff i emnet.
Hjelpemidler:Minnepinne for elektronisk presentasjon.
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5000
Enhet:ord
Vekting:50%
Merknader:Caserapport med komparativt perspektiv.
Hjelpemidler: Alle
Kode:
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Ang. Muntlig eksamen: Ekstern sensor får tilsendt caserapporten (skriftlig eksamen) i forkant av muntlig eksamen. Rapporten inngår ikke i karaktergrunnlaget for muntlig eksamen.

Arbeidskrav som må være vurdert til godkjent for å få gå opp til eksamen:

MUN1: FC-TF2.

Øvrig informasjon

Kode og navn for emnet følger studentens tilhørighet til følgende studieprogram:

Barnehagelærerutdanning (hovedmodellen): BHFOR3560 Barnehage i internasjonale perspektiv, casestudier i utlandet

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk: BKFOR3560 Barnehage i internasjonale perspektiv, med kunstfaglig perspektiv, casestudier i utlandet

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse: BMFOR3561 Barnehage i internasjonale perspektiv, med flerkulturelt perspektiv, casestudier i utlandet

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv: BNFOR3560 Barnehage i internasjonale perspektiv, med utemiljø perspektiv, casestudier i utlandet

Pensum