MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Mirjam Dahl Bergsland
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

Emnet tar sikte på at studenten skal få trening i selvstendig faglig analyse og kritisk drøfting av samfunnsaktuelle temaer. Globalisering, kulturelt mangfold, bærekraft, demokrati og medvirkning utgjør sentrale temaer. Emnet skal gi innsikt i kompleksiteten knyttet til barnehagen som flerkulturell og flerreligiøs barndomsarena, og muligheter og utfordringer dette skaper for det pedagogiske arbeidet. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført utdanning har:

 • avansert kunnskap om barnehagen som samfunnsinstitusjon i et globalt perspektiv
 • inngående kunnskap om barnehagen som en flerkulturell og flerreligiøs barndomsarena
 • inngående kunnskap om barnehagen som arena for demokrati og bærekraftig utvikling

Ferdigheter:

En kandidat med fullført utdanning:

 • kan identifisere, analysere og kritisk drøfte samfunnsaktuelle temaer med relevans for barnehagen
 • kan anvende kunnskap om barnehagen som bærekraftig, flerkulturell og flerreligiøs arena for å utvikle barnehagens kvalitet
 • kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og formulere egne faglige resonnementer

 

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført utdanning:

 • har oversikt over og kunnskap om nyere sentrale forskningstemaer og teoretiske perspektiver, relatert til barnehagen som samfunnsinstitusjon

Arbeids- og læringsaktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, individuelt arbeid, refleksjoner og gruppediskusjoner, fagskriving og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
EGM-AK1: Individuell skriftlig fagtekst med veiledning.Skriftlig oppgaveIndividuell
EGM-AK2: Obligatorisk deltagelse på artikkelseminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt artikkel.Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:EGM-AK1: Individuell skriftlig fagtekst med veiledning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:EGM-AK2: Obligatorisk deltagelse på artikkelseminar, inkludert muntlig presentasjon med kritisk analyse av tildelt artikkel.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell51timer100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4500 ord +/- 10 prosent

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4500 ord +/- 10 prosent
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

 • HEM1: EGM-AK1 og EGM-AK2

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVBBB6100 Barnehagen i et historisk og samtidig perspektivTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVBBB6100 Barnehagen i et historisk og samtidig perspektiv
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info